مدیریت کیفیت جامع

مقاله ترجمه شده بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای TQM

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

1189 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17 صفحه word (بیشتر…)

1355 بازدید
مقاله ترجمه شده :  رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع  TQM‏ و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

1268 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1386 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:10 صفحه word (بیشتر…)

1354 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد