انگیزش

مقاله ترجمه شده تأثیر آموزش بر عملکرد کاری و توسعه شغلی: نقش انگیزه به عنوان متغیر مداخله گر

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD (بیشتر…)

400 بازدید
مقاله ترجمه شده :  انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19   صفحه word (بیشتر…)

1497 بازدید
مقاله ترجمه شده اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15 صفحه word (بیشتر…)

2083 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه PDF (بیشتر…)

903 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1194 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد