مقاله ترجمه شده حسابداری 2018

مقاله ترجمه شده چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت برای تحقیقات حسابداری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

719 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بیانیه سود، واکنش قیمت سهام و بازده بازار

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

1125 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

1107 بازدید
مقاله ترجمه شده هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  47 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

1385 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه word (بیشتر…)

1479 بازدید
مقاله ترجمه شده کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه WORD (بیشتر…)

1573 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD (بیشتر…)

900 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD (بیشتر…)

1138 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1088 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بازنگری در کیفیت حسابداری بر اساس اتخاذ IFRS جهانی: شواهدی از طریق توزیع درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  45 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40 صفحه WORD (بیشتر…)

1017 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

1105 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

1095 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد