دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h94

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست

عنوان انگلیسی:

Empirical Study on the Informative Value of the Accounting Data Provided by the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange

چکیده فارسی:

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل، با گزارش برای اطلاعات ارائه شده توسط بازارهای مالی، درجه ارتباط اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های رومانیایی از طریق صورتهای مالی آنان می باشد. این روش بررسی تأثیر شهرت شرکت هایی که حسابرسی صورتهای سالانه، در مورد اثرات عقاید حسابرسی که قبلأ بیان شده، و همچنین اثر تکامل بازار سهام رومانیایی را نشان میدهد. نتایج، وجود یک ارتباط کم شدت بین اطلاعات حسابداری و تولید شده توسط بازار سهام، که اشاره به تاثیر محدود از اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی در تصمیمات سرمایه گذاری دارد را نشان می دهد. با این حال، ممکن است به ، سطح برتر از همبستگی مورد تجزیه و تحلیل، هر دو در مورد ممیزی اسناد سنتز شده توسط شرکت های وقف، و در شرایط ابراز نظر ممیزی های قبلی، با منابع خاص توجه شود. در دینامیک، ممکن است توسعه وابستگی ایجاد شده بین دو منبع اطلاعات، که می تواند از طریق فرایند تکامل بازار سرمایه رومانیایی توضیح داده شود دید.

کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری مالی، ارزش اطلاع رسانی، عقاید ممیز ، شاخص بورس

  1. مقدمه

تحولات ساختاری قابل توجهی از اقتصاد معاصر و جهش های فراوان آن، بر گونه شناسی و شدت جلوه خطرات مشکلات خاص برای سرمایه گذاران در حمایت بهینه از فرایند تصمیم گیری ایجاد کرده است. تحلیل ها برای هر دو کارگماریهای جدید و برای ارزیابی فرصت حفظ شرکت کنندگان قدیمی حاکی از طیف کاملی از عوامل است که اهداف را تحت تاثیر     قرار می دهد. که به یک آرایه بزرگ از کاربران اختصاص داده شده، اطلاعات حسابداری نقش اولیه را دارد، حتی در زمینه نیاز به ارائه در تصمیمات سرمایه گذاری کارآمد تر.

تعریف ویژگی های کیفی از اطلاعات حسابداری مالی در شرایط بازار سرمایه

در واقع، ارزش آموزنده در ارائه اطلاعات حسابداری با اشاره به فعالیت های تاریخی شرکت ها وجود دارد، که می تواند به شکل دادن به مشخصات فعلی و چشم انداز آنها، تایید شده توسط تکامل نهادهای اقتصادی کمک کند. سودمندی اطلاعات که از طریق صورتهای مالی منتشر شده بستگی به هر دو درجه مناسب بودن اطلاعات برای نیازهای تصمیم گیری          سرمایه گذار و به سطح اطمینان در رابطه با صداقت آنان دارد.

بنابراین، دو ویژگی تأکید می شود، ارتباط و اعتبار، که، در نظر ما، تأثیر عمده ای بر ارزش آموزنده داده های حسابداری          (در زمینه اطلاعات در بازار سرمایه)، بدون صرفنظر کردن دارد، با این حال، نقش تقویت ویژگی های کیفی (مقایسه، اثباتپذیری، فرصت، قابل فهم بودن)، اطلاعات درست و کاملی از تمام مقوله های کاربری را تضمین می کند. یک تصور برای تعیین کمیت، هر دو برای ارزیابی سطح تکامل منطقه اقتصادی ملی و هماهنگی نوسازی هنجارهای حسابداری      دشوار است، ارزش اطلاع رسانی از داده های حسابداری را می توان به ویژه از طریق ارتباط شاخص های مالی محاسبه بر اساس اطلاعات در صورتهای مالی، با ارزشی که نشان دهنده تکامل بورس شرکت هاست نیز مورد بررسی قرار داد.

ارتباط اطلاعات حسابداری موضوع تحقیق است، که تعیین کننده مفهوم حد اطلاعات ارائه شده توسط حسابداری است که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مفهوم، نویسندگان متعدد ” ارزش ارتباط” را به عنوان توانایی ارقام حسابداری برای جمع آوری اطلاعاتی که قیمت سهم را تخت تأثیر قرار می دهد به ترتیب ارزش نهاد های اقتصادی تعریف می کنند، (فرانسیس و شیپر، ۱۹۹۹؛ بارت و همکاران ۲۰۰۱؛ السید Ebaid ، ۲۰۱۲). سطح ” ارزش ارتباط ”             داده های حسابداری به طور سنتی با توجه به درجه ارتباط (بعد نسبت اندازه گیری -R2) از این اطلاعات با اطلاعات خاص به بازار سهام (و Filip و Raffournier، ۲۰۱۰) ارزیابی می شود.

Dumontier و Raffournier (2002) نشان دادند، به عنوان معیار جهانی شدن ارتباط بین این دو نوع اطلاعات، سطح پایین نسبت ذکر شده (R2 <30٪)، در نتیجه تاکید بر سهم، باعث کاهش مشارکت اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری / عدم سرمایه گذاری می شود.

با این حال، تأکید  بسیاری از نویسندگان، وابسته به این رابطه قطعی در ویژگی عوامل ملی، مانند: تکامل بازار سهام (Filip و Raffournier، ۲۰۱۰)، نوع شناسی از سیستم حسابداری موجود می باشد (بر اساس کدهای قانونی و گمرک) (کلارکسون et.al.، ۲۰۱۱) و یا ساختار سهامداران (Burgstahler و همکاران، ۲۰۰۶). اما عنصر قابل توجه حفظ شده در بسیاری از مطالعات تجربی در مورد این موضوع بر تأثیر ویژگی هنجارهای حسابداری، که بر طبق آن صورتهای مالی طراحی شده اند، در رابطه ذکر شده تمرکز دارد.

بنابراین، تحقیقات کافی برای بررسی ” ارزش ارتباط ” از داده های حسابداری قبل و بعد از تصویب IFRS در سطح بین المللی انجام شده است(بارت و همکاران، ۲۰۰۸) ، در مقایسه با هنجارهای بین المللی با مقررات آمریکا (بارت و همکاران ، ۲۰۱۲) و یا استانداردهای ملی با IFRS  و ( & Dobija  Klimczak، ۲۰۱۰؛ Kousenidis و همکاران، ۲۰۱۰)، در اکثر موارد، نتایج نشان می دهد اجرای هنجارهای بین المللی حسابداری باعث افزایش تولید در ارتباط با اطلاعات حسابداری می شود. در رابطه با تکامل در زمان رابطه ی عادی بین ارقام حسابداری و اطلاعات بازار، ادبیات تخصصی اطلاعات متناقض را ارائه می دهد. در حالی که مطالعات خاص (Gjerde و همکاران ۲۰۱۱،؛ کالینز و همکاران، ۲۰۰۹) افزایشی را در درجه ای از ارتباط بین این دو معیار اطلاعات شناسایی می کند، دیگر مقالات (لیم و پارک، ۲۰۱۱، Balachandran و Mohanram، ۲۰۱۱) روند نزولی رابطه را نشان می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد