مقاله انگلیسی مدیریت دانش

مقاله انگلیسی ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1282 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اهمیت مدیریت دانش و سازمان های یادگیرنده در پویایی دانش سازمان ها

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11صفحه word (بیشتر…)

1345 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه word (بیشتر…)

1272 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   10 صفحه word (بیشتر…)

979 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد