مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M440

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

عنوان انگلیسی:

An Examination of the Relationship between Services Marketing Mix and Brand Equity Dimensions

چکیده فارسی:

در دنیای رقابتی امرزو، برندها ابزاری برای ارتقاء و پیشبرد ارزش افزوده به محصولات بوده و همچنین یکی از ارزشمندترین دارایی های شرکت ها محسوب می شوند. برندها به خلق ارزش برای مشتریان و سازمان ها کمک می کنند و دلایل چرایی پرداخت بیشتر برای خرید محصولات و خدمات را نشان می دهند. مطالعه پژوهشی حاضر با تاکید بر یافته های آکر و Joachimsthaler (2000) به بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات (شامل قیمت، محصول، مکان، تبلیغات، شواهد فیزیکی، فرآیندها و افراد) بر چهار مورد از ابعاد مربوط به ارزش ویژه برند (شامل کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند و تداعی برند) می پردازد. روش تحقیق بر مبنای روش های توصیفی و همبستگی پایه گذاری شده است. همچنین داده های مورد نیاز از طریق رویکرد تصادفی از فروشگاه های زنجیره ای در شهر تهران و به کمک یک پرسشنامه معتبر جمع آوری شده اند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس یافته های به دست آمده جهت کسب نتایج و نکات مربوطه ارائه شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده یک رابطه قویا مثبت و معنی دار بین ابعاد ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی خدمات در فروشگاه های زنجیره ای می باشد.

واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی خدمات، ارزش ویژه برند، فروشگاه های زنجیره ای و مشتریان

۱٫مقدمه

ارزش ویژه برند به ایجاد ارزش افزوده یا مطلوبیتی می پردازد که یک محصول با استفاده از نام تجاری آن را ایجاد می کند (آکر، ۲۰۰۴). نام یک برند ارزش استراتژیک و اقتصادی را برای صاحبان آنها افزایش می دهد (گیل، Andrs و سالیناس، ۲۰۰۷).  در جهان پیچیده امروز مصرف کنندگان با انتخاب های زیادی برای انتخاب و خرید کالا و خدمات و همچنین کاهش زمان خرید و عوارض تصمیم گیری مواجه هستند. با توجه به این موضوع، نام برند دارای قابلیت هایی است که بر اساس آن می تواند به ساده سازی تصمیم گیری مشتری و کاهش خطرات پرداخته و همچنین انتظارات را تعریف کند و رضایت مشتری را ترویج دهد (فارکوهار، ۱۹۸۹).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد