مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 758 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M201

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

BRAND EQUITY, BRAND LOYALTY AND CONSUMER SATISFACTION

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی تاثیرات واسطه ای رضایت مصرف کننده بر ارتباط میان ارزش ویژه برند مبتنی برمصرف کننده و وفاداری نام تجاری در صنعت هتل ورستوران است. براساس یک نمونه از ۳۷۸مشتری و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، پنج بعد از ارزش ویژه ، کیفیت فیزیکی،رفتار کارمندان، تجانس درونی ایده آل،شناسایی برند وتجانس شیوه زندگی ،تاثیرات مثبتی بر رضایت مصرف کننده دارند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که رضایت مشتری بطور نسبی اثرات رفتار کارکنان بین تجانس درونی ایده آل وشناسایی نام تجاری و وفاداری نام تجاری وساطت می کند.اثرات کیفیت فیزیکی و تجانس شیوه زندگی در وفاداری بنام تجاری کاملا توسط رضایت مصرف کننده فراهم شده است.

کلید واژه: ارزش ویژه برند،رضایت مصرف کننده،وفاداری بنام تجاری

مقدمه:

رضایت مشتریان برای موفقیت شغلی بلند مدت ضروری است ویکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی در بازاریابی می باشد.به دلیل اینکه رضایت مشتریان یک شاخص اساسی موفقیت شغلی بلند مدت به حساب آمده است، اکثر تحقیقات به رضایت مصرف کننده و تاثیر آن بر ارزیابی بعد از مصرف مصرف کنندگان مانند وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار می دهند. عمیقاً پذیرفته شده است که مصرف کنندگان راضی کمتر حساس به قیمت بوده وکمتر توسط هجوم رقیبان تحت تاثیر قرار می گیرند و به شرکت  و موسسه بیشتر از مشتریان نا راضی وفادار هستند،اگر چه تحقیقات قبلی ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده است. تنها بررسی ها و مشاهدات محدودی در تاثیر رضایت مصرف کنندگان  در ارتباط میان ارزش ویژه برند و وفاداری بنام تجاری وجود داشته است.اکینسی و داوزومسی یک مدل مفهومی قبلی(پیشین) و نتیجه رضایت مصرف کننده را در صنعت مهمانداری مورد گسترش قرار داده اند.آنها نشان داده اند که رضایت مشتریان ارتباط میان دو جزء از ارزیابی خدماتی(کیفیت ارزیابی) خدمات خود تجانس و تمایل به بازگشت را وساطت می کند.

تحقیقات اکینسی و دیگران بسیار قابل توجه است.زیرا آن نشان می دهد که کیفیت خدمت وتجانس درونی ایده آل پیشینه هایی از رضایت مشتری هستند که آنها پشنهاد داده اند که آن معیار کلیدی از قصد و نیت به برگرداندن (عودت دادن) هستند.به هر حال با تمرکز بر تصور از خود،تحقیق آنها یک جنبه ناچیزی از مصرف نمادین را در خدمات مهمانداری مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق یک اندازه صرفه جویی را در ارزش ویژه برند مشتری محور معرفی می کند.که مصرف نمادین ارزیابی نام تجاری را با همکاری شناسایی علامت تجاری و سازش و توافق شیوه زندگی به مدل اکینسی ودیگران از رضایت مصرف کننده ومدل آکراز از ارزش ویژه برند را توسعه وگسترش می دهد.