مقاله انگلیسی ترجمه شده : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M591

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو (کنیا)

عنوان انگلیسی:

Relationship between human characteristics and adoption of project management information system in non-governmental organizations’ projects in Nakuru Town (Kenya)

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله تعیین رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو می باشد. متغیر مستقل (ویژگی های انسانی) در موارد زیر مفهوم سازی شده بود: مقاومت به تغییر، مهارت های مدیریت پروژه، مهارت های کاربر و آگاهی، کشمکش های قدرت و کمال گرایی. این شاخص ها به صورت جداگانه مرتبط با اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بودند. این مطالعه هر دو طرح توصیفی و همبستگی را اتخاذ کرد. این یک نظرسنجی بود و داده های اولیه از طریق پرسشنامه های سازمان دهی شده و مصاحبه ها جمع آوری شده بودند. هر دو تحلیل توصیفی و استنباطی در این مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های پژوهش از طریق جداول ارائه شده بودند. یافته های تحقیقاتی نشان دادند که سطح مهارت یک نفر در استفاده از PMIS، میزان آموزش دریافتی، تمایل به انطباق برای استفاده از PMIS، نگرش نسبت به فناوری و انتظارات خود در زمان استفاده از PMIS ارتباط مثبتی با اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه دارند. تغییر نگرش و پشتیبانی در استفاده از این سیستم نیز به نظر می رسد که اتخاذ PMIS را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش این قیاس را مورد تأکید قرار داد که قبل از اینکه مدیریت بر استفاده از سیستم فشار آورد، آنها باید در ابتدا کاربرد آن را اتخاذ کرده سپس آن را به زیردستان چرخش دهند. این پژوهش توصیه می کند که مشاوره و آموزش، محرک های بسیار مهمی برای اجرای موفق PMIS می باشند. آموزش نه تنها باید در مرحله آغازین سیستم باشد، بلکه به عنوان افزایش مهارت مداوم و بعنوان بخشی از پیشرفت حرفه ای در سازمان قرار می گیرد. جدا از آموزش، کارکنان باید انگیزه داشته و در همه مراحل فرآیند اجرا دخالت داشته باشند.

واژگان کلیدی: ویژگی های انسانی، سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، سازمان های غیردولتی

۱٫مقدمه

۱٫۱٫      زمینه پژوهش

پیشرفت ها در فناوری اطلاعات بیشتر بخش های کسب و کار، جامعه و دولت ها را امروزه در هر بخشی از جهان تحت تأثیر قرار می دهند. تغییراتی که آی تی امروزه در جنبه های مختلف زندگی ایجاد می کند اغلب به صورت جمعی “انقلاب اطلاعاتی” نامیده می شوند. مدیر پروژه فعلی باید ابزارهای تکنولوژیکی مناسب هیئت مدیره را ایجاد کند و اینها را با روش های پروژه ادغام کند.

PMIS بعنوان بخشی از IS (سیستم های اطلاعاتی) به ابزارها و روش های مورد استفاده برای جمع آوری، یکپارچه سازی، و انتشار خروجی های فرآیندهای مدیریت پروژه اشاره دارند. PMIS برای پشتیبانی تمام جنبه های پروژه از شروع تا بسته شدن به کار می رود و می تواند شامل هر دو سیستم دستی و خودکار باشد. (PMI، ۲۰۰۸). همسو با کارشناسان سیستم های ازطلاعاتی و بدنه از پیش موجود دانش و در توصیف فناوری MIS؛ به صراحت بر ویژگی های سازمان / شرکت و رفتار فرد / کاربر تأکید شده است. بنابراین این پژوهش به ویژه بر تأثیر ویژگی های انسانی بر اتخاذ PMIS توسط NGO متمرکز می باشد. در این راستا، ملاحظات بر اساس مطالعات سنتی PMIS و بویژه مفهوم تناسب کار / فناوری بودند که توسط گودهیوو تامپسون (۱۹۹۵) و زیگورس و باکلند (۱۹۹۸) ایجاد شده است.

برای توسعه هر چه بیشتر نظریه، بررسی کارهای سازمانی مختلف و پشتیبانی های معمولی MIS دنبال می شد و سپس بر PMIS متمرکز شد. با قرار دادن نظریه در چشم انداز و با درک اینکه آن را نمی توان کاملاً در حمایت از اتخاذ MIS به خودی خود به کار برد، سایر فرضیه های ارائه شده به خوبی ارزیابی شده بودند و عواملی که می توانند از اتخاذ مثبت PMIS حمایت کنند با تحقیقات بیشتر در تعیین مجدد چارچوبی برای موفقیت پروژه TTF باز شدند ..

با طراحی مدل بلوغ مدیریت پروژه (PMMM)؛ سازمان ها بر اساس اهداف، استراتژی ها، قابلیت های منابع، دامنه و نیازهای خاص خود در سلسله مراتب بلوغ خود متفاوت می باشند. نظریه TTF با طراحی خود فرض می کند که این فناوری از نیازهای متنوع سیستم مراقبت خواهد کرد اما در سه اصل خود، ویژگی های اجتماعی تیم پروژه موجود همیشه در حال تغییر را جذب نمی کند. در هر سطح از PMMM یعنی آگاهی، درک یا اتخاذ، جنبه های اجتماعی کلیدی در استفاده کامل و یکپارچه سازی سیستم در فرآیندهای سازمانی می باشند. همانطور که قبلاً ذکر شد، شکاف در عملیات مدل TTF برای استفاده موفق از PMIS، با تصدیق اینکه اجرای سیستم باید یک تمرین پویایی باشد این پژوهش را آگاه می کند که رویکرد یکپارچه ای را برای نظریه های بیمشار IS در نظر می گیرد. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز توسط مدیریت برای تصمیم گیری آنها بسیار خلاصه شده اند و نیازمند تفسیر آفلاین می باشند که نمی توان توسط PMIS ایجاد کرد، در عین حال این جنبه در چارچوب نظری TTF مانده است. برای درک پویایی در نظریه ها، این پژوهش مجدداً TTF را تعریف می کند تا تصمیم گیری های مدیریتی را در متن بعد اجتماعی بگیرد.

۱٫۲٫      اهداف پژوهش

این پژوهش با دو هدف هدایت شده بود:

  • برای ایجاد تأثیر مقاومت به تغییر در اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه سازمان های غیر دولتی
  • برای ایجاد تأثیر مهارت های مدیریت پروژه در اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
  • برای ایجاد تأثیر مهارت ها و آگاهی های کاربر در اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی
  • برای ایجاد تأثیر کشمکش های قدرت و کمال گرایی در اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد