مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده جریان های دانش و عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M434

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده جریان های دانش و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Knowledge-flows and firm performance

چکیده فارسی:

این مطالعه در جهت درک چگونگی اثر جریان های دانش روی عملکرد شرکت ها انجام می شود. با تلفیق تحقیقات اخیر در مورد دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت، این مقاله مدل جریان دانش با استفاده از مقیاس های ریزتر و با ارائه یک اثر غیرخطی را امتحان کرده و گسترش می دهد. این مطالعه، اثر پیش بینی شده را در یک طرح تحقیقاتی با داده های یک مثال جهانی در مورد شرکت های عمومی داروسازی زیستی آزمون می کند. نتایج قویا از این که انتظار داریم جریان های دانش یک اثر غیرخطی روی عملکرد شرکت داشته باشد، حمایت می کند. با وجود این، یک مقیاس سنتی از جریان های دانش، مکان جغرافیایی، به نتیجه رسیده که هیچ اثر معنی داری روی مدل ایجاد شده ندارد. مقاله ما کاربرد این یافته ها را برای عمل و پژوهش شرح می دهد.

واژگان کلیدی: جریان های دانش، صنعت داروسازی زیستی، عملکرد شرکت، دیدگاه مبتنی بر دانش

۱٫مقدمه

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، شرکت یک خوشه از منابع و توانایی های سلیقه ای است که ممکن است برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد کند (بارنی، ۱۹۹۱؛ ماهونی و پاندیان، ۱۹۹۲؛ روملت، ۱۹۸۴؛ ورنرفلت، ۱۹۸۴). نوع، بزرگی، و طبیعت منابع و توانایی یک شرکت تعیین کننده های مهمی در سوددهی آن هستند (آمیت و شومیکر، ۱۹۹۳)، با نقش مدیریت برای گسترش بهینه منابع و توانایی های موجود و توسعه آینده شرکت بر مبنای منابع. هنگامی که منابع شرکت ارزشمند، کمیاب، بی مانند، و غیر قابل تعویض هستند،       می توانند یک مزیت رقابتی ثابت را ایجاد کنند (بارنی، ۱۹۹۱). کار ارزشمند دیریک ایکس و کول (۱۹۸۹) ویژگیهای تراکم دارایی و منابع را که باعث بی رقیب بودن و بنابراین ثبات مزیت رقابتی می شود پیشنهاد کرد. دیریک ایکس و کول (۱۹۸۹) بر روی فرایندها و مکانیسمی که در طول زمان عمل می کند تمرکز کردند: “دارایی استراتژیک نتیجه کلی بهم پیوستن یک مجموعه از سیاست ها در طی یک دوره زمانی است” (صفحه ۱۵۰۶). ذخیره دارایی یک شرکت از استراتژی ها و انتخاب های انجام شده توسط مدیریت در طول زمان ناشی می شود. بنابراین، مصارف استراتژیک ویژه باید بعنوان یک سرمایه گذاری در دارایی های استراتژیک مدنظر قرار گیرد (هال، گریلیچز، و هاسمن، ۱۹۸۶؛ تلسر، ۱۹۶۱).

تمرکز روی دارایی های استراتژیک و منابع استراتژیک منجر به یک توسعه در دیدگاه مبتنی بر منابع به سوی دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت شد (KBV). بر طبق این مسئله، دانش مهمترین منبع ناملموس استراتژیک شرکت است (اسپندر و گرانت، ۱۹۹۶). چگونه یک شرکت اثر دانش را روی عملکرد و تواناییش را برای رقابت در یک صنعت خلق می کند، انتقال می دهد، و از آن استفاده می کند (گرانت، ۱۹۹۶؛ نوناکا، ۱۹۹۴؛ اسپندر، ۱۹۹۶). پایه ها و توانایی های ناهمگون دانش در بین شرکتها تعیین کننده اصلی تفاوت در عملکرد شرکت هاست. دانش یک دارایی ویژه شرکت است که به سادگی محدود نمی شود، در بازارهای عوامل تولید، تجاری نیست (بارنی، ۱۹۸۶ را ببینید). در عوض، شرکت باید دانش را همیشه نگاه دارد (رجوع شود به دیرک ایکس و کول، ۱۹۸۹).

مدل موجودی- جریان (نرخ- حالت) دانش سازمانی یک مشارکت مهم برای دیدگاه مبتنی بر دانش است (دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). مدل ارزش معنی داری برای مدیریت یک شرکت دارد، چون دیدگاه های عینی ای را با توجه به نمایی از سرمایه گذاری استراتژیک در جریان های دانش برای موفقیت در یک صنعت ویژه  فراهم می آورد. مدل دانش محور موجودی و جریان، مزیت های رقابتی دارابودن همیشگی ذخایر دانش از جریان های دانش را پیش بینی می کند (دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). گنجایش کافی برای دانش جدید (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰) برای موفقیت یک شرکت حیاتی است، بشرطی که دائما جریان های دانش را دریافت کند (هم داخلی و هم خارجی) (دکارولس و دیدز، ۱۹۹۹). بنابراین، شرکت ها باید پذیرای جریان های دانش (اندرسون، هون، و جوهانسون، ۲۰۰۷) و ذخیره دانش برمبنای میزان گنجایششان باشند (دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). در مطالعه صنعت بیوتکنولوژی، دکارولیس و دیدز (۱۹۹۹) یک چارچوب مقطعی را تشریح کردند که در آن متغیرهای گفته شده موجودی دانش، عملکرد شرکت را پیش بینی می کنند. در بین متغیرهای جریان دانش، که شامل محل جغرافیایی، میزان تحقیق و توسعه، و پیوستگی ها می شود، تنها مکان جغرافیایی یک اثر معنی دار روی عملکرد شرکت دارد (دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). البته، جای این سوال هست که آیا مکان جغرافیایی یک شرکت بیوتکنولوژی باید تنها مقیاس جریان دانش باشد که همیشه اثر معنی داری روی عملکرد شرکت دارد یا خیر.

همانطور که دیریک ایکس و کول (۱۹۸۹، صفحه ۱۵۰۶) تاکید کرده اند، “ذخایر دارایی همیشه با انتخاب مسیرهای زمانی درست جریان ها در طول یک دوره زمانی، بیشتر می شوند”. بنابراین، یک اثر احتمالی بین زمانی که مدیریت تصمیمات ویژه ای را برای سرمایه گذاری استراتژیک در جریان های دانش می گیرد و انباشت ذخایر دانش وجود دارد. یک مجموعه مقطعی شبیه آنچه که در مطالعه دکارولیس و دیدز (۱۹۹۹) آمده نمی تواند در مورد این فرض قضاوت کند، و مستلزم داده های مبتنی بر زمان جریان های دانش و عملکرد شرکت است. بعلاوه، ویژگی کارایی عظیم دارایی، مسئله صرفه جویی در مقیاس ذخایر ناملموس دارایی از قبیل بهره وری سرمایه ها در افزایششان در دوره های جاری با ذخایر دارایی بیشتر را شرح می دهد (دیریک ایکس و کول، ۱۹۸۹؛ نات، برایس، و پوزن، ۲۰۰۳). با داشتن سطح ثابتی از ذخایر دانش، سرمایه گذاری های عظیمتر در جریان های دانش ممکن است منجر به کاهش بازگشت ها و بنابراین کاهش عملکرد شرکت تا یک نقطه معین بشود. با اینکه دکارولیس و دیدز (۱۹۹۹) یک رابطه خطی را بین جریان های دانش و عملکرد شرکت پیشنهاد کرده اند، این استدلال نیاز به گسترش مدلی برای اثرات غیرخطی را تقویت می کند. نهایتا، پیشرفت های اخیر دیدگاه مبتنی بر دانش، باعث افزایش متغیرهای جریان دانشی دقیقتر و بیشتر شده اند (هررا، مونوز- دویاگو، و نیتو، ۲۰۱۰؛ مدسن، مساکووسکی، و زهیر، ۲۰۰۳). این پیشرفت ها مستلزم یک گسترش در عملیاتی کردن جریانهای دانش به سمت اجزای بیشتر و متغیرهای بیشتر برای ایجاد روابط بیشتر بین جریان های دانش و عملکرد شرکت می باشد.

مطالعه جاری این نقایص را در ادبیات موضوع فهرست کرده و سه راهکار زیر را ارائه می کند. نخست، مطالعه، روابط بین جریان های دانش و عملکرد شرکت را بوسیله استفاده از داده های مکانی تحلیل می کند. این تحقیق آزمون هایی را برای اعتبارسنجی روابط اصلی پیشنهاد شده بوسیله دکارولیس و دیدز (۱۹۹۹) را طرح می کند. چون جریان های دانش پویا هستند و از شرکتی به شرکتی و از زمانی به زمان دیگر تغییر می کنند، طرح تحقیق مقطعی که در کارهای اولیه ایجاد شده، برحسب استنتاج های آماری معتبر است (بیرلی و چکاکرابارتی، ۱۹۹۶؛ بوون و ویرسما، ۱۹۹۹؛ هیل و هانسن، ۱۹۹۱). این مطالعه اولین رویکرد برای استفاده از تکنیک های رگرسیون داده های پنلی (تابلویی) برای تحلیل اثر مبتنی بر زمان متغیرهای جریان دانش روی ارزش نق سرمایه در بازار بعنوان مقیاسی برای عملکرد شرکت در صنعت داروسازی زیستی می باشد.

دوم، برحسب مکانیسم تعامل، تحقیقات قبلی یک رابطه خطی مثبت را بین جریان های دانش و عملکرد شرکت در نظر می گرفت (دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). با وجود این، تحقیق فعلی به طور ویژه به رابطه خطی فرض شده می پردازد (فولتا، کوپر، و بایک، ۲۰۰۶؛ روتیرمل و دیدز، ۲۰۰۶). برای نمونه، اگر چه تصمیمات برای سرمایه گذاری بیشتر در جریان های دانش ممکن است منجر به ذخایر دانش بیشتر شود، ولی اثربخشی خیلی زیاد دارایی فرایند ذخیره و انباشت را ملزم می کند. بعد از یک نقطه معین، سرمایه گذاری بیشتر ممکن است منجر به گسترش برگشت ها بشود و بنابراین، عملکرد شرکت کاهش می یابد، چون شرکت نمی تواند دانش اضافی را جذب کند (کوهن و لوینتال، ۱۹۹۰؛ دکارولیس و دیدز، ۱۹۹۹). این مطالعه تلاش می کند که این فرض را با ایجاد مدل جریان های دانش و عملکرد شرکت بوسیله پیشنهاد یک رابطه معکوس U شکل بین این دو حل کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد