دانلود مقاله لاتین حسابداری با ترجمه : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h179

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری با ترجمه :  تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

عنوان انگلیسی:

Analysis Of Factors Affecting The Success Of The Application Of Accounting Information System

چکیده فارسی:

هدف از این پژوهش پیدا کردن راه حل هایی برای مسائل مرتبط با کیفیت سیستم های اطاعات حسابداری، کیفیت اطلاعات حسابداری در زمانی که مرتبط با تعهد مدیریتی است، مهارت کاربر و فرهنگ سازمانی می باشد. این پژوهش از طریق تحلیل قیاسی انجام شده بود که از پدیده ها حمایت کرده و سپس دنبال شواهدی از طریق حقایق تجربی، بویژه در مورد اثرات تعهد مدیریت، مهارت و کاربران فرهنگ سازمانی بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری و اثر آنها بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. این پژوهش در در شرکت های دولتی (SOEs) انجام شده بود.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری، کیفیت اطلاعات حسابداری

  1. مقدمه

همه اشکال سازمان های تجاری و غیر انتفاعی از اطلاعات حسابداری برای کمک به سهامداران در شرکت به عنوان مدیر و منابع خارجی مثل سرمایه گذاران، سازمان های دولتی، بانک ها و بقیه به منظور تصمیم گیری در حوزه اقتصاد استفاده می کنند. اطلاعات حسابداری به شرکت های خارجی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد، نظارت بر فعالیت، . به عنوان معیاری برای اهداف مقرراتی (اقدامت نظارتی) کمک می کنند. رامنی و استینبارت (۲۰۱۲) نشان دادند که سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که داده ها را پردازش می کند تا اطلاعاتی برای کاربران به منظور برنامه ریزی، مدیریت و فعال کردن کسب و کار آنها ارائه کند. در این مورد، سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان سیستمی دیده می شود که به مدیریت در فرآیند برنامه ریزی وکنترل با ارائه اطلاعاتی کمک می کند که برای تصمیم گیری مرتبط و قابل اعتماد است. به همین ترتیب، به گفته هال (۲۰۱۱:۹)، هدف اساسی سیستم اطلاعات حسابداری برای ارائه اطلاعات حسابداری برای طرف های خارجی، مدیریت و پرسنل عملیاتی می باشد. علاوه بر این، کیسو و همکاران (۲۰۱۲:۵) شرح دادند که اساس سیستم اطلاعات حسابداری برای جمع آوری داده های خام می باشد که در قالب اطلاعات حسابداری مفید برای کاربران اطلاعات پردازش و ارائه می شود. ساکر و همکاران (۲۰۰۶:۶) تأیید کردند که کیفیت اطلاعات حسابداری از کاربرد کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری بدست می آید. به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی، شرکت های دولتی دارای کسب و کار در تقریباً همه بخش های کسب و کار مثل بانکداری، مؤسسات مالی، زیرساخت، انرژی، معدن، حمل و نقل، تدارکات، گردشگری، کشاورزی و غیره می باشند. یکی از هزینه های قابل توجه سرمایه برای شرکت های دولتی، سرمایه گذاری در سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می باشد که قادر به بهبود عملکرد شرکت می باشد اما سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی دولتی کمتر مؤثر بوده است و کمتر مطابق با نیازهای کسب و کار می باشد و بسیار وابسته به کیفیت خدمات ضعیف فروشندگان ICT می باشد. دهلان اسکان (۲۰۱۲) نیز بیان کرد که تعدادی از شرکت های دولتی تاکنون به دلیل فرآیندهای تصمیم گیری در گذشته مانع شده اند و علاوه بر این خطاهای اداری و پست های نادرست حسابداری وجود دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد