مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده:یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M619

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

عنوان انگلیسی:

A Game-based Approach to Understand Human Factors in Supply Chains and Quality Management

چکیده فارسی:

مدیریت کیفیت به عنوان یک تابع مهم برای شبکه های تولید قابل دوام تلقی می شود. به منظور صلاحیت دار کردن تصمیم گیرندگان در درک اصول بنیادی مدیریت کیفیت در شبکه های تولید، یک محیط یادگیری و شبیه سازی مبتنی بر بازی ایجاد می شود که در درک نحوۀ تأثیر فاکتورهای انسانی بر کیفیت تصمیمات در شبکه های تولید پیچیده نیز استفاده می شود. مطالعات گذشته نشان داده است که فاکتورهای نهفته ایی باید وجود داشته باشد که عملکرد بازیگران را پیش بینی کند در حال حاضر بررسی نشده است که کدام فاکتور یا عوامل در عملکرد بالا نقش دارند. برای بررسی عمیق تر این که کدام عامل انسانی برای موفقیت زنجیرۀ عرضه و اصلاح بیشتر کیفیت بازی مدیریت، چند مطالعه بررسی شد. همان طور که انتظار می رفت، تخصص تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد داشته باشد اما برخلاف انتظارات، مهارت های شناختی تأثیری بر عملکرد در نداشتن داشبورد اصلاح شدۀ تصمیم با تصویرسازی های خود انطباقی یک پارچه و بدون در زیر شاخص های کلیدی عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد بازی داشت.

مطالعات نشان می دهد که بازی توسعه یافته عامل ارزشمندی در صلاحیت دار کردن مدیران کیفیت می باشد به گونه ایی که کیفیت تصمیم افزایش یافت.

کلید واژگان: مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیرۀ عرضه، حمایت تصمیم، فاکتورهای انسانی، شبکه های تولید، ویژگی های شخصیتی، یادگیری مبتنی بر بازی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد