مقاله ترجمه شده : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H327

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  حسابداری ۲۰۱۸ :  تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری: شواهد از اروپا

عنوان انگلیسی:

Effects of IFRS-13 on the relevance of fair value adjusted by credit risk: Evidence from Europe

چکیده فارسی:

هماهنگ سازی حسابداری در اروپا با تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک موضوع تکراری در مفهوم حسابداری است. در این مقاله، پیامدهای تصویب استاندارد ۱۳ تجزیه و تحلیل می شوند. بطور خاص، این تحقیق به تجزیه و تحلیل اثرات بر روی (ریسک) گزینه نوسان ضمنی برای شرکت های غیرمالی با ۳ متغیر: اهرم مالی، احتمال پیش فرض شخصی (ارزش بدهی تعدیل شده) و ریسک اعتباری موسسات مالی (ارزش اعتباری تعدیل شده)، قبل و پس از تصویب استانداردهای حسابداری با یک ارزش منصفانه می پردازد. مطالعه تجربی بر روی شرکتهای عضو منطقه اتحادیه پولی اروپا متمرکز بوده تا از سایر عوامل خطر متفاوت با ریسک بازار (مانند نرخ ارز یا نرخ آزاد بدون ریسک) جلوگیری کرده و در عین حال، به آسانی سهام بازار(EUROSTOXX-50)  را شناسایی نماید. به منظور غلبه بر مشکلات داخلی موجود در پانل داده، از روش سیستمی تعمیم یافته گشتاور با متغیرهای ابزاری برای برآورد پارامترها استفاده می شود. نتایج نشان داده که اثر اهرمی بر روی ریسک بیش از حد پس از تصویب استانداردها تغییری نمی کند، با اینحال، احتمال پیش فرض موسسات مالی ازنظر آماری قابل توجه است. بعلاوه، این روش جدید مجاز به برآورد بتای دارایی صنعت بوده و در تمام موارد، بتاهای دارایی کمتر از بتاهای دارایی خالص بوده، و میانگین بتای بدهی برای دوره نمونه ۰٫۴ می باشد.

۱٫مقدمه

از آغاز فرایند هماهنگ سازی حسابداری در اروپا، مطالعات زیادی به تجزیه و تحلیل اثرات تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) پرداختند. اساسا، این کارها شواهد سودمندی اطلاعات حسابداری را دنبال می کنند. برخی مطالعات هدف خود را با بررسی کیفیت اطلاعات مالی از شرکتها دنبال می کنند. بنابراین، “چن، تانگ، جیانگ و لین” مشاهده کردند که بهبود کیفیت حسابداری با IFRS ، بجای تغییرات انگیزه های مدیریتی، ویژگیهای موسساتی بازارهای سرمایه و محیط کسب و کار عمومی، قابل درک است.

سایر مطالعات تجربی به شناسایی سودمندی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه پرداختند، و درصورت تغییرات هنجاری، که به معنی جابجایی هزینه قبلی با ارزش منصفانه است، سرایت بین بازار و حسابداری افزایش می یابد. برای مثال، “دوال، اوتالی و مگارینی” نشان دادند که پس از تصویب IFRS، تاثیر درآمدها و ارزشهای دفتری سهام به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در این راستا، “آبرت و گرادنیتسکی” به ارتباط مهم بین اطلاعات حسابداری و بازده بازار پی برند. “چن، شین، وانگ و یائو” متوجه شدند که تصویب اجباری IFRS با افزایش نرخ بهره در وامهای بانک سندیکا مرتبط است. در مقابل، “فلورو و کوزی” بیان کردند که نرخ بهره برای اوراق عممی صادر شده پس از تصویب اجباری IFRS کمتر است.

از اینرو، اولین سوال توسط “لاکس و لوز” مطرح شد تا مکانیسم های ارتباط متقابل بین حسابداری و بازارها را پس از تصویب IFRS با ارزش منصفانه تجزیه و تحلیل کنند.

در IFRS-13، سازمان استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، برای پایان سال مالی ۱ ژانویه ۲۰۱۳، روش برآورد ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی را ارائه کرد. بنابراین، IASB مکمل استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ (IAS-39) در بدهی ها و دارایی های مالی است.

Abstract

Accounting harmonization in Europe by International Financial Reporting Standard adoption is a recurrent object of study in the accounting literature. In this paper the consequences of the adoption of Standard-13 are analyzed. In particular, this research analyzes the effects on the implied volatility option (risk) for non-financial companies of three variables: financial leverage, own probability default (Debt Value Adjusted) and financial institutions credit risk (Credit Value Adjusted), before and after the adoption of the accounting standard on fair value. The empirical study focuses on member companies of the European Monetary Union zone to avoid other risk factors different to market risk (such as exchange rate or different risk free rate) and at the same time, easily identify the market portfolio (EUROSTOXX-50). To overcome the problems of endogeneity in the panel data, we use the technique System Generalized Method of Moments with instrumental variables to estimate the parameters. The results show that the leverage effect on excess risk does not change after adopting the Standard, however, its own and the financial institutions default probabilities become statistically significant. Furthermore, this novel methodology allows estimate industry asset betas and, in all cases the asset betas were lower than equity betas and, found an average debt beta of 0.4 for the sample period.

Keywords : Credit Value Adjust; Debt Value Adjust; Fair value; Industry beta; Volatility

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد