مقاله انگلییس مدیریت ترجمه شده همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M405

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله  انگلییس مدیریت ترجمه شده همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

عنوان انگلیسی:

University–industry collaboration and innovation in emergent and mature industries in new industrialized countries

چکیده فارسی:

همانطور که ظرفیت های فنی ذاتی و اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده پیشرفت می کند، انتظار می رود که دانشگاه های ملی و سازمان های تحقیقات عمومی نیز به طور فزاینده ای برای حمایت از شرکت های طبیعی اهمیت پیدا کنند تا آن ها را به سمت افزایش پویایی و صنایعی با فرصت های بیشتر سوق دهند. به هر حال،  ویژگی های همکاری با دانشگاه ها ممکن است بسیار بسته به اینکه باشد که شریک صنعتی در فعالیت های رشد یافته و یا نوین مشغول است.در این مطالعه ما به بررسی و بحث در مورد نقش همکاری دانشگاه و صنعت برای توسعه نوآوری در صنایع رشد یافته و در حال رشد . کشورهای صنعتی جدید خواهیم پرداخت.   مدارک و شواهد از ۲۴ گروه تحقیقاتی در علوم و مهندسی  در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی دولتی در برزیل اولیه تجربه اثبات متنوع بودن نقش همکاری دانشگاه و صنعت در صنایع رشد یافته. و صنایع در حال رشد را به وجود آورده است. , شبکه های علمی در صنایع در حال ظهور توسعه نیافته ، . و حمایت عمومی برای طرحهای پژوهشی پراکنده است. – این به این معنی است که تحقیقات دانشگاه و پروژه های توسعه با شرکت در صنایع نوظهور ،  نسبت به پروژه ها با شرکت در صنایع رشد یافته به عنوان نتیجه ای از طرح های دانشگاهی و تماس های عمومی برای پروژه های تحقیقاتی،  و یا به طور کامل کمتر احتمال دارد توسط حامیان مالی تحقیقاتی تحت حمایت قرار بگیرند . . در صنایع نوظهور،  نقش دانش آموزان و کارمندان شرکت. برای میانجیگری بین سازمان های پژوهشی و شرکتهای دولتی حیاتی است.  پیامدهای این سیاست. از این یافته های اولیه مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: همکاری صنعت و دانشگاه، صنایع نوخاسته،کشورهای تازه صنعتی شده، خط مشی های فنی و علمی

  1. مقدمه

دولت کشور تازه صنعتی شده (NIC) بصورت فزاینده ای بر  ،  هدف ایجاد تعامل علم و صنعت و توسعه بخش فن آوری بالا تمرکز کرده اند (  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،  ۲۰۱۰،  گووآ و  کاسیکی،  ۲۰۰۵ ) .   سیاست گذاران در هر دو اقتصادهای توسعه یافته و  کشور تازه صنعتی شده در طراحی سیاست هایی با هدف افزایش کیفیت تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  (PREOs) و برنامه های پژوهشی و آموزشی تمرکز کرده اند ،  تا نقش خود را در کارآفرینی و سود بیشتر به اقتصاد ملی و برای حمایت از رشد فعالیت های فن آوری بالا  بیشتر  کنند (  یون تی و همکاران،  ۲۰۰۶؛ وانگ و همکاران،  ۲۰۰۷ ) .   به عنوان بهبود اقتصاد و قابلیت های تکنولوژیکی بومی کشور تازه صنعتی شده ،  تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  ملی برای حمایت از  شرکت های بومی جهت حرکت به سوی فرصت  صنعتی بالا تر به طور فزاینده ای اهمیت پیدا میکنند.  ( ماتیو و هو،  ۲۰۰۷،  مازولنی و نلسون،  ۲۰۰۷ ).   با این حال،  محیط نوآوری در صنایع رشد یافته و در حال رشد  ،  در شرایط تلاطم بازار و فن آوری ،  ویژگی های دانش ورودی ،  استراتژی اصلی  جستجو برای ورودی های نوآوری،  نقش شبکه،  و همکاری برای توسعه نوآوری بطور قابل توجهی متفاوت است (  اوتربک و ابرداسی،  ۱۹۷۵؛  تاسمن و اندرسون،  ۱۹۸۶؛ رابرتسون و پاتل،  ۲۰۰۷؛ فون  تانزلمن،  ۲۰۰۹ ) .   ویژگی های همکاری با دانشگاه  ها ممکن است توسط اینکه آیا شریک صنعتی متعلق  به صنعت رشد یافته و یا در حال رشد تعیین شود.

بدنه گسترده ای از ادبیات در همکاری دانشگاه و صنعت وجود دارد  و برخی از این مطالعات به بررسی بخشی و تفاوت های انضباطی در الگوهای دانش انتقالی بین دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و  کشور تازه صنعتی شده می پردازند (به عنوان مثال بکرس و بوداس فریتاس،  ۲۰۰۸؛ داترنت و آرزا،   ۲۰۱۰) .   با این حال،  برای دانش ما،  در اینکه آیا و چگونگی ایجاد هیچ کاری منتشر نشده است  ،  محتوا و سازمان همکاری دانشگاه و صنعت بین صنایع در حال رشد و رشد یافته متفاوت است .   مطالعه حاضر برای پر کردن این شکاف تلاش می کند.   هدف اصلی ارائه شواهدی تجربی مقدماتی  ویژگی های روابط دانشگاه و صنعت در صنایع رشد یافته در حال رشد در برزیل،  یکی از مهم ترین تازه صنعتی شده ها.

از یک طرف،  تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  اغلب بازیگران کلیدی فرآیند  توسعه فن آوری صنعتی و بخش های صنعتی هستند (  مازولنی،  ۲۰۰۸ ) .   آنها می توانند از توسعه  درمان از قابلیت های فن آوری های ملی ،  از طریق  ارائه آموزش برای دانشمندان و مهندسین،  پشتیبانی برای  مبادلات شخصی مربوط به محققان بین المللی،  کارشناسان  و دانش آموزان،  دسترسی به شبکه های تحقیقاتی بین المللی و فن آوری جدید  و دانش و مهارت های پیشرفته در ارتباط با علم  و زمینه مهندسی حمایت کنند (  پاویت ،  ۱۹۹۸،  رابرتسون و پاتل،   ۲۰۰۷) .   تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  می تواند پشتیبانی و مشاوره به شرکت ها و دولت  در مورد چگونگی توسعه و استفاده مستقیم  از فن آوری و اجتناب از نقض حقوق مالکیت معنوی خارجی (IPR) ( گاوا و کاسیچی،  ۲۰۰۵؛ مازولینی و نلسون،  ۲۰۰۷ ).

از سوی دیگر،  محیط های نهادی ملی می تواند برای شرکت های فعال به ویژه در صنایع در حال ظهور و رشد یافته شده مشوق هایی را تامین کنند و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار دهند.   به طور خاص،   چزبورگ ( ۱۹۹۹) و گیتلمن ( ۲۰۰۶) شواهدی از پشتیبانی  محیط نهادی ایالات متحده از شرکت های فن آوری بالا در صنعت جدید  بیوتکنولوژی ارایه کرده اند ،  و چگونه محیط های سازمانی فرانسه و  ژاپنی جهت بهره برداری تشویق از فرصت های جدید بازار توسط شرکت های بزرگ تازه تاسیس در  صنعت داروسازی را تشویق میکنند.

طراحی و پیاده سازی علم و  سیاست های فن آوری مناسب نیاز به اطلاعات در مورد زمینه و  ویژگی های موجود همکاری دانشگاه و صنعت،  و  درک،  به ویژه،  از ویژگی های تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  و  تعامل در هر دو صنعت رشد یافته صنایع و در حال رشد را دارد.   با استفاده از  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در رابطه با انتقال تکنولوژی (به عنوان مثال ایجاد  دانشگاه دفاتر انتقال فناوری (TTOs)،  تعریف حقوق مالکیت معنوی،   پشتیبانی از دانشگاه) ممکن است برای پشتیبانی  همکاری دانشگاه و صنعت و رشد ملی  بخش های فن آوری بالا در کشورهای تازه صنعتی شده کمتر موثر باشد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰۰۵؛ ماوری و سامپت ،   ۲۰۰۵).

با توجه به شواهد تجربی کمیاب ،  به خصوص در مورد  کشورهای تازه صنعتی شده ،  این مقاله باید به عنوان اولین قدم به سوی درک  چگونگی تفاوت ویژگی های تعامل صنعت و دانشگاه  در صنایع رشد یافته و در حال رشد باشد ،  و به عنوان  ارائه کننده شواهد اولیه برای هدایت مدیران،  و سیاست گذاران علمی و تکنولوژی در کشورهای تازه صنعتی شده .   مطالعه حاضر  تمرکز در برزیل،  جایی که از سال ۲۰۰۳ در هدف  بهبود قابلیت های فن آوری های ملی و حمایت از  توسعه و رشد تکنولوژی بالا صنایع سیاست شده است (دولت برزیل  ، ۲۰۰۳،  گاوا و کاسیسی،  ۲۰۰۵ ).

با استفاده از داده های مصاحبه چهره به چهره نیمه ساخت یافته،  با  یک نمونه از ۲۴ هماهنگ کننده گروه های پژوهشی علمی و دانشکده مهندسی در دانشگاه ها،  و در تحقیقات عمومی  سازمان ها،  برای اولین بار،  ما زمینه همکاری علم و صنعت را تجزیه و تحلیل کردیم  ،  یعنی انگیزه،  اهداف،  موانع اصلی برای تسهیل چنین همکاری در برزیل.   دوم،  ما تغییرات سازمانی انجام شده توسط تحقیقات و آموزش و پرورش عمومی سازمان  ها برای ترویج بهبود  نگرش کارآفرینی در میان محققان دانشگاهی را بررسی کردیم .   سوم،  ما  ویژگی های همکاری دانشگاه و صنعت را در  صنایع نوظهور و رشد یافته بررسی نمودیم .

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد