یادگیری الکترونیک

مقاله ترجمه شده ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

1196 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی آمادگی  آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه ی کنیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه word (بیشتر…)

1112 بازدید
مقاله ترجمه شده : آمادگی آموزش الکترونیکی در مدرسه متوسطه در باندا آچه، اندونزی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1050 بازدید
مقاله ترجمه شده :  مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1115 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1157 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد