مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M495

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مقیاسهای زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

عنوان انگلیسی:

Biological implicit measures in HRM and OB: A question of how not if

چکیده فارسی:

محققان رشته های مدیریت منابع انسانی (HRM) و رفتار سازمانی(OB) در درجه اول بر اندازه گیری فرایندهای صریح در تحقیقات خود متمرکز شده اند، اما پردازش ضمنی بسیاری از احساسات و رفتارهای انسان در خارج از آگاهی هشیارانه او است. در این مقاله، ما در مورد چگونگی تعامل فرایندهای صریح و ضمنی برای شکل دادن به احساسات کاری، نگرش ها و رفتارها بحث می کنیم و نشان می دهیم که پژوهشگران باید اندازه گیریهای زیستی را برای ترکیب ارزیابی فرایندهای ضمنی با فرایندهای صریح در بررسیهای خود به کار ببرند. این مقاله راهنمایی برای این امر است که چگونه تلاش های اندازه گیری زیستی ضمنی را می توان در توصیف پژوهشهای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی استفاده نمود. این اندازه گیریها عبارتند از: اندازه گیری کورتیزول، تعریق پوست، پتانسیل وابسته به رخداد (ERP) و تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (FMRI).

کلمات کلیدی: ضمنی، اندازه گیری، علوم اعصاب سازمانی، کورتیزول، تعریق پوست، تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی ((FMRI، پتانسیل وابسته به رخداد ((ERP

.۱ مقدمه

بسیاری از نظریه های فعلی مدیریت منابع انسانی (HRM) و رفتار سازمانی (OB) مدلی از ذهن انسان را توسعه داده اند که درجه زیادی از کنترل آگاهانه و تأمل را فرض اصلی خود قرار داده است. در نتیجه، این تحقیقات تجربی به طور طبیعی دارای یک ساختار نظری با اندازه گیریهای آشکار مانند نظر سنجی و یا مصاحبه عملیاتی بوده اند. در تضاد کامل با این تحقیقات، تحقیقات فیزیولوژیکی نشان می دهند که قابلیت پردازش اطلاعات آگاهانه مغز انسان بیش از ۱۰۰ هزار برابر کمتر از کل وسعت اطلاعاتی مغز است (زیمرمن، ۱۹۸۹). پیشرفتهای بیشتر در روانشناسی نشان می دهند که اطلاعات پردازش شده در خارج از آگاهی مغز انسان بر احساس، فکر و رفتار او اثرگذار است (به عنوان مثال فازیو و اولسون، ۲۰۰۳) بنابراین، مدل های ضمنی فعلی در حیطه بررسی ذهن انسان که از آن برای بررسی مدیریت منابع انسانی و تحقیقات رفتار سازمانی استفاده شده است، ناقص و در برخی موارد نادرست است.

به منظور پرداختن به این کاستی ها، تعدادی از محققان سازمانی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی توجه بیشتری را به نقش فرایندهای ضمنی، نگرش ها و احساسات در محل کار پرداخته اند. (به عنوان مثال بارساد، راماراجان و وستن، ۲۰۰۹ بکر، کروپانزانو، سنفی، ۲۰۱۱، جورج، ۲۰۰۹). بررسی های اخیر نشان داده اند که۸۴٪ از اندازه گیری مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی منتشر شده به صورت پژوهشهای مصاحبه ای هستند، ۴۹٪ حاوی اندازه گیری رفتاری و تنها ۱٫۵ درصد از اندازه گیری زیستی ضمنی استفاده شده است. (اوستین، شربام، وملمن،(۲۰۰۲ . همانطور که نشان داده خواهد شد، حتی زمانی که فرایندهای ضمنی غالب بر فرایندهای صریح هستند، افراد تا حد زیادی از نفوذ آن بی اطلاع هستند. در این موارد ترکیبی از اندازه گیریهای صریح و ضمنی برای توسعه و آزمون مدل های دقیق رفتار سازمانی مورد نیاز هستند.

بنابراین، در این مقاله ما بر کاستیهای موجود در مورد اندازه گیریهای صریح تمرکز می کنیم و روشی را برای اندازه گیری زیستی ضمنی نگرش کار و احساسات ارائه می کنیم. دیدگاه های گسترده ای فرایندهای ضمنی را بررسی خواهیم نمود که شامل فرآیندهای واقعی و حالتهای مختلف در مغز انسان است. (نگرش ها، احساسات، استرس، تمایلات رفتاری و غیره) که مغز آنها را تولید می کند. محققان مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، با اضافه کردن اندازه گیریهای زیستی ضمنی به ابزارهای اندازه گیری خود می توانند شروع به ارائه نظریه های عمیق تری از ناخودآگاه زندگی سازمانی نمانید و آنها را توسعه دهند که می تواند شامل محرکهای ضمنی و صریح از احساسات،نگرش ها، و رفتارهای انسانی باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد