مقاله انگلیسی ترجمه شده توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h154

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

عنوان انگلیسی:

Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting

چکیده فارسی:

این مقاله اداره امور شرکتی و تغییر مورد نیاز آن را با توجه به روند جامعه، و به خصوص با در نظر گرفتن مفهوم توسعه پایدار، توضیح می دهد. توسعه پایدار شرکت ها به عنوان توانایی شرکت ها برای تأثیر مثبت توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی از طریق شیوه های حکومتی آنها و حضور در بازارها، شناخته شده است. رویکرد شرکت ها در توسعه پایدار و سطح ادغام توسعه پایدار در اداره امور شرکت ها، توسط تحقیقات تجربی انجام شده این محقق در میان شرکت ها در جمهوری چک در سال ۲۰۱۲ بررسی شده است.

این مورد مشخص کرد که شرکت ها، از اهمیت مفهوم توسعه پایدار برای رسیدن به عملکرد شرکت ها در بلندمدت آگاه هستند. با این حال، توسعه پایدار،در فرآیندها کسب وکار منحصربه فرد (به خصوص توسط شرکت های کوچک ومتوسط) ادغام نشده است، همانطور که نتایج تحقیقات نشان داده است. تمرکز بر نتایج مالی شرکت، شایع می باشد. بسیاری از شرکت ها، با توسعه پایدار در استراتژی و مدیریت شرکت ها کار نمی کنند، و توسعه پایدار متضمن در اندازه گیری عملکرد و مدیریت را نیز انجام نمی دهند.

گزارش از فعالیت های توسعه پایدار شرکت ها،به ویژه برای SMEها، بسیار ساده می باشد. شرط لازم برای عملکرد اداره امور شرکت ها به طور کامل و با توجه به توسعه پایدار، بازتابی از پایداری از طریق کل فرآیند مدیریت کسب وکار می باشد. توسعه پایدار باید به بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی شرکت ها تبدیل شود.

کلید واژه ها: توسعه پایدار، اداره امور شرکت ها، عملکرد شرکت ها، گزارش غیرمالی

۱- مقدمه– اداره امور شرکت ها و روندهای اخیر

نقش حاکمیت شرکتی ضروری است؛ هر کسب وکار نیاز به یک بدنه حکومتی دارد که تضمین کند که شرکت، در مسیر درست و خوبی در حال اجراست. اهمیت اداره امور شرکت ها به طور چشمگیری در آغاز قرن بیست ویکم پس از یک سری تقلب، سوء رفتار و غفلت از موارد مدیریتی شرکت ها که باعث از دست رفتن ثروت عظیم سهامداران شد، افزایش یافت]۱[. اداره امور شرکت ها معمولا به عنوان “مراحل و فرآیندها بر طبق سازمانی که کنترل و هدایت شده” تعریف شده است]۳و۲[.

اداره امور شرکت ها شامل فعالیت های انجمن و ارتباط آن با سهامداران، مدیران و همچنین انجمن های خارجی مانند حسابرسان، تنظیم کنندگان و سایر ذینفعان شرکت می باشد]۴[. ساختار اداره امور شرکت، توزیع حقوق و مسئولیت در میان شاغلین مختلف در سازمان (مانند هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان) را مشخص کرده و قوانین و روش ها را برای تصمیم گیری مطرح می کنند ]۶و۵[. به طور کلی، هیئت مدیره دارای قدرت برای تصمیم در مورد چگونگی هدایت یک شرکت را دارد.

OECD ادعا می کند “این مورد یکی از عناصر کلیدی در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد سرمایه گذاران می باشد” ]۵[. بنابراین، اداره امور شرکت ها باید با روش هایی برای اطمینان به سرمایه گذاران در مورد بازگشت سرمایه شان سروکار داشته باشند]۷[. سیستم ها و روش های شرکتی باید از مسئولیت و رفتار اخلاقی نیز مطمئن باشند. اداره امور شرکت ها، بسیاری زمینه ها از جمله گزارش به صاحبان، مدیران و سایر ذینفعان را پوشش می دهد. بسیاری تعاریف مختلف از اداره امور شرکتی وجود دارد که در طول سال های اخیر به وجود آمده است. تعاریف معمولا الگوهای رفتاری را حل می کنند که رفتار واقعی از شرکت های بزرگ، از لحاظ عملکرد، بازده، رشد، ساختار مالی و رفتار سهامداران و سایر ذینفعان می باشند.

از طرف دیگر، ما می توانیم با گروه دیگری از تعاریف روبرو شویم که به چارچوب هنجاری توجه دارند که قوانینی تحت عملکرد شرکت ها می باشند (قوانین برآمده از منابعی مانند نظام حقوقی، نظام قضایی، بازارهای مالی و عامل (کار) بازار) ]۹و۸[. ما همچنین می توانیم مشاهده کنیم چگونه تعاریف مختلف، همراه با توسعه جامعه و با پاسخ نظریه شرکت ها و عمل به این توسعه، متفاوت می شوند. تغییراتی در جامعه وجود دارد، تفکر و رفتار مردم در حال تغییر است، محیط کسب وکار در حال تغییر است، در صورتی که این تغییرات می خواهند موفق شوند، با روند و مفاهیم جدید در شرکت هایی که واکنش نشان می دهند، توسعه می یابند.

روند بین المللی، تغییرات تکنولوژی و دیگر مسائل، امکان ایجاد ارزش بیشتر برای سهامداران را ارائه می دهند ]۱۰[. در یک محیط کسب وکار جهانی، ما نظرات مختلفی برای تغییر رویکرد اداره امور شرکت ها و برای کنترل و مدیریت شرکت ها به روشی به منظور ادامه دستیابی به هردو عملکرد موثر و پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی مشاهده می کنیم، به عنوان مثال ]۱۱[، یا Kontes  ]۱۲[ اظهار می کند ” مدل حاکمیت سنتی، برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلندمدت مناسب نمی باشد”. توسعه پایدار، به یکی از گرایش های جهانی و چالشی برای شرکت ها در سال های اخیر، تبدیل شده است.

سوال این است که چگونه کسب وکارها، به این چالش پاسخ خواهند داد و چگونه آنها می توانند این مفهوم را در اداره امور شرکت ها به منظور به دست آوردن منافع، در اختیار بگیرند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد