مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M627

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

عنوان انگلیسی:

Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities

چکیده فارسی:

نگرانی حول موضوع پایداری به‌طور قابل توجهی در طول دهه گذشته رشد کرده‌است. رویکرد خط سه‌گانه پایین، که اغلب برای عملیاتی ‌کردن پایداری یکپارچه‌سازی اقتصادی، اجتماعی، و جنیه‌های اکولوژیک توسعه پایدار بکارگرفته‌می‌شود، توجهات شرکت‌ها، بخصوص شرکت‌هایی که تولید پایدار را درنظرگرفته‌اند، را به‌خود جلب‌کرده‌است. بااین وجود، یکپارچه‌سازی پایدار در توسعه محصول‌جدید هنوز در مراحل اولیه خود بسرمی‌برد. بنابراین، هدف این مقاله شرح و بسط تاثیرات سه‌رکن مدیریت چرخه‌عمر محصول‌است، برای مثال، مدیریت داده جدید، مدیریت فرآیند، و مدیریت پروژه‌های مهندسی، و تسهیلات یکپارچه‌سازی توسعه محصول جدید و پایداری. یک مطالعه چندموردی اکتشافی با مجموع ۲۳ بررسی در شش شرکت خودرو انجام‌شده‌است. مطالعه‌موردی نشان‌می‌دهد که نیازمندی پایداری افزایش پیچیدگی در توسعه‌محصول جدید است، که در تیم طراحی در سطح پراکندگی سراسری، تنوع محصول، فشار بازاریابی در زمان کنونی، باید مدیریت‌شود. به‌منظور کاهش این چالش‌ها در توسعه محصول‌جدید، همکاری سه رکن مدیریت چرخه‌عمر‌محصول ممکن‌است سودمندباشد. باانجام این‌کار، فرآیند پراکندگی سراسری درطول گروه‌ها و شرکت‌ها کارآمد می‌شود، توسعه دقت باتوجه به اتصال پایگاه‌داده‌ها افزایش می‌یابد، و بااستفاده از قابلیت‌های‌متقابل شرکت متمرکزبرروی توسعه محصول پایدار ایجاد می‌شود. این پژوهش پیامدهای عملی را فراهم‌می‌آورد و یکپارچه‌سازی مدیریت چرخه‌عمر محصول را به‌درون توسعه محصول جدید پایدار استدلال می‌کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد