مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h118

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)

عنوان انگلیسی:

Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potentialg

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، ارائه تفسیری در زمینه ” اصول کیفی پژوهش در حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)” مقاله­ی نوشته شده توسط یوهانی وایویو است.

طراحی/ شناسایی روش/ رویکرد- راهکار مورد نظر، ترسیم الگوهای پژوهشی جایگزین برای گسترش تعریف و بررسی پژوهش کیفی در زمینه اصول حسابداری مدیریتی است.

یافته ها – این مقاله بسیاری از دستورالعمل های موجود در مقاله “وایویو” را تأیید می کند اما تعریف و بررسی پژوهش کیفی در زمینه اصول حسابداری مدیریتی به منظور تشخیص مرزهای مبهم، با استفاده از تحقیقات میدانی جامع­تر را گسترش می دهد تا شامل تحقیقات میدانی کیفی بیشتری از منظر مثبت / کارکردگرا بشود. به همین ترتیب، نیاز به تحقیق کیفی برای به چالش کشیدن کتاب درسی (رساله)، اقتصاد و نمایندگی هایی برای ارائه مشاوره در زمینه حسابداری مدیریتی تصدیق و تأیید شده، اما انتظار می رود که طیف وسیعی از واسطه ها بتوانند پتانسیل لازم برای ایجاد پژوهش کیفی در هر دو مورد تحقیقات کمی و کیفی موجود فعلی را مشخص نمایند. همچنین، این مقاله به دنبال گسترش بحث مطالعه ویژگی های طراحی مشروع و روش جمع آوری داده هاست و بر اهمیت تطبیق طرح پژوهشی با موضوع مورد تحقیق تاکید می کند.

اصالت / ارزش – این مقاله بر ارزش کثرت گرایی و جامعیت در انتخاب روش و شناخت آن تأکید دارد.

واژه های کلیدی : تحقیق کیفی، حسابداری مدیریتی

این توضیحات به بررسی جنبه های کیفی در حسابداری مدیریت که توسط واویو بیان شده است، می پردازد. مفاله هایی که به بررسی مبانی پایه، خطرات و پتانسیل ها در حسابداری مدیریتی می پردازند، فعالیت های زیادی را در این زمینه انجام داده اند. واویو نظریه هایی را بر مبنای تجارب و اندیشه های خود مطرح کرده است. این مفاهیم، دستورالعمل های قابل توجهی را برای محققانی که دارای تجربه کمتر می باشند و بر روی بررسی های کیفی کار می کنند، فراهم می کند. به هر حال واویو مبحث خاصی را در محدوده بررسی های کیفی مطرح کرده و چنین فلسفه ای در کل این مقاله، به طور ضمنی نشان داده شده است. از آنجایی که محققان در بررسی های کیفی دارای فلسفه های متفاوتی می باشند، من دلایل قابل توجهی برای موافقت در این حیطه ها، یعنی در بخش هایی که بحث های زیادی  به منظور انطباق این مجموعه روش ها و زمینه های تحقیق انجام گرفته است، دارم. بسط دادن این بحث ها به منطور انطباق بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت که حاصل بحث های فلسفی زیادی می باشد، حائز اهمیت است. مبانی پایه، خطرات و پتانسیل های تحقیق به عنوان یک ضمانت اجرایی مهمی برای محققان بی تجربه می باشد. ایجاد تعادل و فراگیر بودن در به وجود آمدن اطمینان در محقق بسیار مهم می باشد تا از پرسش های مهم و چالش انگیز در فرایند تحقیق روی بر نگردانند. واویو بررسی های کیفی را به صورت زیر تعریف می کند:

بررسی های کیفی یک روش سنتی تفسیری در فرایند حسابداری، به ویژه در فرایندهای تحقیقی مورد-محور می باشد که بر مبنای داده های جمع آوری شده تجربی از بخش های سازمان محور و یا مجموعه ای از سازمان های دیگر می باشد. این بررسی کیفی از منابع مختلفی همانند مشاهده توام با مشارکت در حوزه تحقیق استفاده می کند.

در ارتباط با تعاریف داده شده از بررسی های کیفی، چنین تعریفی به بازتاب اولویت ها در کاربردهای تحقیقی می پردازد. در تحقیقات دیگر، محدوده این اصطلاحات همانند بررسی های کیفی / بررسی های میدانی یا بررسی های موردی نامشخص بوده و این تعاریف به تحقیقاتی اشاره می کنند که داده های اولیه آن، در حقیقت به صورت کیفی می باشند. تعاریف مربوط به بررسی های کیفی و میدانی در فرایند حسابداری به تفصیل توضیح داده می شود تا این بررسی ها در شرایط واقعی که حسابداری شامل آن می باشد، مد نظر قرار گیرد. این تعاریف گسترده از تعیین پیش شرط ها در ارتباط با نقش بررسی ها، تعداد بخش های مرکزی، شکل جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده قرار گرفته، اجتناب می کنند. تمام محققان فرایندهای کیفی قادر نمی باشند تا دسترسی به سازمان به منظور مشارکت در آن داشته باشند، همچنین آن ها همیشه نمی توانند منابع چندگانه اطلاعاتی را که در ارتباط با پرسش های مورد نظر آن ها می باشد، دریافت کنند. چنین نقص هایی مطابق با شرایط بررسی های کیفی انجام شده بوده و بر مبنای مصاحبه یا عملکرد صحیح نمی باشند.

واویو کار خود را با این پرسش آغاز می کند : آیا ما نیازی به بررسی های کیفی در ارتباط با حسابداری مدیریت داریم؟ او این پرسش را با در نظر گرفتن محدودیت هایی که مقالات، علم اقتصاد و کارشناسان در ارتباط با حسابداری مدیریت بیان می کنند، پاسخ می دهد. او نشان می دهد که چگونه هر یک از این نظریات مربوط به حسابداری مدیریت، نشان دهنده فعالیت های منظم، پیچیده و ساده شده بوده و مستلزم بررسی های کیفی برای حل مشکل مربوط به این نظریات، می باشند. واویو تجزیه و تحلیل های خاصی را در ارتباط با مقالات، علم اقتصاد و نظرات کارشناسان در مورد حسابداری مدیریت انجام داده است. او در ارتباط با به نمایش گذاشتن فعالیت های پیچیده حسابداری مدیریت و شرایط سازمانی نظر مثبتی ندارد. کسانی که بررسی های میدانی را به عهده می گیرند به سرعت یاد می گیرند که چگونه یک سازمان می تواند منطبق با چارچوب اقتصادی و مقالات طراحی شده، ساختاری، عقلانی و بهینه شده، باشد. ما به طور مستمر عوامل مربوط به حسابداری مدیریت و علم اقتصاد را در فعالیت های سازمانی مشاهده می کنیم. به هر حال ما همواره می توانیم آموزش های بیشتری را در ارتباط با این فعالیت ها با مشارکت در این زمینه ها بدست آوریم و دانش آموزان، همکاران و فعالان در این زمینه مزایایی را از فعالیت های ما در ارتباط با روشی که سازمان ها، مشارکتی را با علم اقتصاد و بررسی های بدست آمده دارند، بدست می آورند. واویو نشان داده است که ما همواره فعالیت های اقتصادی مربوط به حسابداری سازمان ها را نادیده می گیریم. علم اقتصاد به عنوان یکی از مبانی کلیدی فرایند حسابداری می باشد. اعتبار دادن به بررسی های کیفی با مد نظر قرار دادن شرایط، نسبت به نادیده گرفتن فعالیت های اقتصادی سازمان کمک کننده می باشد. همچنین این که بگوییم بررسی های کیفی تمام اعتبارها را برای مد نظر قرار دادن حسابداری مدیریت دریافت می کنند، صحیح نیست. بسیاری از بررسی های کیفی بر مبنای مطالعات با در نظر گرفتن نظریه های تصادفی، سهم زیادی را در درک شرایط مربوط به حسابداری مدیریت دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد