بازاریابی صنعتی

مقاله ترجمه شده : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 15 صفحه WORD (بیشتر…)

1788 بازدید
مقاله ترجمه شده :  جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1178 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1923 بازدید
مقاله ترجمه شده : سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1242 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

1424 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1347 بازدید
مقاله انگلیسی بازاریابی ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40 صفحه WORD (بیشتر…)

1148 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد