زنجیره تامین سبز

مقاله ترجمه شده مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تامین پایدار: مباحث گذشته، مشکلات موجود و چالش های آینده

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

502 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی: دیدگاه توانمندی – انگیزش- فرصت و دیدگاه اقتضایی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه WORD (بیشتر…)

1106 بازدید
مقاله ترجمه شده  اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  30 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41 صفحه WORD (بیشتر…)

1441 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36  صفحه word (بیشتر…)

1819 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11صفحه  WORD (بیشتر…)

1230 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

1352 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد