مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M562

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

عنوان انگلیسی:

Development And Preliminary Psychometric Properties Of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior Scale

چکیده فارسی:

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) برای معلمان و مدارس از آن جهت مهم است که به کارآمدی مدارس مربوط می­شود. این مطالعه تلاش می­کند تا یک مدل سوال پاسخ چند بعدی از OCB معلمان ایجاد کرده و با استفاده از یک مدل ترکیبی جدید،مقیاسی از OCB معلمان را توسعه دهد. مقیاس مورد نظر، ایجاد شده و توسط ۶۴۰ معلم از مدارس ابتدایی و راهنمایی و تحت نظر اداره کمیسیون آموزش عمومی تایلند مورد آزمایش قرار گرفت. همبستگی کل آیتم و تجزیه و تحلیل ضریب آلفای کرونباخ داده ها، قدرت تمایز و اعتبار آن را نشان داد. علاوه بر آن، تجزیه و تحلیل چند بعدی و تجزیه و تحلیل عامل تاییدی داده ها، مناسب بودن پرسش و اعتبار سازه مقیاس را مشخص نمود. این نتایج ممکن است به توسعه اندازه گیری دقیق و شفاف ساختار OCB معلمان منجر گردد.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، MIRT، ویژگی روان سنجی، معلم

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد