بازپرداخت بدهی

مقاله ترجمه شده حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 55   صفحه WORD (بیشتر…)

669 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه word (بیشتر…)

1454 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

960 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد