مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی

مشخصات محصول
قیمت:13000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M449

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول ۲۰ سال

عنوان انگلیسی:

The impact of lean production on musculoskeletal and psychosocial risks: An examination of sociotechnical trends over 20 years

چکیده فارسی:

این مقاله یک مرور کلی از مطالعات انجام شده در محیط تولید ناب در خلال ۲۰ سال گذشته انجام داده است. و قصد دارد که اثرات تولید ناب (منفی یا مثبت) را روی سلامتی شغلی و عوامل خطرساز مرتبط با آن مشخص کند. ۳۶ مطالعه در مورد اثرات ناب از تحقیق در ادبیات موضوع یافت شده و بر حسب بخش و نوع خروجی ها منظم شده است. تولید ناب یک اثر منفی روی سلامتی دارد و عوامل خطرساز نیز دارد؛ منفی ترین خروجی ها در اولین مطالعات در صنعت خودرو یافت شد. با اینحال، مثالهایی از اثرات مختلط و مثبت نیز در ادبیات موضوع یافت شدند. قوی ترین همبستگی های تولید ناب با استرس برای ویژگی های یافت شده در تولید بهنگام بود که با زمان چرخه کاهش یافته و کاهش منابع مرتبط بود. نشانه های خطرات اسکلتی عضلانی افزایش یافته با افزایش آهنگ کاری و کاهش زمان بازگشت مرتبط بود که باز در سیستم های تولید بهنگام دیده شد. یک مدل تعاملی برای پیشنهاد مسیری از ویژگی های تولید ناب به عوامل خطر ساز روانی و اسکلتی عضلانی و همچنین خروجی های مثبت توسعه داده شد. یک آزمایش نیز در مورد تمرکز در حال تغییر مطالعات انجام شد که پیامدهای تولید ناب در خلال یک دوره ۲۰ ساله را بررسی می کرد. تئوری هایی در مورد اثرات تولید ناب از یک مفهوم سازی استنتاج شد که ماهیتا به این دیدگاه که می توان اثرات وابسته به سبک مدیریت سازمان و بویژه روش اجرای آن را با هم یکپارچه کرد، یک سیستم مدیریتی مضر بود.

واژگان کلیدی: تولید ناب، اختلالات اسکلتی  عضلانی، استرس

مقدمه:

این مقاله یک مرور کلی از مطالعات انجام شده در محیط تولید ناب در خلال ۲۰ سال گذشته انجام داده است. و قصد دارد که اثرات تولید ناب (منفی یا مثبت) را روی سلامتی شغلی و عوامل خطرساز مرتبط با آن مشخص کند. ۳۶ مطالعه در مورد اثرات ناب از تحقیق در ادبیات موضوع یافت شده و بر حسب بخش و نوع خروجی ها منظم شده است. تولید ناب یک اثر منفی روی سلامتی دارد و عوامل خطرساز نیز دارد؛ منفی ترین خروجی ها در اولین مطالعات در صنعت خودرو یافت شد. با اینحال، مثالهایی از اثرات مختلط و مثبت نیز در ادبیات موضوع یافت شدند. قوی ترین همبستگی های تولید ناب با استرس برای ویژگی های یافت شده در تولید بهنگام بود که با زمان چرخه کاهش یافته و کاهش منابع مرتبط بود. نشانه های خطرات اسکلتی عضلانی افزایش یافته با افزایش آهنگ کاری و کاهش زمان بازگشت مرتبط بود که باز در سیستم های تولید بهنگام دیده شد. یک مدل تعاملی برای پیشنهاد مسیری از ویژگی های تولید ناب به عوامل خطر ساز روانی و اسکلتی عضلانی و همچنین خروجی های مثبت توسعه داده شد. یک آزمایش نیز در مورد تمرکز در حال تغییر مطالعات انجام شد که پیامدهای تولید ناب در خلال یک دوره ۲۰ ساله را بررسی می کرد. تئوری هایی در مورد اثرات تولید ناب از یک مفهوم سازی استنتاج شد که ماهیتا به این دیدگاه که می توان اثرات وابسته به سبک مدیریت سازمان و بویژه روش اجرای آن را با هم یکپارچه کرد، یک سیستم مدیریتی مضر بود.

۱٫مقدمه

تئوری سیستم های فنی اجتماعی (STS) بوسیله انستیتو روابط انسانی تاوی استوک در دهه ۱۹۵۰ ایجاد شد و قویا در سیستم های روز تولید مکانیزه ریشه دواند؛ برای مثال، مطالعه کارخانجات ریسندگی در هند (رایس، ۱۹۵۸). طراحی سیستم فنی اجتماعی در تولید بعنوان یک گزینه برای سیستم های تولیدی تیلوری توسعه یافت و منجر به طراحی یک رویکرد شد، و بویژه در کشورهای اسکاندیناوی رایج است (ویسبورد، ۱۹۹۰)، که، جدای از خطوط مونتاژ در حال کار بر حسب سلولهای تولیدی است که گروه های کاری نیمه خودکار چندکاره در خلال فعالیت های کاری تشخیص داده اند. با اینحال، روش های تولید ناب است که در تولید دنیا غالب است و این روشها اکنون در خیلی از بخشهای تولیدی در حال نفوذ است. تولید ناب در ژاپن متولد شد و برای جبران کمبود سرمایه ایجادشده بوسیله خرابی های جنگ جهانی دوم توسع داده شد، (پرایس، ۱۹۹۵ در بابسون اد). این بر پایه این اعتقاد بود که کلید بهبود مزایا، کاهش هزینه است. تاییچی اوهنو سیستم ناب را در تویوتا در دهه ۱۹۷۰ اجرا کرد (اوهنو، ۱۹۹۸).

تولید ناب همچنین بعنوان یک عامل ایجاد موفقیت برای سیستم های تولید تیلوری معرفی شد اما اغلب بعنوان غیرتیلوری قضاوت می شود. نیپس و مولمن (۱۹۹۸)، سیستم های ناب را برخلاف اصول تئوری سیستم های فنی اجتماعی ارزیابی کرد. برخی مشابهت های شناخته شده، عمدتا به معرفی گروههای کاری مربوط می شد. تفاوت های اصلی متوجه مبانی ارزشی و فرضیاتی در مورد کارگرها و راه کنترل در کار بود که به دو رویکرد منتهی می شد. یک ترکیب از این سیستم ها که بهترین هر سیستم را حفظ می کرد مورد بررسی قرار گرفت. دیگر محققین یک چارچوب فنی اجتماعی را برای اجرای تولید ناب معرفی کرده اند (پائز و همکاران، ۲۰۰۴). با اینحال، سوال باقی می ماند؛ آیا این ویژگی های تولید ناب است که بعمنی منجر نشدن به کارهای با کیفیت خوب است که در واقع اصل اساسی تئوری سیستم های فنی اجتماعی است؟

اگرچه STS در تولید، با یک نوع ویژه از راه حل طراحی نظریه همراه است، همانگونه که ایسون (۱۹۸۸) اشاره کرده است، می تواند برای بررسی اثربخشی هر سیستم کاری استفاده شود. تئوری پیشنهاد می کند که بخاطر وابستگی هایشان، زیرسیستم های سیستم فنی و اجتماعی باید برای تولید یک سیستم کاری موثر، با یکدیگر بهینه شوند. ایسان (۱۹۹۶، ۲۰۰۷) نشان داده که در خیلی از مواقع آنچه رخ می دهد این است که یک سیستم فنی اجرا می شود که منجر به نتایج ناخواسته و منفی در سیستم اجتماعی با مواردی برای عملکرد سیستم کلی می شود.

هدف از مرور ادبیات ذکر شده در اینجا، این بود که نتایج تولید ناب را برای سلامتی و ایمنی کارگران مرور کنیم، یعنی کاربردهای نوع سیستم فنی را برای برخی جنبه های سیستم اجتماعی بررسی کنیم. تولید ناب در خلال ۲۰ سال گذشته ایجاد شده و منتشر شده و مطالعات زیادی از آثار آن روی سلامتی و ایمنی وجود دارد و این تحقیق بویژه روندهای مضر در خلال این دوره را بررسی می کند.

مطالعات زیادی از تولید ناب در دهه ۱۹۹۰ در ابتدا در تولید خودکار انجام شدند (مثلا آدلر و همکاران، ۱۹۹۷؛ بابسون، ۱۹۹۳؛ برگرن و همکاران، ۱۹۹۱؛ لیوچاک و روبرتسون، ۱۹۹۶). با اینحال، در دهه اخیر مطالعات جدیدی روی اثرات ناب در بخش های دیگر تولیدی و در بخش خدمات تمرکز کرده اند (مثلا کونتی و همکاران، ۲۰۰۶؛ جکسون و مولارکی، ۲۰۰۰؛ اسپریگ و جکسون، ۲۰۰۶). برخی از محققین ادعا کرده اند که ناب بویژه یک وسیله ذاتی در دیگر مواردی نسبت به صنایع خودکار است، که تولید ناب کاملا اجرا نشده است. فعالیت های ویژه ناب برای همبستگی ها با استرس و اختلالات اسکلتی عضلانی هم بررسی شده اند. بنابراین، یک شاهد وجود دارد که می تواند برای درک مکانیسم های پشتیبان اثرات تولید ناب در سلامتی بکار رود. این مرور در واقع ویژگی های ویژه تولید ناب را که منجر به عوامل خطرساز و اثرات روی سلامتی می شود بررسی می کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد