مقاله انگلیسی ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M450

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

عنوان انگلیسی:

Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

چکیده فارسی:

با استفاده از روش مطالعه رویداد و تحلیل رگرسیون دومرحله ای روی یک نمونه از شرکتهایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی را اعلام می کنند (HRO)، این مطالعه ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی و بازار سرمایه سطح شرکت و کارایی عملکرد بلندمدت را، توسط کنترل داده های مالی بایگانی شده برای درون زایی و بهینگی تصمیم گیری در مورد برون سپاری مورد بررسی قرار می دهد. نتایج روشن می کند که  بازار سرمایه مالکانه به شرکتهای مشتری که برون سپاری منابع انسانی اجرایی را اعلام می کنند، بویژه شرکتهای خدماتی و آنهایی که امور تراکنشی منابع انسانی را انجام می دهند پاسخ مثبت می دهد. تحلیلهای  آماری دیگر نشان می دهند که برون سپاری از طریق بهینه سازی فرعی رابطه منفی با کارایی عملیاتی درازمدت اندازه گیری شده بعنوان برگشت سرمایه و برگشت سرمایه عملیاتی دارد. این مطالعه برای ادبیات برونسپاری مفید است و این بواسطه تعیین کمیت دقیقتر عملکرد برون سپاری از طریق داده های مالی بایگانی شده و بکارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه می باشد. بعلاوه، برای تصمیم بهینه برون سپاری در بررسی اثرات کارایی عملکرد بلندمدت نیز کنترل می شود. این تحقیق روی منابع انسانی، بعنوان یک وظیفه ضروری در شرکت و افزایش دهنده ارزش شرکت متمرکز می شود.

واژگان کلیدی: برون سپاری منابع انسانی اجرایی، واکنش بازار سرمایه، کارایی عملیاتی، درون زایی، مطالعه رویداد

۱٫مقدمه

شرکتها، خدمات منابع انسانی (HR) را برای صرفه جویی در هزینه، برای کارایی، بهبود خدمات، دستیابی به تخصص در منابع انسانی و انعطاف پذیری مضاعف، برون سپاری می کنند (بندورف، بارگ، و گرازیانو، ۲۰۰۵؛ لی، ۲۰۰۷؛ مارکز، ۲۰۰۷؛ اوشیما، کائو، و تاور، ۲۰۰۵). اقتصاد هزینه معاملات (TCE) همراه با بازار سرمایه و منابع مبتنی بر تئوری ها، یک ارتباط بین برون سپاری خدمات منابع  انسانی و عملکرد کلی شرکت را معرفی می کند (مثلا، لای و چانگ، ۲۰۱۰). هنوز هم ادبیات موجود در زمینه برون سپاری یک ارتباط تجربی را بین برون سپاری منابع انسانی (HRO) و عملکرد شرکت ایجاد نکرده است، کما اینکه یک رابطه برای بازارهای سرمایه مالکانه نیز ایجاد نشده است. تحقیقات اولیه در مورد برون سپاری منابع انسانی عمدتا تصمیم مشتریان را جهت برون سپاری دنبال می کنند (مانند آدلر، ۲۰۰۳؛ دلموته و سلز، ۲۰۰۸؛ کلاس، مک کلندون، و گینی، ۲۰۰۱؛ کوزنیک، وونگ- مینگجی، و هوور، ۲۰۰۶)،  و بهمین شکل به ویژگی های مشتریان برون سپاری می پردازند (کلاس و همکاران، ۲۰۰۱)، روابط برون سپاری را بررسی می کنند (لیونز و کورت، ۲۰۰۸)، و اثر برون سپاری را روی کارکنان دنبال می کنند (فیشر، واسرمن، ولف، و ویرز، ۲۰۰۸؛ کسلر، کویل- شاپیرو، و پورسل، ۱۹۹۹). بخاطر اثر گسترده کارکرد منابع انسانی در شرکت، درک اثر تصمیم گیری در مورد برون سپاری برای مدیران علاقه مند به بهبود سودآوری و اثر بازار سهام ضروری است.

مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور اثربخش و استراتژیک می تواند ارزش سهام را تا ۲۰% افزایش دهد (بکر و هوسلید، ۲۰۰۳). این مسئله بر اهمیت اقتصادی سیستم منابع انسانی تاکید می کند. برون سپاری خدمات منابع انسانی می تواند به طور بالقوه کارایی سازمانی را بهبود بخشیده و عملکرد خدمات منابع انسانی را بهتر کند، بعلاوه یک صرفه جویی خوب در هزینه را نیز باعث می گردد. در حقیقت، برخی از ارزیابی ها که منابع انسانی را در جهت بهینه سازی کارایی تغییر می دهند می توانند منجر به صرفه جویی در هزینه نیروی کار تا ۹٫۸ میلیون دلار برای نمونه با ۵۰۰ شرکت موفق شود (هانسن، ۲۰۰۸) و باید منجر به عملکرد بهتر شرکت شود.

درک اثرات کارایی عملیاتی و بازار برون سپاری برای سهامداران و سرمایه گذاران مهم است، و یک شکاف را در ادبیات برون سپاری منابع انسانی می بندد (شن، ۲۰۰۵). این مطالعه ادبیات منابع انسانی را به چند شیوه گسترش می دهد. نخست، مطالعات ابتدایی در مورد داده های مالکانه برون سپاری منابع انسانی کمبود دارند، و در واقع شاخص هایی را برای هزینه های برون سپاری ایجاد کرده یا بر درصد عملکرد بررسی شده مدیران از برون سپاری های جاری تاکید کرده اند (مانند، دویتا، تکایا، و وانگ، ۲۰۱۰؛ دیکمن و تایسون، ۲۰۰۵؛ گینی، کلاس، و مور، ۲۰۰۲؛ گیلی، گریر، و رشید، ۲۰۰۴؛ کلاس، مک کلندون، و گینی، ۱۹۹۹؛ لیلی، گری، و ویریک، ۲۰۰۵). سابقا، به استثنای موارد کمی، محققان مطالعات بایگانی شده تجربی که در جستجوی رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد شرکت باشد یا به ارزش بازار مربوط باشد انجام نداده اند (ابود، میلکوویچ، و هانون، ۱۹۹۰؛ جیانگ و قرشی، ۲۰۰۶). دوم، علاوه بر کارایی عملیاتی، این مطالعه واکنش بازار سرمایه را به شرکتهایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی اجرایی را اعلام می کنند، بررسی می کند. سوم، نتایج گزارش شده از نظر آماری برای شرایط محدودیت یک نوع کنترل محسوب می شود، که بهینه سازی تصمیم برون سپاری را پدید می آورد. نهایتا، این مطالعه برون سپاری خدمات منابع انسانی را که می توانند مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد شرکت از طریق خدمات مهیا شده و رفتار کارکنان اثر بگذارند توضیح می دهد.

از آنجاییکه برون سپاری منابع انسانی یک محدوده وسیع از فعالیت ها را در بر می گیرد، کلاس و همکاران (۱۹۹۹، ۲۰۰۱) بین انواع ویژه عملکردهای منابع انسانی که در این مطالعه بررسی شده، تفاوت قائل شده اند، که صاحب نظران منابع انسانی، معاملاتی، سرمایه انسانی و نیروگیری نامیده می شوند. فعالیتهای صاحبنظران منابع انسانی شامل برآورد عملکرد، برنامه ریزی و تنوع/ فرصت اشتغال مساوی (EEO) می شود. فعالیتهای تراکنشی شامل لیست حقوق، دستمزد، و سیستم اطلاعات منابع انسانی می شود. فعالیتهای سرمایه انسانی شامل آموزش و توسعه و یاری رساندن به کارکنان می شود، در حالیکه نیروگیری شامل عملکردهای پرسنلی می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد