مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M561

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

عنوان انگلیسی:

The relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior: the mediating role of person-environment fit

چکیده فارسی:

رفتار سازمانی یک مفهوم حیاتی برای هر دو کارمندان و کارفرمایان به منظور میسر بخشی به فرایند سازگاری کارمند می باشد. علاوه بر نتایج مختلف جامعه پذیری موفقیت آمیز، رفتار تعلق به سازمان به عناون پیامد مهم جامعه پذیری سازمانی در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی عامل تاثیر گذار تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان می باشد. مطالعه میانی بر روی ۲۰۲ کارمند ادرای در استانبول انجام شد. یافته ها نشان داد که تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان تاثیر می نهد.

کلید واژه: جامعه پذیری سازمانی، مدل محتوای جامعه پذیری، رفتار تعلق به سازمانی، تناسب فرد-محیط

۱-مقدمه

هنگامی که کارمند شروع به کار در یک سازمان می کند، فرصت منحصر به فردی رخ می دهد تا جایگاه خود را تعیین کند و پایه مستحکمی برای خود تشکیل دهد که در جریان رابطه کاری به طول انجامد (کوپر-توماس با همکاران، ۲۰۰۴). نو با همکاران (۲۰۰۳) بیان داشت که هزینه های گردش کار می تواند در دامنه ۲۰۰-۵۰% از حقوق کارمند باشد در حالی که زمانی برای استخدام، آموزش و جهت دهی کارمندان صرف شده است. لذا، سازمان ها بایستی بر فرایند های مسئولیت پذیری و جامعه پذیری تاکید داشته باشند تا سازگاری و یادگیری کارمند را میسر سازند. سازمان ها در ازای واکنش کارمندان خود به تغییرات محیطی ابزارهای ضروری، اطلاعات و منابع در اختیار می نهند.

جامعه پذیری سازمانی یکی از فرایند هایی است که کارمند از طریق آن اطلاعات ضروری را جهت فرا می گیرد تا تحولی در خود ایجاد کند و به یک عضو اصلی سازمان پس از استخدام شدن تبدیل شود. کارمند دانش، مهارتها، دیدگاه ها و رفتارهای لازم برای سازگار شدن با شغل، نقش یا فرهنگ جدید محیط کار از طریق فرایند جامعه پذیری سازمانی موفقیت آمیز کسب می کنند. کائو با همکاران (۱۹۹۴) شش محتوا و ابعاد جامعه پذیری ( ارزش ها و اهداف سازمانی، تاریخچه، مهارت عملکردی، زبان، سیاست و افراد) را مطرح می کنند که تناسب مستقیمی با تطبیق سازی کارمندان با سازمان ها دارد.  علاوه بر این تحقیقات جامعه پذیری به رابطه مثبتی بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان پی برده اند (فلدمن، ۱۹۸۱). رفتارهای حس تعلق به سازمان بیانگر آنند که کارمند به عنوان عضو اصلی سازمان به فعالیت مشغول است. به علاوه، جامعه پذیری سازمانی ناموثر که نتواند کارمندان را جامعه پذیر سازد، ممکن است منجر به افزایش هزینه های آموزش دهی و میزان جایگزینی کارمند گردد.

هدف این مطالعه نشان دادن نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان می باشد. در بخش بعدی مرور بر متنون جامعه پذیری سازمانی، رفتار تعلق به سازمان و تناسب فرد-محیط فراهم شده است. پس از مرور بر متون، مدل تحقیق مطرح شده، روش ها و نتایج مطالعه مطرح می شوند.

۲- مرور بر متون و فرضیه ها

۱-۲ جامعه پذیری سازمانی

جامعه پذیری سازمانی «فرایندی است که طی آن کارمند مشاغل، نقش ها و فرهنگ محیط کار جدید را فر گرفته و با آنها سازگار می شود». تعریف کلین و ویور (۲۰۰۰) تعاریف قبلی ون مانن و جونز را استحکام می بخشد. جامعه پذیری سازمانی فرایندی است که در آن فرد دانش و مهارت اجتماعی لازم جهت اتخاذ نقش سازمانی را فرا می گیرد. جامعه پذیری سازمانی در هر زمانی رخ می دهد که کارمند تغییرات حد و مرز سازمانی را تجربه می کند.

متون جامعه پذیری سازمانی دو نوع زمینه تحقیق متفاوت دارند که ریشه گرفته از فرایند و محتوای جامعه پذیری سازمانی است. مطالعات درباره فرایند جامعه پذیری سازمانی بر مراحلی تاکید دارند که افراد در طی تحول از فرد بیگانه با سازمان به عضو اصلی سازمان آنها را تجربه می کند. محققان مربوط به محتوای جامعه پذیری به این مسئله می پردازند که «جهت رخداد جامعه پذیری سازمانی موثر چه مطالبی را بایستی آموخت؟ ون مانین و اسکین رده بندی شش فنون جامعه پذیری مطرح نمودند که بیانگر روش هایی است که در آن تجارب افراد در تحول از یک نقش به دیگری توسط سایرین در سازمان ساختار بندی می شود» تا فرایند جامعه پذیری درک شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد