مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H584

نام ناشر (پایگاه داده): Growing Science

نام مجله:   Uncertain Supply Chain Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of mandatory adoption of international financial reporting standard (IFRS) on supply chain management: A case of Indonesian dairy industry

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین بود. برای دستیابی به این هدف ، از روش تحقیق کمی استفاده شده است ، و مطالعه به جای طرح تحقیق طولی، از نوع پژوهش مقطعی است. بر اساس ادبیات ، شش فرضیه در مورد رابطه بین گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است. داده ها از طریق تکنیک نمونه گیری خوشه ای ناحیه ای از کارمندان شرکت های لبنی در اندونزی جمع آوری شد. فقط آن دسته از کارمندان انتخاب شدند که ارتباط مستقیمی با زنجیره تأمین و فعالیت های حسابداری داشتند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه معنادار میان گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین دارد. ابعاد کیفیت حسابداری زنجیره تأمین ، یعنی؛ ارتباط ارزشی(محتوای اطلاعاتی) ، مدیریت درآمد و شناخت به موقع زیان با مدیریت زنجیره تأمین رابطه مثبت داشت. اجرای بهتر گزارشگری مالی بین المللی ، کلید بهبود مدیریت زنجیره تأمین است.

 واژه‌های کلیدی: استاندارد گزارشگری مالی ، مدیریت زنجیره تأمین ، ارتباط ارزشی ، مدیریت درآمد ، شناخت به موقع زیان ، IFRS

Abstract

The purpose of this study was to examine the role of International Financial Reporting Standards (IFRS) in supply chain management. To achieve this purpose, quantitative research approach was used, and the study preferred cross-sectional research design rather than longitudinal research design. Based on literature, six hypotheses were proposed concerning the relationship between international financial reporting and supply chain management. Data were collected from the employees of the dairy companies in Indonesia through area cluster sampling technique. Only those employees were selected having direct relationship with supply chain and accounting activities. Structural equation modelling was sued to test the hypotheses. The results of the study reveal that international financial reporting had significant association with supply chain management. The elements of supply chain accounting quality, namely; value relevance, earnings management and timely loss recognition had significant positive relationship with supply chain management. A better implementation of international financial reporting is the key to enhance the supply chain management.

Keywords: Financial reporting standard, Supply chain management, Value relevance,Earning management ,Timely loss recognition ,IFRS

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد