دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h139

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

عنوان انگلیسی:

Use Dividends to Signal or Not: An Examinztion of the UK Dividend Payout Patterns

چکیده فارسی:

در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است.

واژگان کلیدی: سیگنال دهی سود تقسیمی، الگوی پرداخت، سیاست تقسیم سود

مقدمه

کاپلن و وستون مدعی بودند که اگرچه مدلهای علامت دهی سود تقسیمی توضیح  میدهند که چطور یک سیاست تقسیم سود بهینه تحقق مییابد اما هیچ یک از این مدلها نمیتواند تفاوت در الگوی سود پرداختی شرکتها را توضیح دهد. در این مقاله، ما یک رویکرد جدید را برای بررسی الگوی سود پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس انگلیس بکار میبریم.

ما قصد داریم آزمون کنیم که آیا الگوهای سود پرداختی مشاهده شده در عمل با فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ است؟

مدلهای علامت دهی سود تقسیمی قدیمی فرض میکردند که همه مدیرن از سود تقسیمی به منظور سیگنال در مورد آینده شرکت استفاده میکنند. همانطور که کاپلن و وستون مطرح کردند (۱۹۹۲)، وظیفه اصلی مدلهای سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی در اصل نشان دادن این است که چطور سیاست تقسیم سود بهینه میتواند باعث توازن هزینه ها و منافع شود. بهر حال ما معتقدیم که فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی قدیمی عموما برای همه شرکتها در همه زمانها بکار نمیرود. بعضی شرکتها از سود تقسیمی برای سیگنال دهی استفاده میکنند اما برخی شرکتهای دیگر این کار را نمیکنند.

برخی از مدیران به اهمیت سیگنال سود تقسیمی پی برده اند. الگو های سود پرداختی شرکتها نتیجه مستقیم سیاست تقسیم سود شرکتهاست که به قصد مدیریت در استفاده از سود تقسیمی به منظور سیگنال دهی مربوط است. در نهایت باید گفت که برخی از الگوهای سود پرداختی با تئوری های سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ هستند اما برخی هماهنگ نیستند.

برای به اثبات رساندن ادعایمان، ما الگوهای سودپرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس انگلیس را در ۵ گروه طبقه بندی کردیم:

  • یکنواخت (ثابت) ( پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام)
  • DPS درصد ثابتی از EPS
  • DPS با یک نرخ ثابتی رشد پیدا میکند.
  • بی قاعده و   ۵) بدون پرداخت سود سهام .

 

سپس ما الگوهای سود پرداختی را با انواع سیاست های تقسیم سود مقایسه کردیم. ما استدلال کردیم که تنها سیاست تقسیم سودی که بر مبنای EPS بلندمدت باشد با فرضیه سیگنال (علامت دهی) سود تقسیمی هماهنگ است. شرکتهائی که سیاست EPS بلندمدت را اتخاذ میکنند ( در این سیاست سود تقسیمی به سود خالص بلندمدت مرتبط است) الگو های سود پرداختی یکنواخت (پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام) را اعمال خواهند کرد. بنابراین ما استدلال کردیم که شناسائی ۲ گروه عمده از شرکتها ممکن است:

شرکتهائی که بطور بالقوه دارای سود تقسیمی سیگنال دهنده هستند و شرکتهائی که سود تقسیمی سیگنال دهنده ندارند که این دو مورد بر اساس الگو های سود پرداختی شرکتها مشخص میشود. نتایج بررسی های ما نشان داد که بخش عمده ای از شرکتها جزء گروه شرکتهائی هستند که سود تقسیمی سیگنال دهنده ندارند. یکی از مواردی که این نتیجه روشن میسازد عبارت است از: آزمونهای تجربی مبتنی بر نمونه های تصادفی بر رد فرضیه سیگنال سود تقسیمی تاکید دارند. این گفته با تحقیقات تجربی قبلی نیز هماهنگ است.

ما همچنین الگوهای سود پرداختی توسط شرکتها را بر مبنای صنعت نیز طبقه بندی کردیم. اما نتوانستیم مدارک معتبری دال بر تاثیر صنعت بر الگوی سود پرداختی شرکتها پیدا کنیم. این مورد، نظر ما را که معتقدیم سیاست تقسیم سود به مقدار زیادی متاثر از سطح خاص شرکتها میباشد، تقویت میکند. این گفته خصوصا زمانی که شرکتها تصمیم میگیرند که آیا از سود تقسیمی برای علامت دهی استفاده کنند یا نه صادق است، بر مبنای طبقه بندی شرکتها به دو گروه شرکتهائی که بطور بالقوه دارای سود تقسیمی سیگنال دهنده هستند و شرکتهائی که سود تقسیمی سیگنال دهنده ندارند، ما بررسی های خودمان را در مورد عوامل موثری که باعث تفکیک و تمایز این ۲ گروه میشود، ادامه دادیم. ما ۴ عامل را در آزمونهای تجربی مان مورد توجه قرار دادیم، که عبارتند از:

۱) میزان اطلاعات محرمانه سهامداران   ۲) سهامداران عمده (اصلی)   ۳) ارزش بازار شرکت   و  ۴) ارزش دفتری دارائی ها.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد