مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M590

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

عنوان انگلیسی:

Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model

چکیده فارسی:

علاقه به مدیریت دانش، به عنوان یک سلاح استراتژیک، رو به رشد است، اگر چه بحث موثرترین مدل ها برای اجرا، همچنان ادامه دارد. در این زمینه، هدف اصلی این مطالعه آنالیز پتانسیل مدل برتر EFQM، برای طراحی و اجرای یک پروژه ی مدیریت دانش (KMP) است که باعث بهبود نتایج کلیدی شغلی می گردد. برای رسیدن به این هدف، از نمونه ای شامل ۲۲۵ شرکت با تجربه در ارزیابی EFQM استفاده شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، برای آزمودن مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مدل برتر EFQM چگونه می تواند یک چارچوب معتبر برای اجرای KMP باشد. علاوه بر این، استفاده از روش فرآیند و مشارکت تامین کنندگان و شرکا، از عوامل کلیدی برای KMP به شمار می روند که باعث می شوند KMP، تاثیر قابل توجهی بر روی نتایج کلیدی شغلی داشته باشد.

کلید واژه ها: پروژه ی مدیریت دانش؛ مدل EFQM؛ روش فرایند؛ مدیریت تامین کنندگان؛ مدیریت شرکا؛ نتایج شغلی؛ حداقل مربعات جزئی

۱.مقدمه

واقعیت اقتصادی و شغلی، در طول دهه ی گذشته تغییرات بسیاری کرده است. همانطور که بوئنو کامپوس (۲۰۰۹) نشان داد، ما در عصر دانش هستیم، که در آن این منبع، مهم ترین عامل مولدی است که سازمانها باید مدیریت کنند. بقای آنها ، تا حد زیادی، بستگی به دانشی که آنها دارا هستند و تواناییشان برای تولید، حفظ، انتقال و عملکرد قابلیت های مردم دارد؛ که ، برای مدیریت دانش است. در این زمینه، سازمان ها، برای مدیریت دانش خود و با هدف افزایش ظرفیت رقابتی شان، نیاز به اعمال سیستم هایی دارند. یک سیستم مدیریت دانش (KMS) مجموعه ای از زیرساخت ها و ابزارها است که از فعالیت های مدیریت دانش حمایت می کند (علوی و لیندر، ۲۰۰۱). آنها چیزی بیشتر از سیستم های اطلاعاتی هستند، زیرا آنها باید زمینه ای فراهم کنند که ایجاد، انتقال و کاربرد دانش را تسهیل نماید. مزو و اسمیت (۲۰۰۰) بین زیرساخت های فنی (فن آوری های اطلاعات) و زیرساخت های طبیعت اجتماعی و شناختی تمایز قائل شدند (ساختار سازمانی، منابع انسانی و فرهنگ). در عمل، اجرای KMS جدای از موانع نیست (لی و چوی، ۲۰۰۳) زیرا نیاز به تغییرات مهم سازمانی و تکنولوژی دارد. به این معنا که، برای سازمان مناسب است که از سیستم های مدیریتی دیگری که تا کنون تثبیت شده اند، استفاده نماید، از جمله سیستم های کیفی کل، که در خدمت حمایت از ابتکارهای مدیریت دانش هستند (KM) (آدامسون، ۲۰۰۵؛ جو و همکارانش، ۲۰۰۶).

مدیریت کیفی جامع ، (TQM)، یک فلسفه مدیریت جامع است که به دستیابی به نتایج برتر در رابطه با سهامداران گرایش دارد (پراجوگو و مک درموت، ۲۰۰۵). به منظور دستیابی به این نتایج، توجه به تعهد و مشارکت همه ی مردم در درون سازمان، و همچنین استفاده از برخی ابزارهای ، تکنیک ها و شیوه های مدیریتی تعیین کننده است (دین و همکارانش، ۲۰۱۱؛ رحمان، ۲۰۰۴).

چارچوب های مختلفی برای اعمال اصول و شیوه های TQM وجود دارد. یوسف و اسپینوال، (۲۰۰۰) سه نوع را تفکیک کردند: (۱) آن هایی که مبتنی بر کارشناسان یا راهنماهای کیفی هستند ( اصول ۱۴ گانه ی دمینگ، کیفیت سه گانه ی جوران، و مطلق کرازبی اصول مدیریت کیفی)؛ (۲) مدل های برتر یا جوایز کیفی (جایزه ی دمینگ، جایزه ی کیفی ملی مالکوم بالدریج- MBNQA، یا مدل جایزه ی کیفی اروپایی- EFQM)؛ و (۳) آنهایی که تحقیقات نظری و / یا تجربی یا مطالعات اندازه گیری زیر را استخراج می کنند (اندرسون و همکارانش، ۱۹۹۴؛.. فلین و همکارانش، ۱۹۹۴؛ سراف و همکارانش ، ۱۹۸۹). بو لیوسار و همکارانش (۲۰۰۹) و کالوو-مورا و همکارانش (۲۰۱۴a) متوجه شدند که استفاده از مدل برتر چگونه شیوه های مدیریتی به کار گرفته، از یک سیستم منسجم را تضمین می کند.

در اروپا، مدل برتر EFQM، در هنگام معرفی و توسعه ی یک سیستم TQM، شناخته شده ترین و گسترده ترین مرجع است. این مدل، استراتژی سازمان را ایجاد کرده است و به مدیران اجازه می دهد  تا روابط علت- معلولی بین آنچه سازمان انجام می دهد (معیار توانمندسازها)، و نتایجی که حاصل می شود (معیار نتایج) را درک نمایند.

هدف مدل برتر EFQM، حمایت از سازمان ها برای رسیدن به کسب و کار برتر از طریق توسعه ، آموزش و نوآوری مستمر است. این استفاده از روش ترکیبی را هم  که شامل فرآیندهای خود ارزیابی و ارزیابی خارجی می شود، در بر می گیرد (انجام شده توسط کارشناسان مستقل) تا به تشخیص اولیه ی به دست آمده از خود سازمان اعتبار دهد. اطلاعات در مورد آنچه سازمان برای دست آوردن اهدافش انجام می دهد، چگونگی توسعه ی برنامه های، برنامه های و فرآیندهای طراحی شده اش ، آنچه منابع و اتحادهایی که باید به آنها برسد، اهدافش، و همچنین تأثیری که اقداماتش بر سهامداران اصلی آن دارند، از این فرآیندها به دست آمد (EFQM، ۲۰۰۳). سطح برتر فقط می تواند توسط زمینه سازی و آنالیز دقیق اطلاعات شناسایی شود که نقطه ی شروع برای تولید عملکرد، توسعه و برنامه ی یادگیری است.

اجرای مدل برتر EFQM، اجازه می دهد تا دانش در مورد درجه ی توسعه، اثر بخشی و بهره وری فرآیندهای مدیریت داخلی، به دست بیاید (کالوو-مورا و همکارانش، ۲۰۱۴a؛ وسک، ۲۰۰۷). علاوه بر این، این به نفع اجرای یک روش برای نظارت، کنترل و بهبود فرآیندها به شیوه ای نظام مند می باشد (آصف و همکارانش، ۲۰۱۳؛. مولینا و همکارانش، ۲۰۰۷؛ اووی، ۲۰۰۹). بهبود عملکرد نیز به تقویت ضروری اتحادها و روابط خارجی که این سازمان با تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان و دیگر شرکای استراتژیک دارد، وابسته است. این اتحادها و روابط، ایجاد سود نموده و فرصت های بهره برداری و اکتشاف ایده های و دانش جدید را افزایش می دهد (داود و یوسف، ۲۰۱۱؛ جو و همکارانش، ۲۰۰۶؛. مولینا و همکارانش، ۲۰۰۷). اطلاعات در مورد عواملی که قبلاً ذکر شدند (دانش، روش فرایند و مدیریت، مدیریت تامین کننده / شریک و نتایج کلیدی) نمی توانند با استفاده از آنالیزهای سنتی یا عمودی مدل برتر EFQM به دست بیایند، که معنی اش این است که، با آنالیز مستقل هر معیار، در زمانی که این عوامل به شیوه ای افقی یا عرضی، به معیارهای دیگر مدل مربوط می باشند، صورت می گیرد. قرائت افقی مدل برتر EFQM از طریق محورهای عرضی، به وضوح محورعمودی نیست، اما ابزاری قدرتمند برای آنالیز مفاهیم مهم برای سازمان است (فرناندز-سانتوز و همکارانش، ۲۰۱۰). در مطالعه ی حاضر، از این دیدگاه افقی یا عرضی برای آنالیز تنظیمات احتمالی یک پروژه ی مدیریت دانش (KMP) استفاده شده است. این آنالیز با اطلاعات و دانشی که سازمان، از فرآیندهای داخلی خود به دست آورده و از شرکای اصلی و همکاران خارجی اش، آغاز شد. در نهایت، اثر بخشی KMP، از طریق تأثیر بر نتایج کلیدی شغلی، چه عملیاتی و چه استراتژیک، مورد بررسی قرار گرفت.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد