مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M536

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

عنوان انگلیسی:

Determinants of top management’s capability to identify core employees

چکیده فارسی:

با وجود افزایش علاقه علمی، فرایند تدوین مدیریت منابع انسانی هنوز هم نامشخص است. بر اساس مقالات سرمایه انسانی  و مدیریت استعداد، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تیم مدیریت ارشد منابع حیاتی انسانی را شناسایی می کند. مدل ارائه شده نشان می دهد که چگونه توانایی تیم مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی به دو ویژگی سرمایه انسانی وابسته است (مهارت های شناختی و جهت گیری ارزش). تجزیه و تحلیل تجربی توسعه نفوذ سرمایه انسانی را تایید می کند. با این وجود، نتایج تنها یکسری پشتیبانی جزئی را برای فرضیه ما ارائه می دهند، که نشان می دهد که شناسایی منابع حیاتی انسانی پیچیده تر از آنچه که از لحاظ نظری فرض شده است می باشد. برآورد مدل ارائه شده نشان می دهد که تیم مدیریت ارشد نیاز به ترکیبی از مهارت های منطقی و خلاق و همچنین یک گرایش جمعی دارد تا بتواند موثر واقع شود. نتایج این مقاله برای دانشگاهیان و متخصصین بحثت شده است.

واژه های کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ شناسایی استراتژیک سرمایه انسانی؛ تیم مدیریت ارشد؛ ارزش؛ مهارت های شناختی

مقدمه

ادبیات مدیریت منابع انسانی موجود نشان نمی دهند که چگونه مدیریت منابع انسانی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. از اینرو، یک چشم انداز جدید مورد نیاز است: یک فرایند متمرکز به جای دیدگاه سنتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی. این روش، مطالعه پویایی درونی را اجازه می دهد که به واسطه آن، استراتژی های مدیریت منابع انسانی تعریف شده و سپس پیاده سازی می شوند. بر این اساس، فرمول مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان یک فرایند استراتژیک تعریف شود که متشکل از مراحل مختلف توسعه یافته توسط تیم مدیریت ارشد می باشد. رایت و همکاران (۲۰۰۴)  این روند را اینگونه تعریف می کند که با مراحل عمومی استراتژیک (پویش محیطی و تفسیر مسئله استراتژیک) شروع می شود و سپس با فعالیت های مدیریت منابع انسانی خاص (شناسایی منابع حیاتی انسانی، تعریف گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات) خاتمه می یابد. همانطور که مشاهده می شود، شناسایی منابع حیاتی انسان نقش اصلی را در این روند ایفا می کند، که تجزیه و تحلیل استراتژیک را با تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی ارتباط می دهد. در واقع، همانطور که کلاردی اظهار دارد، این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی دوام پذیری از استراتژی های کسب و کار پیش بینی شده مورد نیاز است، چرا که اجازه می دهد تا ارزیابی شود که تا چه حد سرمایه انسانی موجود در شرکت با قابلیت های استراتژیک مورد نیاز تطبیق دارد. شناسایی منابع انسانی به عنوان اولین قدم در فرایند مدیریت استعداد تلقی می شود. نویسندگان مختلفی این امر را به عنوان یکی از چالش های مربوطه که مدیریت منابع انسانی مدرن باید به آن رسیدگی کنند در نظر گرفته اند. به دلیل پیچیدگی ها و مشکلات موجود در شناسایی و ارزیابی صلاحیتهای اصلی، مدیران ارشد همیشه به نتایج مورد انتظار دست نمی یابند. همانطور که مک دانل و همکاران (۲۰۱۰)  توضیح می دهند، این اثر می تواند به ویژه برای سازمان مضر باشد چرا که مدیران قادر نمی باشند که دریابند استعدادها در کجای سازمان خود قرار دارند، و در کجا آنها می توانند سرمایه انسانی مورد نیاز را برای پیاده سازی استراتژی کسب و کار پیدا کنند. ادبیات قبلی تعدادی از عواملی را که توسعه مراحل مختلف فرایند تدوین استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند را شناسایی کرده اند. در میان آنها، مطالعات تجربی بر ارتباط ویژگی های سرمایه انسانی تاکید کرده اند. فرایندهای تصمیم گیری استراتژیک بازتابی از ارزش ها مدیران و پایگاه های شناختی می باشند. طبق نظر برخی از متخصصین، ما فرض می کنیم که شناسایی منابع حیاتی انسان باید در تیم مدیریت ارشد توسعه یابد، که واحد مسئول ایجاد و حفظ سرمایه انسانی استراتژیک است. بنابراین، ترکیب آن، از نظر ویژگی ها سرمایه انسانی یک نفوذ چشمگیر را دارا می باشد که توانایی تیم را برای شناسایی کارمندان کلیدی تعیین می کند. با تعمیق این اثر، این مقاله به ادبیات به سه روش مختلف کمک می کند.  در مرحله اول، به کاوش شرایطی می پردازد که تحت آن تیم مدیریت ارشد بیشتر قادر به شناسایی سرمایه انسانی استراتژیک است. برای این کار، ما فرض کنیم که قابلیت تیم مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی توسط دو ویژگی از اعضای خود تعیین می شود: طرح واره های شناختی و ساختارهای ارزش. عنصر اول به ما اجازه خواهد داد که به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه این فرآیند برای پردازش و تفسیر مبتنی بر قابلیت تیم مدیریت ارشد می باشد. از سوی دیگر، با تجزیه و تحلیل ارزش ها، ما به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه این فرایندتوسط الگوهای مدیران از باورها و ارزش ها تحت تاثیر قرار می گیرند. به عنوان یک فعالیت تحلیلی و تصمیم گیری، شناسایی کارکنان کلیدی نیز توسط روش هایی که مدیران با یکدگیر ارتباط برقرار می کنند تحت تاثیر قرار می گیرد. نکته دوم مقاله در تجزیه و تحلیل فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی نهفته است. در این معنا، شناسایی منابع انسانی به عنوان یکی از مراحل یک فرایند گسترده تر ارائه شده است که در آن تصمیمات و اقدامات مختلف توسعه می یابند. در نهایت، تحقیق پیشنهادی نیز به ادبیات قبلی با ارائه یک توضیح دیگری از رابطه مدیریت منابع انسانی با اتخاذ یک دیدگاه فرایندی کمک می کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد