مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M484

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

عنوان انگلیسی:

Coordinates and Dynamics of the Relationships between Multinational Enterprises and Economic Development – A Theoretical Approach

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، تشکیل یک چارچوب مفهومی براساس تجزیه و تحلیل های تاریخی نظریه ها دررابطه با شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی است (که اکثرآنها یک جانبه و یک بُعدی بوده و تنها روی یک پیش زمینه نظری متمرکز هستند)، و شامل ایده ماتریسی با معماری متغیر می شود که مدلهای موجود را با هم ادغام می کند و می توانند اجازه تجزیه و تحلیل پویا و جامعی از روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی را درون متن گذری، فعلی و آتی بدهند که از مشخصات آنها، پیچیدگی (زیاد)، آشفتگی و فراریت است.

واژگان کلیدی:شرکتهای چندملیتی (MNEs)؛ توسعه اقتصادی؛ نظریه های توسعه؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI).

  1. مقدمه

تجزیه و تحلیل روابط بین شرکتهای چندملیتی (MNEs) و توسعه اقتصادی، یکی از موضوعات ثابت در نیمه آخر قرن در رابطه با دستورالعمل محققان (در اقتصاد، اقتصاد بین الملل، کسب و کار بین المللی، استراتژی بین المللی) بود. اما سطوح رویکرد، عمق و ارتباط آنها از لحاظ نتایج به دست آمده، بسیار متفاوت بود: (الف) برخی از مطالعات منحصرا به عمق و پویایی این روابط از لحاظ NMEs مجموعه سه تایی پرداخته بودند، در نتیجه به نظریات و مدلهای توسعه برای کشورهای توسعه یافته منجر شدند (با تاکید همزمان بر سهمآنها در توسعه اقتصاد جهانی)، و از ویژگی بسیار قوی پس از واقعیت و یک جانبه بودن برخوردار بودند (اکسین و ماتیسنز، ۲۰۰۲؛ راگمن و وربکه، ۲۰۰۴؛ اسموسن، ۲۰۰۹)؛ (ب) دیگری سرگرم اثرات و وابستگی های متقابل بین MNEs کشورهای توسعه یافته و توسعه کشورهای درحال توسعه شده بود (اهیاکپور، ۱۹۹۰؛ رودریگوئز- کلاره، ۱۹۹۶؛ راگمن، ۲۰۱۰)؛ (ج) همچنین مطالعات و تحقیقاتی هم بودند که سعی داشتند منحصرا به روابط بین MNEs و توسعه اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای درحال گذر توجه داشته باشند (کوروو-کازورا و گنک، ۲۰۰۸؛ کیگوندو و جی، ۲۰۰۸؛ گاملتوفت، پرادهان و گولدستین، ۲۰۱۰).

  1. رویکرد جیمز اهیاکپور (۱۹۹۰): چند ملیتی ها و توسعه اقتصادی. ادغام نظریه های رقیب”

رویکرد اهیاکپور (۱۹۹۰) به منظور شناسایی سهم های خاص MNEs در توسعه اقتصادی (در اینجا از سهمه ای خاص استفاده شده است تا بین سهم انحصاری MNEs در فرایند رشد اقتصادی  و توسعه از تمام انواع دیگر سهم ها تمایز ایجاد شود که ممکن است هر شرکت داخلی دیگری توسعه ای در این فرایندها داشته باشد) با نتایج زیر خاتمه می یابد (اهیاکپور، ۱۹۹۰):

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد