استرس

مقاله ترجمه شده : خودکشی مرتبط با کار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

835 بازدید
مقاله ترجمه شده تصمیم گیری تحت استرس

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه word (بیشتر…)

859 بازدید
مقاله ترجمه شده :  نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1194 بازدید
مقاله ترجمه شده :  سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

886 بازدید
مقاله ترجمه شده نشانه های استرس پس از زلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1065 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1214 بازدید
مقاله ترجمه شده کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

995 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33   صفحه word (بیشتر…)

1132 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد