مقاله ترجمه شده ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

مشخصات محصول
قیمت:22000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M792

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

عنوان انگلیسی:

On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty

چکیده فارسی:

مطالعات اخیر اهمیت هواداران  برند در رسانه های اجتماعی را به وفاداری به برند برجسته کرده است. این مقاله با هدف تأکید بر نقش برند در این رابطه، یک مدل مفهومی برای محصولات پرفروش بازار که در آن مشارکت مصرف کنندگان بین گروه های هوادار برند در رسانه های  اجتماعی، هویت برند و شناسایی برند مصرف کننده ، وابسته به نتایج برند است، پیشنهاد می کند مانند اعتماد و وفاداری. تجزیه و تحلیل کیفی، از طریق مصاحبه جامع و کامل با متخصصان و بحث های گروهی متمرکز با مصرف کنندگان ، به منظور ارزیابی تجربه ی خود از برندها ها در رسانه های اجتماعی انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در بازار های انبوه، مصرف کنندگانی که در گروه های هوادار  برند در رسانه های  اجتماعی  مشارکت دارند ممکن است نگرش مثبتی(مانند اعتماد و وفاداری)  نسبت به برند داشته باشند و شناسایی برند مصرف کننده ممکن است نقش اساسی در تبدیل هوادارن برند-مصرف کننده به روابط برند-مصرف کننده داشته باشد.

Abstract

Recent studies have highlighted the importance of social media brand communities to brand loyalty. This paper aims to stress the role of the brand in that relationship, suggesting a conceptual model in mass-market products in which consumers’ engagement in social media brand communities, brand identity, and consumer-brand identification are related to brand outcomes, such as trust and loyalty. A qualitative analysis was conducted, through in-depth interviews with experts and focus group discussions with consumers, so as to evaluate their experience with brands on social media. The findings indicated that in mass-markets, consumers engaged in social media brand communities may develop positive attitudes towards the brand, such as trust and loyalty, and that consumer-brand identification may have a fundamental role in transforming consumer-brand community interactions into consumer-brand relationships.

Keywords: Consumer-brand identification,Consumer engagement,Social media,Brand loyalty,Brand identity

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد