مقاله لاتین ISI حسابداری با ترجمه : آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h93

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ISI  حسابداری با ترجمه : آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد

عنوان انگلیسی:

:Do corporate board compensation characteristics influence the financial performance of listed companies

چکیده فارسی:

همانطور که عملکرد مالی اشخاص از اهمیت فوق العاده ای برای  سهامداران عام و سهامداران خاص )با کمک به حفظ تداوم و افزایش ارزش کسب و کار(  برخوردار است ,    به صورت ساده به نظر می رسد که شناسایی و تجزیه و تحلیل آن دسته از عوامل )عوامل(که بر عملکرد مالی تاثیر می گذارند , ارتباط زیادی هم با  عملکرد  و هم با جهان علمی. داشته باشد . این منطقی است )با این حال مسلم نیست(که فرض کنیم که توانایی های مدیریتی هیئت مدیره تاثیر قابل توجهی در عملکرد مالی واحد مورد رسیدگی داشته باشد. با این حال کاملا مشخص نیست که آیا ویژگی های خاص هیئت مدیره در مورد پرداخت غرامت , به طرز چشمگیری عملکرد مالی واحد مورد رسیدگی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. در این زمینه، هدف از این پژوهش بررسی )بر اساس مدل رگرسیون اقتصاد سنجی( تاثیر ۵ ویژگی اداره شرکت مربوط به پاداش هیئت مدیره بر اساس عملکرد سال معاصر و آینده ) اندازه گیری  شده به عنوان ROA / ROE  )با استفاده از یک نمونه از گروه های وسیعی که در  بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در بورس اوراق بهادار لندن.فهرست شده  می باشد . از طریق این مطالعه ما قصد داریم تا سهم مقالات علمی را در مورد این مسئله حل و فصل نشده مربوط به رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت. بررسی کنیم . نتایج تجربی , ارتباط معنی داری، را بین هزینه اولیه مدیران غیر اجرایی , هزینه های  پرداخت شده در سهام و پاداش اضافی برای عضویت در کمیته هیئت مدیره (به عنوان ویژگی جبرانی هیئت مدیره شرکت های بزرگ (و عملکرد فعلی و متعاقب شرکت های مالی یافته اند .

کلمات کلیدی: اداره امور شرکت، جبران هیئت مدیره، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار لندن

 مقدمه

عملکرد مالی اشخاص از اهمیت فوق العاده ای برای سهامداران عام و سهامداران خاص، برخوردار است به طوری که  به انها کمک می کند تا تداوم وضع موجود را حفظ کرده و به افزایش ارزش کسب و کار، و پایه و اساس سود توزیع  شده سهام ، بپردازند که به نوبه خود ممکن است سرمایه گذاران)و دیگر وجوه ) را جذب کند . بنابراین، به نظر می رسد که به صورت ساده , شناسایی و تجزیه و تحلیل آن دسته از عوامل که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار می دهند بسیار به موضوع مرتبط باشد . . با آنکه از یک سو منطقی )اما مسلم نیست(است که فرض کنیم که توانایی های مدیریتی هیئت مدیره تاثیر قابل توجهی در عملکرد مالی واحد مورد رسیدگی دارد، از سوی دیگر روشن نیست که آیا ویژگی های خاص هیئت مدیره در مورد پاداش قابل توجه , عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد . هدف از این پژوهش بررسی )بر اساس مدل رگرسیون اقتصاد سنجی( تاثیر ۵ ویژگی اداره شرکت مربوط به پاداش هیئت مدیره بر اساس عملکرد سال معاصر و آینده ) اندازه گیری  شده به عنوان ROA / ROE  )با استفاده از یک نمونه از گروه های وسیعی که در  بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در بورس اوراق بهادار لندن.فهرست شده  می باشد . از طریق این مطالعه ما قصد داریم تا سهم مقالات علمی را در مورد این مسئله حل و فصل نشده مربوط به رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بررسی کنیم . چندین مقاله علمی به منظور بررسی رابطه میان ویژگی های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت تالیف شده است. گامپرز و همکاران. (۲۰۰۳) در مقاله خود اغلب تاثیر حاکمیت شرکتی را بر عملکرد شرکت در سال ۱۹۹۰ ذکر نمودند .. با استفاده از ۲۴  قانون  حکومتی، نویسندگان یک شاخص حکومتی را  برای سطح حقوق سهامداران. ایجاد نمودند . نتیجه این شد که نویسندگان نشان دادند  که در شرکت هایی با حقوق سهامداران قوی , ارزش شرکت بیشتر، عملکرد بالاتر و رشد فروش بالاتر از شرکت هایی با حقوق سهامداران ضعیف است. با این حال، در مقاله های بعدی، کری و همکاران. (۲۰۰۶) نشان دادند  که در دهه اول این قرن، شرکت هایی با حقوق سهامداران قوی از لحاظ عملکرد بهتر  از شرکت هایی که در انها  حقوق سهامداران ضعیف است نمی باشند . یکی دیگر از مقاله های بنیادی در مورد رابطه بین حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت توسط Bhagat و بولتون (۲۰۰۸). ارائه شده است . با توجه به رابطه بین حاکمیت شرکت، عملکرد گروه، ساختار سازمانی و ساختار مالکیت، نویسندگان دریافتند که حکومت بهتر شرکت ها همبستگی معنادار مثبتی با عملکرد فعلی و متعاقب شرکت ها خواهد داشت . )اما نه با عملکرد بازار سهام( .  . Bauwhede (2009) در مقاله خود، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها، را که توسط یک مطالعه در اروپا قبلا بررسی شده بود  )بائر و همکاران، ۲۰۰۴ و  شواهدی از ارتباط منفی بین این سازه گزارش شده بود را مجددا بررسی نمود .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد