مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M595

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

عنوان انگلیسی:

THE INFLUENTIAL FACTORS IN ORGANIZATIONAL AGILITY OF EMPLOYEES OF SOUTH OIL COMPANY

چکیده فارسی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان و عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب ایران می باشد. برمبنای مبانی نظری، هفت عامل انتخاب شدند که بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمای در واحد دولتی دارند و بر اساس اهمیت شان مرتب شدند. این عوامل عبارتند از: انعطاف پذیری کارکنان، پاسخگو بودن کارکنان، سرعت تغییر سازمانی، سرعت کارکنان در واکنش به تغییرات محیطی، انسجام و پیچیدگی کم ساختار سازمانی، همکاری متقابل کارکنان و کارکردهای مدیریتی آنها. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جمعیت پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شرکت ملی نفت جنوب ایران می باشد که ۲۵۰ نفرند. از جدول کریسی و مورگان برای نمونه گیری استفاده شد و ۱۵۰ نفر انتخاب شدند. دویست پرسشنامه در بین جمعیت نمونه توزیع شد . از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 استفاده شد و نتایج تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمامی شش عامل تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی کارکنان دارند. و در بین عوامل بررسی شده، کارکردهای مدیریتی کارکنان بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت جنوب در استان خوزستان دارد.

واژگان کلیدی: چابکی، چابکی سازمانی ، شرکت ملی نفت جنوب

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد