مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H219

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

عنوان انگلیسی:

Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه تجربی–تئوریکی، بررسی رابطه ۲ طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی انجام امورمالی در شرکت های اسپانیایی ذکر شده می باشد. یک چارچوب  کامل  تئوریکی بر اساس منابع وابسته، نظارت و امور نمایندگی و تئوری مشارکت سهامداران یک اساس برای مدل تفهیمی فراهم می کند. یک سهم و کمک مهم،  استفاده ازشاخص رفتاری اجتماعی می باشد که براساس ۴ جزء شکل گرفته است: ۱-گزارش دهی سراسری بر ای مشارکت در ابتکارات ۲-شاخص پایداری برای دربرگرفتن کارایی شرکتها در بورس DOW JONES 3-پذیرفتن توصیه ها برای کنترل خوب کار شرکتی و ۴-تایید روشهای جمع و جور سراسری                                                                                                                 نتایج بدست امده از مطالعات تجربی در باره کار شرکتهای ثبت شده در بورس سهام مادرید، رابطه مثبتی را در هر ۲ جهت به نمایش می گذارد، (کار اجتماعی سوداور است و سوداوری برای اجتماع است)  بدینوسیله یک بازخورد مثبت  برای یک کاردسته جمعی مقدس و سود اور فراهم می شود.

نتایج این انالیز ، کاربردهای تجربی در  اتاق  هئیت مدیره دارد. انها این نظریه  را اثبات می کنند که خط مشی های اجتماعی ، منابع مالی را افزایش می دهند و برعکس (منابع مالی ، کارایی خط مشی های اجتماعی را افزایش می دهند) افزایش کارایی منابع مالی به فواید اجتماعی بیشتری می انجامد. در نتیجه، این مقاله همه اعضای هئیت مدیره را تشویق می کند که بطور جدی سرمایه گذاری در منابع مالی را موازنه کرده تا خط مشی هایی تهیه شود. این خط مشی ها می تواند میزان عملکرد اجزای رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد تا بطور سراسری کارایی جامعه را اصلاح کند.

مقدمه

علاقه و توجه شرکتها به میزان تصاعدی برروی موضوعات دارای محتویات اجتماعی تمرکز کرده درحالیکه درجهت افزایش کارایی اقتصادی برای جلب رضایت سهامداران کارکرده و بعنوان یک مسئولیت اجتماعی برای کسب فوائد اجتماعی کلی تلاش می کند. نظریات حفظ محیط زیست،  نظریات اقتصادی و اجتماعی شرکتها را مجبور کرده اند که سیستم های یکپارچه بوجود اورند تا مشاهده و عملکرد قانون را در همه رشته ها درنظر گرفته و همچنین برروی خیر و رفاه عمومی برای جامعه بطور کلی و سهامداران بطور ویژه تمرکز کنند.

سهامداران از طریق اجتماعات معمولی و کلی، نقش خود را جلب تقاضا با نگرشهای اخلاقی، و رفتارها در سطح شرکت ایفا کرده که بدینوسیله تاثیر قوی خود را بر شکل گیری استراتژی ها توسط هیات مدیره اعمال می کنند. انها به شفافیت، کارایی و تاثیرگذاری بر بخشی از مدیران نیاز دارند تا فوائد اقتصادی کسب کنند ، نتیجتا یکپارچگی کار شرکت را در درازمدت تضمین کرده، درحالیکه خط مشی های مسئولیت اجتماعی فراهم کنند که بتواند دربین خود شرکت ها بطور یکپارچه اعمال شود. از نقطه نظر فعالیتهای اکادمیک، یک تقاضای در حال افزایش برای توسعه اخلاق تجارت وجود دارد که اهداف تحقیقاتی در ردیابی تجارتهای غیرقانونی و برخلاف حقوق اجتماعی را بطور یکپارچه دنبال می کند. اخلاق تجاری و کسب و کار ، یک موضوع اخیرا توسعه یافته نبوده، بلکه یک موضوع با روندی بوده که تا کنون ادامه یافته است. مطالعات نشان می دهد که تایید استانداردهای اخلاقی و اصول منطقی، یک موضوع دارای تداوم بوده که در طی سالها توسعه یافته و ازمونهای متفاوتی را در طول زمان تحمل کرده است.

اکنون CSR و اخلاق تجاری بطور پیچیده ای به نقطه نظرات اکادمیک و تجربی مربوطند. ما محدوده گوناگونی از تعاریف مطرح شده در ادبیات و ابداع شده توسط چندین انسیستو را درنظرگرفته که برروی مشارکت داوطلبانه در پیداکردن راه حلی برای موضوعات معین اجتماعی تمرکز کرده اند. پاسخگو بودن به موضوعات اجتماعی بطور اساسی یک پدیده چند بعدی است که محدوده وسیع و گوناگونی را از عملکردهای شرکت ها دررابطه با منابع خود ، فرایندها و منابع خروجی را دربر می گیرد.

تعدادی از تحقیقات تا کنون براین موضوع رابطه بین مسئولیت های اجتماعی شرکتها(CSR) و کارایی منابع مالی(FP)تمرکز کرده است . معمولا این نتایج نشان  می دهد که رابطه بین این ۲ عامل، تناسب مثبتی دارد، با اینحال یک عدم تجانس بین نتایج وجود دارد. دلایل بر ۲ نوعند: (۱) عدم وجود یک روش معمولی که بعنوان معیار برای مقایسه نتایج بکاررود. (۲) هیچ روش دقیقی برای اندازه گیری سود برگشتی از CSR وجود ندارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد