مقاله لاتین حسابداری با ترجمه :استانداردهای جهانی حسابداری: واقعیت و رویاها

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h134

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری با ترجمه :استانداردهای جهانی حسابداری:  واقعیت و رویاها

عنوان انگلیسی:

Global accounting standards: reality and ambitionss

چکیده فارسی:

هدف- موفقیت بزرگ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ۱ به عنوان استانداردهای حسابداری جهانی پذیرفته شده منجر به چالش هایی در آینده می شود. هدف این مقاله برجسته کردن چالش هایی است که به دلیل تاثیرات سیاسی و فشار برای حفظ راهی موفق در تدوین استانداردها است. این مقاله دو استراتژی برای رشد آینده که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری اتخاذ می کند در نظر می گیرد: کار بر روی مسایل بنیادی و تنوع واحد های خصوصی.

طرح/ روش/ رویکرد-تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بحث خواهد شد و در مقابل دیدگاه های بدست آمده از تئوری حسابداری ارزیابی می شود. بویژه نتایج ناشی از اقتصاد اطلاعات  به تشریح مشکلات بالقوه تدوین چارچوب مفهومی برای استانداردهای بین المللی حسابداری می پردازد.

یافته ها- یافته های اصلی عبارتند از: استراتژی رشد اقتباس شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری دارای ریسک است، چارچوب مفهومی بطور کافی به اهداف متنوع گزارشگری مالی نمی پردازد. مباشرت، احتیاط و تجمیع می توانند ویژگی های خوشایند اطلاعات حسابداری باشند. و استانداردهایی که برای رکت های بورسی تدوین شده اند الزاما برای شرکت های خصوصی مناسب نیستند.

پیامدهای عملی-این مقاله پیشنهاد می کند که بدبینی و شک نسبت به اعتبار چارچوب مفهومی که بطور جهانی بکار می رود قابل قبول است و  در محدود کردن رقابت بین استانداردها منافعی وجود دارد.

نوآوری-این مقاله تحقیقات دانشگاهی که پیامدهایی برای استانداردگذاری دارد را بررسی کرده و مسایل کلیدی در تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری  را مطرح می کند.

واژه های کلیدی: گزارشگری مالی، استانداردهای بین المللی، تئوری حسابداری

۱٫مقدمه

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتشر شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری از لحاظ پذیرش و کاربرد جهانی آنها، به شدت موفق بوده اند. این موفقیت بزرگ در تاریخ بی سابقه بوده و توسط ناظران کمی پیش بینی شده بوده است. به هر حال هر چقدر هیئت مزبور موفق تر باشد، با چالش های بیشتری نیز پیش رو خواهد بود. این مقاله چالش هایی ناشی از تاثیرات سیاسی و فشار برای حفظ موفقیت موجود در تدوین استاندارد ها است، را بر جسته می کند. هیئت به منظور رشد و توجیه یافته های مشاهده شده، مقید به تدوین استانداردهای جدید است.

در این مقاله من بویژه دو استراتژی هیئت را برای رشد آینده در نظر گرفته ام. یکی کار بر روی موضوعات بنیادی و دیگری ایجاد تفاوت در استاندارد گذاری برای شرکت های خصوصی. در حالیکه هر دو استراتژی مقدار زیادی از کار را و استفاده کامل از ظرفیت هیئت را  تضمین می کند، این استراتژی ها فارغ از ریسک شکست نیستند. این مقاله از بعضی دیدگاه های عمومی در مورد اقتصاد اطلاعات۲ برای بحث در مورد ریسک های بالقوه استفاده می کند. این بحث روی موضوعاتی تمرکز دارد که منجر به تدوین چارچونب مفهومی جدیدی توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی ۳ شده اند. این موضوعات شامل اهداف گزارشگری مالی، یعنی سودمندی در تصمیم گیری ۴ و مباشرت ۵ ، اعمال ویژگی های کیفی بی طرفی و احتیاط، و موضوعات  تجمیع ۶ و تفکیک ۷  اقلام ارائه شده در صورت های مالی می باشد. تئوری بیان می کند که ارزش اطلاعات حسابداری بطور شدیدی وابسته به استفاده آن توسط اشخاص مختلف، مطلوبیت ها و استعدادهای اطلاعاتی آنها می باشد. بنابراین استفاده از استانداردهای مشابه برای شرکت های عام و خاص نمی تواند بهینه باشد. این مقاله همچنین در مورد بعضی از دلایل مفید بودن نسبی احتیاط در مقایسه با  حسابداری بی طرفانه بحث می کند. نهایتا مقاله سطح و شکل تجمیع اقلام مختلف را از دیدگاه اطلاعاتی در نظر می گیرد و نشان می دهد که تجمیع بی وزنی ۸  که معمولا در حسابداری اعمال می شود به ندرت بهینه است. این مشاهده می تواند دلیلی کاربرد رویکرد ترکیبی را توجیه کند اگر به تاریخ مقررات حسابداری نگاه کنیم می بینیم که تدوین یک مجموعه واحد استاندارد ها تا به حال موفق نبوده است و مشکل است که باور کنیم هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بتواند بویژه در سطح جهانی پیشرفتی داشته باشد. بنابراین موفقیت تدوین یک چارچوب مفهومی یکنواخت کمتر از یک امر بدیهی است.

البته استانداردگذاران ۸  نیاز به موازنه بین منافع و هزینه های مختلف استاندارد ها برای شرکت های مختلف دارند و  این نیاز  در مورد استانداردهای جهانی بین محیط های مختلف قانونی می باشد. تئوری کمک کمی در مورد مقایسه رفاه ۹ بین افراد و گروه ها می نماید. اما سوال این است که آیا استانداردگذاران در طراحی این مقایسه ها برتری دارند یا نه؟ هرچقدر آنها قدرتمند تر باشند، مشمول موشکافی و بررسی دقیق تر سیاسی قرار می گیرند. ایجاد اتحادیه اروپا ۱۰ توضیح دهنده این مطلب است. گزینه دیگر می تواند ایجاد امکان رقابت محدود بین استاندارد های به اندازه کافی متفاوت باشد و  آزاد گذاشتن بازار برای تعیین یک راه حل کارا باشد.

این مقاله قصد دارد بررسی جامعی از موضوعات بنیادی ارائه دهد که ناشی از تدوین چارچوب مفهومی جدید برای گزارشگری مالی هستند. هدف مقاله طراحی بعضی موضوعات کلیدی است که بطور اساسی در این فرایند مهم هستند. لازم به ذکر است که این مقاله پیمایش ۱۱ کاملی از ادبیات اقتصاد اطلاعات ارائه نمی دهد، اما از بعضی مثال های ساده آن برای استدلال در مورد این نکات استفاده می کند.

بخش بعدی به موفقیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می پردازد، سپس چالش هایی که ناشی از این موفقیت بزرگ هستند را تعیین می کند. و در مورد نیاز به رشد و دو استراتژی اصلی که به نظر می رسد توسط هیئت استاندارد بین المللی حسابداری دنبال شود بحث می کند. در بخش ۳ سه موضوع بنیادی که در نسخه آزمایشی دو هیئت در مورد چارچوب مفهومی مطرح شده است ، از دیدگاه اقتصاد اطلاعات آزمون می شوند و نتایج در بخش ۴ ارائه می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد