مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M596

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

عنوان انگلیسی:

Investigating the relationship between implementation of management information systems with organizational entrepreneurship (Case study: Medical Sciences University of Yasuj

چکیده فارسی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعاتی با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و مقطعی بود. جمعیت پژوهش کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از روش الفای کرونباخ برای برآورد پایایی پرسشنامه استفاده شد. اعتبار توسط اعتبار محتوا تایید شد. برای بررسی رابطه ی متغیرها از همبستگی پیرسون و روش های کندال استفاده شد. نتایج نشان دادند که رابطه ی معنادار و مثبتی بین اجرای سیستم های اطلاعاتی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، کارآفرینی سازمانی، توسعه ی سازمانی، استانداردسازی

۱٫مقدمه

مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS موثرترسین عوامل برای بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان می باشند. امروزه نیاز به اطلاعات و آمار در مدیریت فرایند تصمیم گیری، بیش از پیش احساس می شود.

اطلاعات صحیح و جامع می توانند مخاطرات تصمیم گیری نادرست را کاهش دهند. بنابراین، سازمان ها باید اطلاعات را جمع آوری کنند، فرایند را طبقه بندی نمایند و تمام انواع اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت را فراهم کنند. مدیریت سیستم های اطلاعاتی در این زمینه ایجاد شده است.

امروزه، از فناوری اطلاعات در کارآفرینی در حوزه های زیادی استفاده می شود. دنیا شاهد انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی می باشد. در نتیجه ی این پیشرفت ها، قرن حاضر قرن ICT می باشد.

در عصر اطلاعات و ارتباطات، آگاهی عمومی افزایش یافته است. تمامی فعالیت ها در این دنیا، در شبکه های ارتباطی انجام می شوند. بنابراین، دنیا روستایی پیوند یافته می باشد که افراد می توانند به هر جایی سفر کنند، و از اخبار آگاه شوند و یا پیامی به هر جا بفرستند.

فناوری اطلاعات بر تمامی فعالیت های اجتماعی همانند کارآفرینی تاثیر گذاشته است و آنها را تا حد زیادی تغییر داده است. از سوی دیگر، توسعه ی ICT نتیجه ی کارآفرینی می باشد. کارآفرینی به شناسایی نیازها، ایجاد ایده ها و فناوری ها می انجامد.

گرچه پیشرفت های فناوری همه چیز در دنیا همانند اشتغال را تغییر داده اند. کشورهای توسعه یافته، نیروی کار فنی را از سایر کشورها فرا می خوانند در حالیکه یکی از مهمترین مشکلات در ایران بیکاری می باشد.

  1. مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیریت سیستم های اطلاعاتی، سیستم منسجمی می باشد که شامل کاربر و ماشین برای فراهم کردن اطلاعات و تایید عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان ها می باشد. این سیستم از نرم افزار و سخت افزار، اصول راهنما و رویه ها، مدل های تحلیلی، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و پایگاه داده استفاده می کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد