اخلاق اداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD (بیشتر…)

1057 بازدید
مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1027 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1678 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21صفحه word (بیشتر…)

1484 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه word (بیشتر…)

1256 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8 صفحه word (بیشتر…)

1382 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد