مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M430

عنوان فارسی:

مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

عنوان انگلیسی:

The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity (Case Study Keshavarzi Bank)

چکیده فارسی:

در دنیای رقابتی امروز، برند ابزاری برای ترویج افزایش ارزش محصولات و همچنین یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت می باشد. در این پژوهش تلاش شد تا تأثیر عناصر آمیزه بازاریابی خدمات براساس الگوی ارزش ویژه برند آکر (کیفیت ادراک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند)، ارزیابی شود. عناصر آمیزه بازاریابی خدمات در این پژوهش تبلیغات تجاری، خدمات بانکی و دسترسی به شعب می باشند. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری، مشتریان بانک کشاورزی در سطح استان مازندران می باشد. تعداد ۲۳۶ نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. ابزار پژوهش در این بررسی پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه بانکداری مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر ۹۴/۰ بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که خدمات بانکی و تبلیغات تجاری تأثیر مثبت و معنا دار برارزش ویژه برند دارند و همچنین تبلیغات تجاری به عنوان تأثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه برند می شود، شناسایی گردید.

واژه های کلیدی: ارزش ویژه برند، تبلیغات، خدمات بانکی، وفاداری برند

۱-مقدمه

در محیط رقابتی کنونی، اکثر محققین بر این باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه را تشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت هایی هستند. از آنجائی که مشتریان امروز متوقعتر از دیروز هستند فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند بلکه به دنبال مزایای ملموسی همچون وجهه، موقعیت، شخصیت، سبک زندگی، موفقیت و سایر عواملی که بتوانند ارتباط محکمی با آنها برقرار کنند نیز هستند. بنابراین آنچه مشتریان به دنبالش هستند فهرستی از ویژگی هاست که فراتر از ابعاد فیزیکی و محسوس محصول است. به این ارزش افزوده یا سودمندی فزاینده محصول که با برند می آید، اصطلاحا ارزش ویژه برند  گفته می شود. ارزش ویژه برند به عنوان یکی از مسائل مهم وحساسی که باید در بازاریابی مورد بحث و بررسی و شناخت قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته است (Dyson, 1996; Aaker, 1996; Keller, 1993). بررسی ارزش ویژه برند مبتنی بر عناصر آمیزه بازاریابی خدمات  یک مزیت رقابتی با اهمیت است که در تصمیمات مدیریت استراتژیک به آن توجه می شود و تأثیر طولانی مدت در تصمیمات بازاریابی دارد. ابعاد ارزش ویژه برند، (کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند ، آگاهی و تداعی به برند ) در نهایت منجر به خلق ارزش ویژه برند می گردد و از جهتی عناصر آمیزه بازاریابی خدمات می تواند نقش مهمی در تأثیر گذاری بر روی ابعاد ویژه برند ایفا نموده و در نهایت منجر به افزایش ارزش ویژه برند در بانک ها و موسسات مالی و خدماتی می گردد (Yoo et al., 2000). بررسی عوامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند برای تمامی سازمان های خدماتی همانند بانک ها و موسسات مالی که قصد ورود به عرصه رقابت و ماندگاری در بازار را دارند امری کاملاً ضروری به نظر می رسد. همچنین برخی از محققین معتقدند که تصمیمات بازاریابی و شرایط بازار تأثیر زیادی بر ارزش ویژه برند شرکت ها دارد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد ارزیابی میزان تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند بانک کشاورزی است. به بیانی دیگر این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که میزان تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند به چه میزان است؟

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد