مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M578

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

عنوان انگلیسی:

Human resource management practices in international sebat educational schools

چکیده فارسی:

نقش بسیار مهمی در شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی وجود دارد. در این مطالعه، شیوه های مدیریت منابع انسانی مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES)،که یکی از موسسات آموزشی مهم در ترکیه و قرقیزستان هستند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی بین المللی Sebat می باشد. این پژوهش، در موسسات آموزشی بین المللی Sebat در قرقیزستان و با استفاده از روش مصاحبه عمیق از مدیران، انجام گرفته است. علاوه براین، اطلاعاتی نیز از منابع اولیه بدست آمده است. در سال اول سازمان ها،به داشتن سیاستهای قومی غالب، امر می شده است. برای انجام آن، دانش فنی و مدیریتی کافی مدیران و معلمان ترکیه، انتخاب شده است. در سال های بعد، مدیران مدارس بیشکک، اوش وایسیک-کول در قرقیزستان ارجح خواهد بود. به همین دلیل، سیاست های محوری شروع به اجرا شده است. مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES) در فواصل معین و دوره ای، سمینارها و جلسات را سازماندهی کرده و برای معلمان و مدیران ترکیه، آموزش قرقیزستانی، انگلیسی و روسی را داشته اند. معلمان و دانش آموزان موفق، با هدایا و پاداش هایی مورد قدردانی قرار می گیرند. اگر آنها تحت سطوح دستاوردهای کلی باشند، عدم عملکردشان توسط مشاورهای مدیران حل وفصل می گردد. در دنیای جهانی شده،موسسات آموزشی بین المللی Sebat، بدون در نظر گرفتن زبان، مذهب و تبعیض قومی،به طور موثری در حال کار هستند.

موسسات آموزشی بین المللی Sebat هنوز هم با وجود برخی کمبودها، در منابع انسانی سرمایه گذاری کرده اند و مشاهده شده است که دارای سیاست های موفق اجرا شده هم هستند.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی، روش ها، آموزش، مدارس تربیتی بین المللی SEBAT

۱– مقدمه

نتیجه ی تأثیر جهانی شدن بر شرکت ها، در نتیجه ی اثبات جهت گیری بین المللی در فعالیت آنها، شرکت های بین المللی می باشد. به ویژه، عملکرد در بسیاری از کشورها و داشتن کارکنان از کشورهای مختلف، برای نشان دادن یک روش از رویکرد جهانی به منظور انجام موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی در شرکت های بین المللی، مورد نیاز می باشد.

در بخش اول از این مطالعه، مدیریت منابع انسانی بین المللی و توابع آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، در بخش دوم، با مشخص کردن تاریخ، سیاست، مأموریت و چشم انداز عملکرد موسسات آموزشی بین المللی Sebat در جمهوری قرقیزستان، شیوه های مدیریت منابع انسانی موسسات آموزشی Sebat در نظر گرفته شده است.

۲- عملکرد مدیریت منابع انسانی در شرکت های بین المللی

عملکرد منابع انسانی در شرکت های بین المللی، هشت فعالیت ضروری را انجام داده است: استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نگرش و انگیزه کارکنان، پاداش مدیریت، مدیریت حرفه ای، روابط کارکنان و کارفرما. شرکت های بین المللی باید کارکنان واجد شرایطی برای اطمینان از موفقیت در کشورهای خود و خارج از کشور داشته باشند. موفقیت شرکت های بزرگ امروز، بستگی به انتخاب کارکنان مناسب برای شرکت ها، هدایت کارمند انتخاب شده به محل مناسب، و ارائه نیازهای فردی و سازمانی دارد.

مشاهده شده است که شرکت های بین المللی، از چهار روش مختلف کاربردی برای فراهم کردن منابع انسانی استفاده می کنند. آنها عبارتند از: محور قومی، محور مرکزی، محور جغرافیایی، محور مذهبی.

واگذاری اداره شرکت های بین المللی به شرکت های تابعه خود و سازمان های کشور موطن خود، محور قومی می باشد. به عنوان انتخاب کشور میزبان و منابع کشور جهان سوم، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند: روش آزمون، در درازمدت که شامل مصاحبه های همسران آنها هم می شود، انطباق با تغییرات فرهنگی، جنبه های سالم جسمی و روانی، سن، تجربه و آموزش، تمایل کاندیدهای مدیر در منصوب شدن برای کشور خارجی، توانایی یادگیری سریع یک زبان خارجی، همسران و دیگر عوامل خانواده، مهارت های مدیریتی، مهارت های ارتباطی، مهارتهای دیپلماتیک، داشتن دانش فنی و مهارتهای کافی و مهارتهای مدیریتی (شرمن و دیگران،۱۹۹۶).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد