مقاله انگلیسی ترجمه شده: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۵صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M541

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسیترجمه شده  مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

عنوان انگلیسی:

A comparative study on the activity based costing systems: Traditional, fuzzy and Monte Carlo approaches

چکیده فارسی:

سودمندی هر مدل، تا حد زیادی به دقت و قابلیت اعتماد خروجی آن بستگی دارد. با این حال بخاطر اینکه تمام مدل ­ها چکیده­ هایی غیر دقیق از واقعیت هستند و به این دلیل که داده ­های ورودی دقیق در صورت وجود، کمیاب هستند، تمامی مقادیر خروجی تحت عدم قطعیت قرار دارند. این مقاله در مورد چگونگی برخورد با چنین عدم قطعیتی که به امکان و منافع بکارگیری یک سیستم هزینه ­یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) در یک محیط متغیر مراقبت­ های بهداشتی مرتبط است، بحث می­کند. در بررسی­ مان، رابطه میان منابع عدم قطعیت و برآوردهای هزینه سیستم­ ها، بعنوان یک مدل ورودی- خروجی شرح داده شده است. ما یک چارچوب مفهومی را مبتنی بر منطق فازی (FL) و شبیه­ سازی­ های مونت­کارلو (MCS) معرفی می­کنیم و عناصر اصلی مورد نیاز برای مدل­سازی یک سیستم ABC در محیطی غیر قابل پیش­بینی در دنیای واقعی را توصیف می­کنیم. همچنین در راستای تشریح مفاهیم و تکنیک­ های مورد بحث، یک مطالعه موردی بر اساس روش­ بررسی بحث شده در حین مرحله شروع یک مرکز پزشکی علمی عمومی که مراقبت بیمار- محور را فراهم می­سازد، ارائه شده است. ما در مطالع ه­مان هزینه هر واحد خدمات را با سه نوع سیستم مختلف ABC محاسبه کردیم: سنتی (TABC)، فازی (FABC) و مونت کارلو (MCABC). در نهایت نتایج بدست آمده توسط هر سیستم را بصورت آماری تحلیل کردیم. بر اساس نتایج، استفاده از سیستم­های FABC و MCABC در یک بیمارستان بزرگ با اطلاعاتی که بصورتی قابل ملاحظه متغیر هستند می­تواند منجر به برآوردهای هزینه بسیار متفاوتی نسبت به TABC شود. با این حال، چنین تفاوتی را میان FABC و MCABC نیافتیم.

واژگان کلیدی: هزینهیابی مبتنی بر فعالیت (ABC)؛ منطق فازی (FL)؛ شبیهسازیهای مونت کارلو (MCS)

مقدمه

در سالیان اخیر، حسابداری مدیریت تحولی عظیم را تجربه کرده است که موجب برانگیختن بحثهای جالب توجه علمی و حرفهای در مورد تغییر نقش حسابداران، بویژه حسابداران مدیریت شده است. اتحادیه بین-المللی حسابداران تحول حسابداری مدیریت را ملاک قرار داده است و چهار مرحله از توسعه یا کمال را تعیین کرده است. مرحله ۱ اصولا به “تعیین هزینه و کنترل مالی”، مرحله ۲ به “تدارک اطلاعات برای کنترل و برنامهریزی مدیریت”، مرحله ۳ به “کاهش اتلاف منابع تجاری” و مرحله ۴ به “ایجاد ارزش از طریق استفاده کارامد از منابع” میپردازد. این مقاله پژوهشی، امکان و مزایای سیستمهای دقیق حسابداری هزینه در پرتوی این چهار مرحله اتحادیه را مورد توجه قرار میدهد.

سیستمهای حسابداری بهای تمام شده

در دنیای امروزی، سیستمهای حسابداری بهای تمام شده  کامپیوتری نقش مهمی را در کاهش هزینههای محصولات ایفا میکنند. اثر سوددهی و مدیریت هزینه، بر روی تمامی فرایندهای مدیریت تاثیر میگذارد و جزءی کلیدی از یک سیستم مدیریت عملکرد کلی واحد اقتصادی است. برآورد کارایی و تاثیر یک خدمات یا محصول خاص نیازمند ترکیب اطلاعات در مورد هزینه محصولات با معیارهای درآمد برای بدست آوردن نرخ-های سوددهی هزینه و دیگر معیارهای کارایی است. بنابراین برای هر سازمانی، از سیاستهای هزینهیابیاش تا طرحهای تولید و بازبینیهای عملکردش، اطلاعات هزینه پایهای، ثابت و قابل اطمینان الزامی است.

در عرصه خدمات، هزینهیابی بهتر انواع خدمات میتواند مدیریت این هزینهها را با سرمایهگذاری موجود بهبود دهد و به بهبود نتایج خدمات کمک کند. اطلاعات در مورد هزینه خدمات، در ارزیابی حقوق خدمات ارائه شده بر حسب مقادیر و انواع منابع صرف شده بر روی گروهها یا جمعیتهای مختلف نیز اهمیت دارد. همچنین این اطلاعات اصول برآورد نیازهای منابع ممکن آتی را فراهم میسازد. از این رو، سیستمهای حسابداری هزینه خبره که تعیین میکنند کدام فرایندها حقیقتا ارزش افزوده را برای یک محصول یا خدمات به همراه دارند، ضرورت مییابند.

در محیط رقابتی صنایع مراقبتهای بهداشتی، مدیران بیمارستانها بشکلی فزاینده نیازمند اطلاعات هزینه دقیق برای سازماندهی مکانیسمهای تحویل هستند که نسبت به مراقبتی کارامد با هزینهای معقول اطمینان میدهند. همچنین برای مدیران بیمارستانها بسیار مهم است که کارکردهای تولیدی بیمارستان را درک کنند تا کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود دهند. حسابداری هزینه میتواند در فراهم کردن این اطلاعات ارزشمند به مدیران کمک کند. اغلب تامینکنندگان مراقبتهای بهداشتی سه دهه اخیر را در حال کار بودهاند تا روشهای هزینه-یابی را بکار بندند که مفاهیم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت (ABC) را در بر داشته باشند. بسیاری از بیمارستانهای آمریکا و سازمانهای بهداشتی تحقیق کردهاند و از ABC برای بهبود مدیریت منابع استفاده کردهاند [۱-۳] و تعداد رو به رشدی از انتشارات در مورد سودمندی این روش در محیطهای بیمارستانی وجود دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد