مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 852 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M161

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی:

EFQM model: knowledge governance and competitive advantage

چکیده فارسی:

هدف: اینکه مدیریت استراتژیک چارچوب‌هایی برای دستیابی به مزیت رقابتی سالم هستند امری بدیهی است. در این مورد مدل‌های تعالی مستقیماً مربوط به مدل‌های منطق گرا هستند. هدف از این مقاله کشف و تعیین رابطه بین چند معیار EFQM و عناصر مدل سرمایه ذهنی است. پس از بررسی تحلیل‌ها مدل EFQM ممکن، به عنوان ابزاری جهت اداره دانش در نظر گرفته می‌شود.

طراحی/ روش/ نگرش: این مقاله روی تجزیه و تحلیل‌های مفهومی روابط بین تعالی و سرمایه ذهنی تاکید دارد. مدل EFQM به عنوان یک چارچوب سود مند برای اداره دانش سازمانی به حساب آمده است. به عبارت دیگر مدل EFQM یک بازنگری از دور نمای سرمایه ذهنی است. بازنگری تجزیه و تحلیل منطقی و ادبیات دانشگاهی ابزارهای اصلی هستند.

یافته‌ها: مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه ذهنی در چهار چوب مدل EFQM به حساب آورده شده است. در این باره ممکن است روابط بین هر عنصر هدایت کننده سرمایه ذهنی و مدل تعالی EFQM تعریف شود.

اصالت/ ارزش: این مقاله در نظر می‌گیرد که دورنمای سرمایه ذهنی یک عنصر کلیدی است. که به طور افقی در معیار مدل EFQM جا به جا می‌شود.

واژگان کلیدی: تعالی کسب و کار، انجمن مدیریت کیفیت اروپا، سرمایه ذهنی، پیشرفت کسب و کار.

مقدمه:

افزایش جهانی شدن، پویایی و پیچیدگی اقتصاد کنونی تمایل به انطباق با مدل‌های ادغام شده مدیریت را نشان می‌دهد. طبق نظر۲۰۰۱) Zhao و Brayar (، رویکرد‌های ترکیبی فلسفه مدیریت دانش و اصول کیفیت، جهت نیل به مزیت رقابتی ضروری هستند. تئوری سرمایه ذهنی و رویکرد‌های کیفیت ممکن است یک چرخه برتر برای بهبود مستمر و توسعه سازمانی ارائه دهند.

با این حال، تعداد زیادی از نویسندگان، مدیریت کیفیت و دانش را به عنوان دو تئوری کاملاً متفاوت در نظر می‌گیرند و سیستم‌های مستقل از حرفه مدیریت را. )۲۰۰۶،(Ruzevicius

این ایده کاملاً ناقص است. زیرا سازمان‌های مدرن نباید منحصراً کیفیت تولیداتشان و کارهایشان را اداره کنند بلکه باید مدیریت دانش را نیز به کار برده و کنترل کنند. Lim et al (1999) اشاره می کند که استراتژی کیفیت به سرمایه ذهنی سازمان‌ها جهت نگهداری محصول و خدمات رقابتی خود بستگی دارد. همچنین تمام تئوری پردازان مدیریت کیفیت اعتقاد دارند که مهارت توسعه و پیشرفت استراتژی، کیفیت موفقی را به وجود خواهد آورد.

ویژگی های مشارکتی در میزان ارزش سازمان‌ها بسیار زیادند. در میان آنها می‌توانیم به سرمایه سازمان، سرمایه مصرف کننده (نسبت ها)، و سرمایه نیروی انسانی اشاره کنیم(Dzinkowski 2000) رویکرد مدیریت دانش نشان می‌دهد که شرکت‌ها سعی می‌کنند مزیت‌های رقابتی سالم را به وسیله یادگیری سازمانی مداوم که نشان دهنده محتوا و ساختار درونی انواع متفاوت دانش است به دست آورند.

طبق نظر Wensleyو Verwijk-O Sollivan (20000) یک فرهنگ که از کشف‌ها و ایده‌های جدید حمایت ‌کند برای توسعه دانش ضروری است. توسعه دانش اساسی برای یادگیری، نوآوری و بهبود در تصمیم گیری است. بنا براین دانش می‌تواند به عنوان جنبه اساسی عملکرد سازمانی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، این منفعت را برای سهامداران افزایش می‌دهد. ارتباط بین مدیریت دانش و رویکرد کیفیت یک امر جدید نیست. هر دو یک ریشه ژاپنی دارند. در حقیقت چرخه‌های کیفیت ، بخشی از برنامه‌های دانش گسترده تر بودند. به ویژه، در سال  ۱۹۹۷EFQM  و در ارتباط با بهره‌وری آمریکا و مرکز کیفیت، یک پروژه مطالعه استاندارد سازی را جهت جست و جو برای عملکرد خوب در مدیریت دانش به عهده گرفت تمرکز اساسی در این مطالعه شامل سوال‌هایی نظیر توانا کنندگان مدیریت دانش، مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب و کار، تبادل دانش و بهترین فعالیت، دانش مشتری محور، مدیریت سودمند ذهنی، نوآوری وخلق دانش بود. )۲۰۰۶ Ruzevicius(چهار زمینه ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش را مشخص کرده است:

۱-        اهداف مشابه

۲-        حوزه های دریافت توجه خاص

۳-        موفقیت سازمان در رابطه با مدیریت

۴-        امور مربوط به سود مالی از اجرای این سیستم ها

طبق این نظر ممکن است روابط کلیدی بین مدل‌های سرمایه ذهنی و مدل‌های تعالی مشخص شود. این ارتباط‌ها در جدول ۱ خلاصه شده‌اند.

Lim et al (1999) چهار مرحله که اجازه می دهد مدیریت دانش یک بخش ضروری از استراتژی کیفیت سازمان شود را مشخص می‌کند. این مراحل شامل اندازه گیری، به اشتراک گذاشتن و گرفتن دانش و فرآیند‌ یادگیری که با فلسفه کیفیت بهبود دائمی ترکیب شده است ، هستند.

 

پاسخ دهید