43000 تومان

مقاله ترجمه شده یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

سال نشر: ۲۰۲۰ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳   صفحه WORD

مشاهده و خرید