مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M455

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

عنوان انگلیسی:

A systematic assessment of rigor in information systems ranking-type Delphi studies

چکیده فارسی:

روش دلفی رده بندی بعنوان ابزاری برای ایجاد توافق  با استفاده از یک سری از پرسشنامه ها جهت  جمع آوری داده از مجموعه ای از شرکایی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، به کار می آید. این روش به گروهی از متخصصین اجازه می دهد رویکرد منظمی را برای یک مسئله یا کار خاص اجرا کنند. اگرچه محققین سیستمهای اطلاعاتی این روش را برای تقریبا سه دهه استفاده می کرده اند، هیچ تحقیقی تا به امروز برای ارزیابی میزانی که مطالعات دلفی دقیق بوده اند تلاش نکرده است. با استفاده از راهبردهایی که به وسیله روش شناسان مهم دلفی تعیین شده است، بررسی توصیفی خیلی از نشانه های آشکار دقت از قبیل اطمینان از بی نام بودن متخصصین و مهیا کردن دستورالعمل های دقیق و شفاف برای شرکا را روشن کرد. به جز این، هنوز هم حوزه هایی برای بهبود از قبیل پاسخ به گزارشات و میزان نگهداری، امتحان مقدماتی ابزار، و تغییر توجیه برای روش رتبه بندی نوع دلفی وجود دارد.

واژگان کلیدی: دلفی رده بندی ، بررسی توصیفی، تحقیقات سیستم اطلاعاتی، دقت

۱٫مقدمه

هدف از بیشتر مطالعات دلفی کشف ایده های خلاقانه و مطمئن یا تولید اطلاعات پایدار برای تصمیم گیری است. روش دلفی یک فرایند ساختاریافته از جمع آوری و تلخیص دانش از یک مجموعه از متخصصین بواسطه ابزار پرسشنامه های توزیع شده همراه با بازخور ایده های کنترل شده است  [۱]. مطالعات دلفی تکرار پرسشنامه ها و بازخورها برای توسعه یک توافق عقایدی است که مربوط به یک مسئله یا مبحث ویژه هستند. این فرایند بعنوان یک سری از دوره هامشاهده می شود که در هر دوره، شرکا عقایدشان را از طریق یک پرسشنامه که به محققین بازگردانده می شود به تعامل می گذراند، که برای هر شریک یک وضعیت از موقعیت مجموعه و موقعیت هر شریک را جمع آوری کرده، ویرایش کرده و به وی بازگردانده می شود [۳۱]. بنابراین، روش دلفی یک رویکرد استنتاجی، و مشتق شده از داده ها را ارائه می کند که اغلب در مطالعات اکتشافی در مباحث ویژه یا سوالات تحقیق در زمانی که هیچ شواهد تجربی ای موجود نیست، استفاده شده است.

عقاید متخصصین در حوزه پیش بینی بلندمدت [۱۷]، روش دلفی برای طیف وسیعی از مسائل تحقیقاتی به کار گرفته شد [۱۱, ۴۲]. شناسایی موضوع و اولویت بندی آن بعنوان کاربرد اصلی دیگری از روش دلفی مشاهده شده است. برای نمونه، مطالعات دلفی سیستم های اطلاعاتی اولیه  (IS) بوسیله دیکسون و همکاران [۱۲] به قصد شناسایی و رتبه بندی موضوعات برتر فناوری اطلاعات اجرایی برای سالهای ۱۹۸۰ می باشد. توسعه مفهوم یا چارچوب یک کاربرد سوم از روش دلفی را هم نشان م یدهد. مطالعاتی که در دسته بعدی قرار می گیرند معمولا شامل یک فرایند دو مرحله می شوند، که با شناسایی یک مجموعه از مفاهیم یا ساختارها شروع شده و با توسعه یک طرح رده بندی یا طبقه بندی ادامه می یابد [۳۹].

روش دلفی در گستره ای از زمینه ها از قبیل علوم فیزیکی، مهندسی، آموزش، اداره عمومی، علوم زیستی، مراقبت بهداشتی، تجارت و اقتصاد بکار گرفته می شود [۳۵, ۵۷]. برای این بخش، محققین سیستم اطلاعاتی از روش دلفی برای تقریبا سه دهه استفاده کرده و همانطور که در زیر نشان داده شده است، این رواج یافته است. روش دلفی برای زمینه سیستم اطلاعاتی از طریق یکه بودن ارزیابی دانش که در طی سالهای متوالی در دست گرفتن بوسیله متخصصین IT جا افتاده است، کمک می کند. این برای مطالعه صنعت فعلی و زمینه های مرتبط از قبیل برون سپاری فناوری اطلاعات [۳۸]، سیستم های مدیریت دانش [۴۰]، هوش تجاری [۳۷]، و مدیریت پروژه IT [23] بکار گرفته شده است. علیرغم ارتباط و ارزش بالقوه رویکرد دلفی هم در زمینه داخل و هم بیرون از سیستم های اطلاعاتی، چندین محقق نگرانی هایی را در مورد درست بودن روش مند آن اظهار کرده اند [۱۹, ۴۸, ۵۰, ۵۴].

توجهات قابل ملاحظه ای به موضوع دقت روش مند در خلال دهه گذشته در زمینه سیستم اطلاعاتی شده است [۵, ۱۳, ۲۷]. ما اکنون در مورد سطح دقت در استفاده مان از روش دلفی کم می دانیم اما بهرحال مسائلی را می دانیم. بنابراین، ما احساس می کنیم که این زمان مناسبی برای انعکاس مطالعات مقدماتی و پاسخ به سوال زیر است: تا چه میزان مطالعات دلفی مرتبط با  کمک سیستم اطلاعاتی، توصیه هایی را که روش شناسان اصلی بعنوان کمک به دقت چنین حقیقاتی شناسایی شده است، پذیرفته و به اجرا می گذارند؟ در این خط از مطلب، چند روش شناس برای رشد روش دلفی کمک کرده اند. برای مثال، کتاب تکنیک های گروهی برای برنامه ریزی بوسیله دلبک و همکاران [۱۱] بعنوان یک اثر مهم در علوم اجتماعی شناخته شده است. نویسندگان راهکارهایی را در زمینه فعالیت های اصلی که مرتبط با انجام یک مطالعه دلفی است، از توسعه اهداف مطالعه برای انتخاب متخصصین و تعیین یک اندازه گروه مناسب ایجاد کرده اند. همانطور که در زیر بحث می کنیم، توصیه های مولفی همراه با دیگر روش شناسان مشهور برای هدایت ارزیابی ما از دقت در تحقیق دلفی سیستم اطلاعاتی به کار گرفته شده است.

جدول ۱٫ مقایسه انواع دلفی

دلفی سنتی          دلفی سیاسی       دلفی تصمیم       دلفی رتبه بندی

تمرکز   حقیقت ها          ایده ها   تصمیمات اثرگذار بر آینده           رتبه بندی ها

هدف    ایجاد توافق        تعریف و تمایز دیدگاه ها  آماده سازی و حمایت از تصمیم            شناسایی و رتبه بندی مفروضات کلیدی

اعضا     متخصصین غیرخطادار      تبلیغ کنندگان     تصمیم گیرندگان متخصصین

مشارکت            نیاز به اعضای زیاد (در رابطه با سوالات پرسیده شده) توجه به همه گروههای مرتبط  پوشش یک درصد زیاد از تصمیم گیرندگان مرتبط   تعداد اعضا نباید خیلی زیاد باشد (بخاطر تسهیل توافق)

کاربردهای معمول           در علوم طبیعی و مهندسی که “قانون طبیعت” است که جوابهای متخصصین را می دهد.     در زمینه های اجتماعی و سیاسی برای تحلیل موضوعات سیاسی           در زمینه هایی که یک گروه کوچک شناخته شده قدرت تصمیم گیری دارند          در تجارت برای هدایت توجه مدیریت در آینده یا راهبردهای تحقیق

در طول زمان، خیلی از متغیرهای روش دلفی پیشنهاد شده اند. رویکردهای اصلی بصورت زیرند: دلفی رده بندی، دلفی سنتی، دلفی تصمیم و دلفی سیاسی [۵۴, ۳۰, ۴۵]. اگرچه این روش ها برخی ویژگی های اصلی را دارند (مثل بازخور، فرایند تکراری بودن)، ولی بر حسب اهداف خاصشان و رویکردهایشان متفاوت اند (جدول ۱ را ببینید). چون استانداردهای کیفیت با فرض هر روش دلفی متفاوت می شوند، ما احساس می کنیم که یک مقایسه بین روش های مختلف به اندازه کشف آن حد از مطالعاتی که یک روش دلفی خاص دقت روش مند را آشکار می کند معنی دار یا مفید نباشد. برای محدود کردن حوزه این مرور و برای اجازه دادن به مقایسات معنی دار بین مطالعات، ما تصمیم گرفتیم که ارزیابی را به مطالعات دلفی از نوع رتبه بندی محدود کنیم، که بیشترین متغیر دلفی معمول استفاده شده در زمینه سیستم اطلاعاتی را نشان میدهد [۴۲, ۵۴]. همانطور که گفتیم، دلفی نوع رتبه بندی برای رسیدن توافق گروهی در مورد اهمیت نسبی قضاوت متخصصین با استفاده از یک فرایند بازخور کنترل شده تکراری است که شامل سه مرحله می شود به نام های طوفان ذهنی، محدود کردن، و رتبه بندی [۱۱, ۵۴].

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد