مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

مشخصات محصول
قیمت:9000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M468

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن  نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

عنوان انگلیسی:

Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation

چکیده فارسی:

هدف اصلی سازمان ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری به منظور حفظ بقا ، رشد ، سود آوری و مرتفع ساختن نیازهای جامعه می باشد. از این رو عوامل تاثیر گذار بر عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشند، که یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گذار در محیط پویای امروزی، مدیریت دانش می باشد، که این پژوهش اثر مدیریت دانش به عنوان متغیر اصلی و مستقل را بر عملکرد به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری می نماید و همچنین تاثیر متغیرهای بازارگرایی و نوآوری را به عنوان نقش واسط مورد بررسی قرار داده است.برای این منظور از پرسشنامه اقتباس شده به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شده است،جامعه آماری پژوهش شامل ۲۶۵ مدیران فعال در صنعت فورج و آهنگری شهر مشهد می باشد که حجم نمونه ۷۰ نفر تخمین زده شده است. داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه ، با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS V.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین متغیر مدیریت دانش و عملکرد است که در صورت اعمال تاثیر نقش واسطه بازارگرایی و نوآوری، رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد قوی تر می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون تایید کردکه متغیر واسط بازارگرایی دارای نقش قوی تری نسبت به نوآوری در این رابطه می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، بازارگرایی، نوآوری، عملکرد سازمان.

۱)مقدمه

علم و دانش از مدت ها پیش به عنوان پیش نیازهای های مهم توسعه اقتصادی شناخته شده است. سیاست گذاران بطور فزاینده ای علاقمند به توسعه سیاست هایی برای تضمین تداوم علم و دانش در جهت پشتیبانی به توسعه هایی در زمینه اقتصاد و بازار بوده اند و توافق جهانی وجود دارد که علم و دانش تولید کننده قدرت رقابتی بوده و برای موفقیت بنگاه های اقتصادی مورد نیاز است (Kuhlmann et al, 1999 ; Fruin, 1997)  . جالب است در پی اهمیت بردن به نقش دانش، بیان کنیم که سایمون کوزنت به خاطر نشان دادن اینکه (افزایش در موجودی دانش مفید و بسط کاربرد آن در ذات رشد اقتصادی مدرن است)، برنده جایزه نوبل شد (Kuznets, 1996). مدیریت دانش سازمانی، عادت ها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده است. باید اشاره نمود که اگر محیط سازمان ، محیطی پویا و نوآور باشد، جمع آوری دانش برای پرسنل قابل قبول و خوشایند خواهد بود و این امر می تواند متضمن ارتقای بالای عملکرد سازمان شود(Chen and Huang, 2007). از سویی سایر پژوهش ها همگی اشاره به این امر دارند که اقتصاد جهان بیش از پیش به نوآوری و دانش متکی است .کشور هایی که اقتصاد خود را با نوآوری هماهنگ کرده اند، ظهور اقتصادی سریعی یافته اند و لازم است بدانیم که نوآوری به انتقال دانش در حوزه اقتصاد متکی است .(OECD, 2000)

نوآوری فردی کارکنان در محیط سازمان، مبنای اصلی ارتقای عملکرد هر سازمانی است، بنابراین توجه به عوامل بوجود آورنده نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است (Scott and Bruce, 2004). در کنار این متغیر ها می توان به نقش مهم بازارگرایی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد اشاره نمود(Kafashpoor et al, 2013) . هم اکنون مطالعات مربوط به بازارگرایی حاکی از آن است که فعالیت های مربوط به بازارگرایی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده(Ahmed, 2003)  و در نتیجه به سازمان برای رسیدن به عملکرد بالا کمک می نماید. و از طرفی بازارگرایی و توجه به محیط ، عنصر عمده و اصلی بازاریابی بوده و عامل مهم در راستای توانمند کردن شرکت برای درک بازار و ایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب برای تحقق نیازها و خواسته های مشتری است  (Deshpandé and Farley, 1998)بنابراین، این پژوهش به بررسی متغیر مدیریت دانش برعملکرد با توجه به نقش واسط بازارگرایی و نوآوری می پردازد تا نتایج کامل تری از تحقیقات پیشین را ارائه نماید.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد