مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M490

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

عنوان انگلیسی

The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility

چکیده فارسی:

محققان و پژوهشگران،  فن­آوری اطلاعات (IT)  را به عنوان یک ابزار رقابتی در نظر می گیرند. با این حال، دانش دنیای کنونی در مورد مکانیسم های قابلیتهای فناوری اطلاعات (که بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است)  نامشخص باقی مانده است. بر اساس دیدگاه قابلیت های پویا و چشم انداز قابلیت ها از نظر سلسله مراتب، این مقاله مدلی را برای بررسی چگونگی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات (به عنوان مثال، زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیر و همسان سازی فناوری اطلاعات) بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت های جذب و چابکی زنجیره تامین در زنجیره تامین پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش نشان می دهند که ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تامین به طور کامل به عنوان واسطه تاثیرات قابلیتهای فناوری بر عملکرد شرکت هستند. علاوه بر اثرات مستقیم، ظرفیت جذب همچنین دارای اثرات غیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به چابکی زنجیره تامین است. ما با  این موارد نتیجه گیری می کنیم و پیشنهاداتی را نیز برای تحقیقات آینده  ارائه     می­دهیم.

کلمات کلیدی  زیرساختهای فناوری اطلاعات، همسان سازی فناوری اطلاعات، چابکی زنجیره تامین، ظرفیت جذب، قابلیت های پویا .

۱  . مقدمه

اهرم فناوری اطلاعات برای استخراج مزیت رقابتی به عنوان یک اولویت برای شرکتها در حال ظهور است. [۱۷,۳۳,۳۴,۸۱]. به هر حال قابلیت های فناوری اطلاعات برای مدیریت دانش کارآمد و موثر در زنجیره تامین یک شرکت مورد نیاز است . [۴۲,۵۴,۵۸,۷۹] مطالعات تجربی قبلی یافته هایی را در مورد اثرات قابلیت های  فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت داشته اند. ” [۵۴,۷۹] نقش و بیان مکانیسم های زیربنایی که از طریق آن قابلیت فناوری اطلاعات عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و اصلاح می کند، نامشخص باقی مانده است “. [۸۱] به این ترتیب، پژوهشگران باید مطالعات تجربی بر روی مکانیسم های اثرگذار قابلیت های فناوری اطلاعات به خصوص در زمینه زنجیره تامین را انجام دهند. مطالعه حاضر تلاشی در جهت این نوع پژوهش است. [۵۴,۷۹] به طور خاص، این مطالعه به بررسی نقش دو قابلیت فناوری اطلاعات که  بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است، می پردازد، یعنی، (۱) زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیر، که پایه و اساس فن آوری اطلاعات به دقت برنامه ریزی شده و توسعه یافته هستند که در آن   برنامه های حال و آینده فن آوری اطلاعات ایجاد شده اند، [۹,۵۴,۶۰] و (۲) همسان سازی فناوری اطلاعات و یا توانایی به جریان انداختن فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار. [۳]

مطالعات قبلی نشان می دهند که زیرساخت های فناوری اطلاعات قابل انعطاف و همسان سازی فناوری اطلاعات ارزشمند و نادر هستند و قابلیت های فناوری اطلاعات ناقص است که شرکت ها را برای به دست آوردن   رونق در محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر به طور خاص به حرکت می راند [۶,۵۴,۷۴]. شرکتها همچنان به سرمایه گذاری قابل توجهی در زیرساخت های فناوری اطلاعات، تسهیل جریان دانش و اطلاعات در سراسر زنجیره تامین می پردازند که به نوبه خود، کمک می کند تا آنها مزیت رقابتی خود را با توجه به این که بازار به طور فزاینده ای نامشخص است، حفظ  کنند. مدیران در حال حاضر ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر به عنوان یک قابلیت مهم در نظر می گیرند که باعث دستیابی شرکت ها  به عملکرد برتر می گردد؛ بنابراین، توجه بیشتری به ارزش تجارتهایی خواهد شد که زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیری دارند. [۹,۵۴,۵۶,۶۰] علاوه بر این، پژوهشهای قبلی گزارش می دهند که یک زیرساخت قابل انعطاف  به تنهایی کافی نیست (به سادگی نمی تواند شرکت را برای حفظ مزیت رقابتی خود کمک نماید) [۱۹,۴۸,۸۱].به عنوان مثال، دواراج و کوهلی [۱۹]نشان می دهند که مزایای عملکردی سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات ممکن نیست که به طور  کامل تشخیص داده شود مگر اینکه کاربردهای فناوری اطلاعات واقعا همسان سازی  شوند. در عمل، همانگونه که افزایش تعدادی از فرآیندهای سازمانی فناوری اطلاعات فعال را به همراه می آورد، همسان سازی  فناوری اطلاعات در حمایت از فرآیندهای کسب و کار در داخل و در سراسر مرزهای سازمانی  ضروری خواهد شد ، در نتیجه آن تعیین ارزش ایجاد شده از کاربردهای فناوری اطلاعات نیز مورد نیاز خواهد شد [۳,۴۰,۷۴] .

سوال اخیر ادبیات پژوهشی در این زمینه در مورد اثرات مستقیم قابلیت های فناوری اطلاعات عملکرد شرکت است که با نتایج متضادی برای این که اثرات واسطه قابلیت های دیگر هستند، مواجه شده است. [۴۵,۴۹,۵۲,۵۸,۷۹] به عنوان مثال، وید و  هالند [۷۴], ، اظهار می کنند که “سیستم های اطلاعاتی نفوذ خود را در شرکتها از طریق روابط مکمل با سایر دارایی ها، ظرفیتها و قابلیتهای شرکت اعمال می کنند”.

سمبمورتی، بهارواج، و استیفن گراور  [۵۸] فرض نمودند که مدیریت دانش و چابکی دو واسطه مهم هستند  که به ایجاد شبکه قانونی برای ایجاد تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت کمک می کنند. میتاس و همکارانش  [۴۵] استدلال می کنند که قابلیت های فناوری اطلاعات به طور معمول عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند و مدارج بالاتر قابلیت های کسب و کار آن را  فراهم می کنند. متعاقب این مفهوم، ما بر اساس چشم انداز قابلیت های پویا گرنت [۲۴]و رای و همکارانش [۵۲]مکانیسم های زیربنایی موثر   قابلیت های فناوری اطلاعات را بررسی می کنیم. به طور خاص، ما به پیروی از گرانت و رای و همکارانش مفهوم قابلیت فناوری اطلاعات را به عنوان قابلیت های اساسی در نظر می گیریم که به قابلیت های بالاتر شکل       می دهند (به  عنوان مثال، ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تامین)  و  به نوبه خود،عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار  می دهند.

ظرفیت جذب اشاره به توانایی یک شرکت برای ارزش، جذب و به کار بردن دانش جدید دریافت شده از منابع خارجی، مانند مشتریان، تامین کنندگان یا شرکای خود دارد  [۱۸,۴۲,۸۲]. چابکی زنجیره تامین به عنوان توانایی یک شرکت  برای همکاری موثر با کانال شرکای خود تعریف شده  است که برای پاسخ به تغییرات بازار به شیوه ای سریع است. [۷,۶۵] ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تامین به عنوان منابع حیاتی و مستقیم عملکرد برتر شرکت در یک بازار رقابتی مشاهده می شوند [۱۵,۵۸,۶۶,۸۲]. زیرساخت های فناوری اطلاعات   انعطاف پذیر بستر های کاربردی  را فراهم می کند

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد