مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M558

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

عنوان انگلیسی:

The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia

چکیده فارسی:

رشد چشمگیر در صنعت هتلداری مالزی ، مدیران هتل را بر آن می دارد تا به رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط گردش شغلی بر رفتارشهروند سازمانی و بررسی گردش شغلی کارکنان به عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد.در این مطالعه مقطعی،۲۹۳ کارمند هتل در ساراواک مالزی مورد بررسی قرار می گیرند.صحت این تحقیق با استفاده ازنسخه ۲۱ آموس ارزیابی می شود.یافته ها نشان میدهند که گردش شغلی ،ارتباط مهمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.در ضمن،گردش شغلی ، بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی عامل معناداری شناخته نمی شود.یافته ها می توانند راهبردی مهم در جهت افزایش منابع انسانی در فضای مثبت خدماتی باشد.

واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری

۱٫مقدمه

تمرکز اصلی هتلداری در جهت موفقیت سازمانی است و اغلب، عملکرد ضعیف و شکست بالای هتلداری، به فضای خدماتی مربوط می شودBlanck,2003;Dimond,2004).). بنابراین ،هتلداری باید تحت حمایت فضای خدماتی قرار بگیرد.این حمایت زمانی صورت می گیرد که محور کانونی هتل، میزان تمرکز اصلی کارکنان در جهت اجرای کیفی خدماتی و رضایت مشتری باشد. گردش شغلی حالتی تعریف می شود که در آن مردم تمرکز کلی در فعالیت کاری به خودی خود دارند و نه در پاداشهای بیرونی.(Bakker,2005).گردش شغلی جنبش روان شناسی مثبت است که به نظرمی رسد تاثیر بسیار زیادی در جهت انجام امور زندگی به سوی بهره وری مثبت به منظوراحساس رضایت از موفقیت توام با احساس لذت باشد .Csikszentmihalyi,1988)).با این وجود،گردش شغلی ساختاری نسبتا جدید استBakker2005;Demerouti,2006))ودانش راجع به گردش شغلی به عنوان میانجی بین فرسودگی شغلی ورفتار شهروندی سازمانی در هتلداری هنوز محدود است. تحقیق شناخته شده محدودی در آسیا انجام شده است.به غیر ازChen و همکاران(۲۰۱۰) در تایوان،)Moneta 2004)درچین;Soltaniوهمکاران(۲۰۱۱)در مالزی غربی و Paulus(2012)در اندونزی ) و تا کنون تحقیق شناخته شده ای در هتلداری ساراواک انجام نشده است.مطلب دوم راجع به مطالعات نه چندان پیشرفته در فضای مثبت روان شناسی در بافت شرقی است.Burke,2010)) به خصوص به عنوان نقش میانجیگری.بنابراین،مطالعه کاربردتوسعه قدرت منابع انسانی و تواناییهای روان شناسی برای بهبود عملکرد جالب است.Luthans,2003)).مطالعات گذشته بهره های گوناگون گردش شغلی را نشان داده اند. به نظر می رسد که این مطالعه برای افزایش توسعه منابع انسانی مهم باشد. این مطالعه برتئوری پایه حفاظت از منابع بنا شده است و اشاره به این دارد که مردم زمانی که با نگرانی مواجه می شوند به منابع ضرر می رسانند.Hobfoll,1989))وبنابراین فرسودگی شغلی تحت نیاز شدید و منابع اندک ایجاد می شود.( Demerouti و همکاران،۲۰۰۱).این پدیده ها منجر به فقدان انرژی و انگیزه می شود.بنابراین زمانی که مردم در محیط کاری خود ،برای دستیابی به تقویت مثبت فعالانه عمل می کنند، این وضعیت در آنها  باعث ایجاد و حفظ عزت نفس ،انگیزه و مسوولیت می شود و در نتیجه ازضرر رسانی به منابع انسانی جلوگیری می کند.Hobfoll,1989))بنابراین این تحقیق به طور مشخص،ارتباط گردش شغلی را با رفتار شهروندی سازمانی ودر مرحله دوم اثر واسطه گری بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را روی یکی از کارمندان هتل سارواک به عنوان نمونه ،مورد بررسی قرار می دهد.بنابراین،مطالعه حاضر  تیوری حفاظت از منابع را تیوری زیر بنایی می داند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد