دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h62

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ISI حسابداری ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

عنوان انگلیسی:

Reportable irregularities and audit quality: Insights from South Africa

چکیده فارسی:

پس از رسوایی های متعدد شرکت های بزرگ و اخیرا، بحران مالی جهانی، این موضوع به ویژه با کیفیت حسابرسی مرتبط است. به طور فزاینده، ای حوزه های قضایی متعدد بر شکل برون زا تر از کنترل بر حرفه حسابرسی به نفع بهبود کیفیت تعهدات حسابرسی و قابلیت اطمینان گزارش حسابرسی تکیه دارند. هدف از این پژوهش، بررسی مورد برای یک شکل اجباری آگاهی دادن توسط حسابرسان آفریقای جنوبی است. با استفاده از یک رویکرد تفسیری، این مقاله به بررسی ارتباط بین انجام گزارش تکمیلی و مفاهیم کیفیت حسابرسی می پردازد، توصیه می کند که شرایط لازم برای حسابرسان برای آوردن تخطی های خاص به توجه به یک تنظیم مناسب می تواند برای سیاست گذاران مورد توجه باشد. در عین حال، پژوهش به مطالب موجود در مقلات با ارائه یکی از اولین حساب های تفسیری کیفیت حسابرسی و گزارش در یک محیط غیر انگلوساکسون می افزاید.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی ، گزارش حسابرسی ، ممیزی خارجی ، ۱SQC 1 ، بی نظمی قابل گزارش ،آفریقا جنوبی ، آگاهی دادن

مقدمه

در آفریقای جنوبی، علاوه بر وظیفه ابراز نظر در صورتهای مالی یک مشتری، از حسابرس خارجی انتظار می رود تا گزارش بی نظمی را (در RI) مورد توجه یک تنظیم کننده مستقل قرار دهد:

تنظیم مقررات انجمن مستقل حسابرسان (IRBA). نیاز این گزارش اضافی، که ممکن است آزادانه به عنوان شکلی از آگاهی دادن در نظر گرفته شود، پیدایش آن در دهه ۱۹۵۰بود، زمانی که دولت آفریقای جنوبی موقعیتی را به حسابرسان بدهکار بود تا تنها به ارائه یک نظر عمومی در صورتهای مالی نپردازند.

پس از مجموعه ای از شکست های محلی شرکت ها و رسوایی حاکمیت بین المللی (کونار، و همکاران، ۲۰۰۳؛ مانوئل، ۲۰۰۲؛ NEL، ۲۰۰۱)، وظیفه گزارش دهی گسترده تر شد و بصورتی پایدار و محکم در عمل حسابرسی آفریقای جنوبی در بخش ۴۵ از حسابرسی تثبیت شغل قانون انجام پذیرفت No26 (2005) (APA).

اگر چه فرانسه، مالزی، انگلستان و ایالات متحده آمریکا نیاز به گزارش های مشابه دارند، این اغلب تنها از نظر استاندارد های حسابرسی مربوط و یا اعمال در شرایطی محدود انجام می شود (مارون و Gowar، ۲۰۱۲٫ NEL، ۲۰۰۱؛ شولتز، جانسون، موریس، و Dyrnes ، ۱۹۹۳). در مقابل، آفریقای جنوبی یکی از معدود حوزه های قضایی است که در آن حسابرس با یک وظیفه عمومی مواجه است تا در مورد تخطی ها ی قید شده خبر دهد (NEL، ۲۰۰۱).

این  موضوع بر اساس گزارش های حسابرسی استاندارد فاقد عمق کافی توجیه شده است، برای حسابرس ممکن است گزارشی تمیز علیرغم اعمال “یا” حذف ” که ممکن است در تضاد با منافع ذینفعان مختلف باشد صادر شود (IRBA ، ۲۰۰۶؛ NEL، ۲۰۰۱). کمیسیون اروپا (۲۰۱۰a)، حسابرسی بین المللی و استانداردهای تضمین انجمن (IAASB) (2012) و سولومون (۲۰۰۹) استدلال مشابهی را، با اشاره به اینکه، در حال حاضر، گزارش حسابرسی باید به ارائه بینش اضافی در یافته های حسابرسی به نام اداره ای بهتر، افزایش یابد .

با این حال، تا به امروز، تحقیقات کمی در مورد تاثیر آگاهی دادن در حرفه حسابرسی وجود دارد. برخی از حسابرسان داخلی به توضیح آگاهی دادن در محیطی ممیزی خارجی (کاپلان و شولتز، ۲۰۰۷) و یا به عنوان بخشی از عملیات بین نهایی از شرکت ها (برنان و کلی، ۲۰۰۷) پرداخته اند.

نتایج گزارش اعمال اشتباه یک مشتری برای عمل حسابرسی، جزئیات کیفیت و جایگاه حرفه حسابرسی (مارون و اتکینز، ۲۰۱۴) مورد بررسی قرار نگرفته است. در نتیجه، هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط درک از بی نظمی گزارش آفریقای جنوبی (RI) مقررات مربوط به گزارش حسابرسی و کیفیت حسابرسی درگیری.

با استفاده از تجزیه و تحلیل مکاتبات و مصاحبه دقیق، تحقیقات نشان می دهد که مقررات RI، با وجود اینکه منجر به یک تغییر مهم در عمل ممیزی نیست، سهمی مثبتی در سودمند درک شده از فرآیند ممیزی خارجی دارد. به طور خاص، وظیفه آوردن  تخطی به جلب توجه IRBA – عدم عملکرد – تأکید بر ارتباط گزارش حسابرس به عنوان بخشی از ماشین آلات اداره امور شرکت دارد. در حالی که مرتبط بودن، در شرایط عملی، برای حرفه حسابرسی محلی، نیاز به پژوهش گسترده ای برای تحقیقات مورد خاص از عمل ممیزی برای تکمیل اکثر پژوهش های کیفیت حسابرسی که تمایل به تکیه بر تست استنباطی از عناصر عملیاتی کیفیت دارد (هامفری، ۲۰۰۸ کمک ، انرژی، ۲۰۰۳).

علاوه بر این، این مقاله یکی از اولین مطالعات در کیفیت حسابرسی در محیط آفریقائی است، به طور همزمان باعث
روشن کردن ارتباط بین مقررات خارجی، آگاهی دادن، و ممیزی خارجی می شود. به نوبه خود، پژوهش در مورد نیاز به تجزیه و تحلیل گسترده تر بخشی و اداری و قضایی دارد (برنان و سلیمان، ۲۰۰۸، هامفری، کوثر، انبار، و وودز، ۲۰۱۱).
در نهایت، به دلیل علاقه اخیر در گسترش وظایف گزارش حسابرس موجود توسط نهادهای نظارتی متعدد (کمیسیون اروپا، ۲۰۱۰a، IAASB، ۲۰۱۲)، درک اینکه چگونه نیاز به یک گزارش تکمیلی در آفریقای جنوبی مرتبط با کیفیت حسابرسی، وجود توجه را برای تنظیم متخصصان در حوزه های قضایی مختلف ثابت خواهد کرد. این مقاله به شرح زیر است: بخش ۲ جزئیات بیشتری را در مورد وظیفه فراهم می کند تا RI را به IRBA جلب کند. بخش ۳ به بحث در مورد مقالات قبلی در کیفیت حسابرسی می پردازد، مقررات کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) را تعریف می کند و به معرفی  هر یک از بیانیه های مورد استفاده برای انجام تجزیه و تحلیل مکاتبات می پردازد. بخش ۴ به توضیح با جزئیات بیشتر می پردازد. بخش ۵ به ارائه و به بحث در مورد یافته ها و بخش ۶ به نتیجه گیری می پردازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد