مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M519

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

عنوان انگلیسی:

Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی روابط میان اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی و اثرات تعدیلی ویژگیهای صنعتی می‌پردازد. بر اساس یک نمونه از ۱۶۱ شرکت، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی متمرکز بر تسهیل روابط در میان کارکنان است و مسلماً به سرمایه اجتماعی سازمانی مرتبط و وابسته است؛ و روابط برای شرکتهای فعال در صنایع کمتر  مقرراتی، قوی تر است. علاوه بر این، کثرت دانش به خودی خود نشان می‌دهد که هیچ اثر تعدیلی ندارد، اما به نظر می رسد،  پیوند دهنده  مقررات صنعتی در موثر بودن پیوند اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل برای موردی خاص نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی اثر مثبت بالایی بر سرمایه اجتماعی سازمانی دارد .. این مطالعه مفاهیمی برای تحقیق و تجربه همراه با دستورالعمل هایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی، مقررات صنعتی، کثرت دانش

  1. مقدمه:

سرمایه اجتماعی به طور کلی بیانگر انبوه منابع درج شده در داخل، به واسطه دسترسی و فراهم شده از روابط یک فرد یا سازمان  می باشد (بولینو، تورنلی ، و بلودگود ، ۲۰۰۲؛ اینکپن  و تسانگ، ۲۰۰۵؛ ناهاپیت و گشال ، ۱۹۹۸). یک شرکت می تواند مزیت بزرگی از هر دو روابط درون و بین سازمانی، استنتاج نماید. سرمایه اجتماعی داخلی امن، هماهنگی داخلی شرکت، خلق و جمع آوری دانش و خلاقیت را تسهیل می کند (لیئنا و پیل ، ۲۰۰۶؛ ناهاپیت و گشال ، ۱۹۹۸؛ تسای و گشال ، ۱۹۹۸). روابط اجتماعی میان اعضای سازمان، نوآوری (مورر، بارتچ و ابرس، ۲۰۱۱؛ سابرامنیان و یوندت، ۲۰۰۵)، رشد (مورر و دیگران؛ ۲۰۱۱)، و دیگر نتایج سازمانی (اندروز، ۲۰۱۰؛ باتجارگال،۲۰۰۳) را افزایش می‌دهد. ظاهراً سرمایه اجتماعی امن، نوآوری را از طریق بکارگیری دانش ترویج می‌دهد (پرز- لاو، کابلو مدینا، و کارمونا لاوادو، ۲۰۱۱)؛ و رقابت شرکت و احتمال موفقیت را افزایش می دهد (فیشر و پولاک، ۲۰۰۴؛ اینکپن و تسانگ، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۸). این تحقیق از لینا و ون بورن (۱۹۹۹) در زمینه سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) به عنوان یک منبع که منعکس کننده روابط اجتماعی درون شرکت است، تبعیت می کند؛ که این وابسته به مفهوم سرمایه اجتماعی داخلی  می باشد (آدلر و کون، ۲۰۰۲؛ لیئنا و پیل، ۲۰۰۶).

شرکت ها باید برای توسعه و مدیریت سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) سرمایه گذاری نمایند (الینگر، الماداگ باس، الینگر، وانگ و باچراچ، ۲۰۱۱؛ پروساک و کوهن، ۲۰۰۱). با این حال، این موضوع تحقیق توجه چندانی دریافت نموده و اکتشاف بیشتر لازم است (بولینو و دیگران؛ ۲۰۰۲؛ پاین، مور، گریفیس و اؤتری، ۲۰۱۱). بدون فروگذاری از ارزشهای ارتباطات با سهامداران بیرونی، این تحقیق بر جنبه های داخلی سرمایه اجتماعی سازمانی تمرکز میکند؛ که در درجه اول از روابط اجتماعی میان اعضای سازمان ناشی می شود. برای پرورش سرمایه اجتماعی سازمانی، شرکت ها باید فرصت هایی ایجاد کنند و انگیزش و توانایی اعضای سازمان را برای ساختن (پرورش) روابط شان افزایش دهند (آدلر و کؤن، ۲۰۰۲). در این راستا، اقدامات مدیریت منابع انسانی (HRM)، به عنوان ابزار بالقوه به کار می رود که از این طریق شرکتها می توانند به طور موثر متراکم شده و عمق و محتوای سرمایه اجتماعی سازمانی شان را توسعه دهند (کانگ، موریس و اسنل، ۲۰۰۷؛ لیئنا و ون بورن، ۱۹۹۹). اگرچه محققین اقدامات مدیریت منابع انسانی را زمینه ای که می تواند نقش بازی کند، شناسایی کرده اند (کانگ و دیگران؛ ۲۰۰۷؛ لیئنا و ون بورن، ۱۹۹۹؛ لنگنیک-حال ، ۲۰۰۳؛ موریس، اسنل و لپک، ۲۰۰۵)؛ شواهد تجربی اندکی با مطلعات اندک از هر یک از این موضوعات، در سطح انفرادی (گیتل، سیدنر و ویمبوش، ۲۰۱۰) یا سطح دوتایی (کاس، پاؤو و زوپان، ۲۰۰۹) یا استفاده از یک نمونه منحصر به فرد از تیمهای مدیریت ارشد (در سطح عالی) آزمایش شده، باقی مانده اند. ادبیات موضوع هنوز فاقد تحقیقات علمی بر اینکه چگونه اقدامات مدیریت منابع انسانی، سرمایه اجتماعی را در میان سایر کارکنان به جای مدیران ارشد (کالینز و کلارک، ۲۰۰۳) و در سطح شرکت (پین و همکاران، ۲۰۱۱) پرورش می دهد، می باشد.

سرمایه اجتماعی سازمانی یک سازه رابطه ای است؛ که به طور ذاتی بر اثر متقابل افراد، محور می باشد؛ که این هم در طی زمینه خاص کاری رخ می دهد (جونز، ۲۰۰۶؛ لیئنا و پیل، ۲۰۰۶). محققین بر لزوم یک رویکرد اقتضایی که دلیل موجه برای وابستگی قراین به شرایط و اوضاع که تقویت کننده یا تعیین کننده اثرات نحوه مدیریت منابع انسانی است، بحث و استدلال میکنند (داتا، گوتری و رایت، ۲۰۰۵؛ جکسون و شولر، ۱۹۹۵؛ کیم و رایت، ۲۰۱۱؛ سان، آریی و لاؤو، ۲۰۰۷). با این حال، مطالعاتی که بر روابط میان اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی متمرکز است، از عوامل وابسته به قراین، به ویژه محیط های خارجی شرکت غفلت می کند. مطالعه حاضر، صنعت را به عنوان یک زمینه موثر شناسایی می کند که در درون آن شرکت ها شکل می گیرند و اقدامات مدیریت منابع انسانی (داتا و همکاران، ۲۰۰۵؛ جکسون و شولر، ۱۹۹۵، کیم و رایت، ۲۰۱۱)، ترکیب ویژگی های صنعتی (مقررات صنعتی و کثرت دانش) نسبت به چارچوب تحقیق اجرا می‌شود.

این مطالعه گسترش و توسعه دهنده ادبیات موجود (به عنوان مثال؛ کالینز و کلارک، ۲۰۰۳؛ گیتل و همکاران، ۲۰۱۰؛ کیس و همکاران ، ۲۰۰۹) از طریق کارمند- سرمایه اجتماعی سازمانی تمرکز یافته و آزمودن روابط میان اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی در سطح سازمان، می باشد. مهمتر از آن، این مطالعه به بررسی اثرات مشروط از ویژگی های صنعتی برای شناسایی زمینه ای که در آن اقدامات مدیریت منابع انسانی به احتمال زیاد برای اعمال نفوذ در سرمایه اجتماعی سازمانی هستند، می پردازد. بخش بعدی رسمی کردن زمینه سرمایه اجتماعی سازمانی و شناسایی اقدامات مدیریت منابع انسانی است که روابط ساختاری در میان کارکنان و پرورش سرمایه اجتماعی سازمانی را ترویج می دهد. همچنین به بررسی اثرات بالقوه تعدیل مقررات صنعتی و کثرت دانش می پردازد.  بخش ۳ و ۴ به ترتیب روش ها و نتایج حاصل از این مطالعه تجربی را ارائه می دهد. در نهایت، بخش ۵، تحقیق و زمینه های مدیریتی نتایج حاصله و دستورالعمل های برجسته برای تحقیقات آینده را مورد بحث قرار می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد