مقاله ترجمه شده رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

مشخصات محصول
قیمت:45000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H750

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام کنفرانس:   Integrated Science in Digital Age 2020

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

عنوان کامل انگلیسی:

The Main Approaches to Assessing Efficiency of Tax Administration and Control in the Context of Digitalization

چکیده فارسی

موضوع این مطالعه ،  توسعه مدیریت امور مالیاتی و کنترل مالیاتی است. توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای اطلاعات مطالبات جدیدی را در مورد کنترل امور مالیاتی و روش های ارزیابی آن ایجاد کرده است. در همین این راستا، این مقاله روندهای جهانی در توسعه اداره امور مالیاتی را برجسته کرده و اصول ایجاد یک سیستم مؤثر برای اداره و کنترل امور مالیاتی را تعیین می کند. این مقاله ماهیت رویکردهای ریسک محور در انجام اقدامات کنترلی را نشان داده، عناصر کلیدی مدل کنترل و نظارت ریسک محور مقامات امور مالیاتی را برجسته کرده و سیستم های اطلاعاتی روسیه را معرفی می کند. نویسندگان بیان می کنند که لازم است روش ارزیابی اثربخشی کنترل امور مالیاتی به عنوان یک وظیفه علمی و عملی مهم برای توسعه سیاست مالی دولت بهبود یابد. همچنین یک تحلیل تطبیقی برای رویکردهای اصلی در شکل‌گیری روش‌های ارزیابی اثربخشی فرآیند و کنترل اداره امور مالیاتی انجام شده است. و در نهایت با در نظر گرفتن مفاد علمی و روش‌شناختی ارائه شده، دستورالعمل‌های توسعه ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های کنترلی مقامات مالیاتی تدوین شده است.

کلیدواژگان: مالیات، مدیریت امور مالیاتی، حسابرسی مالیاتی، اثربخشی کنترل مالیاتی، حسابرسی اداری، حسابرسی میدانی، کنترل امور مالیاتی ریسک‌محور

Abstract

The subject of the study is the development of tax administration and tax control. The development of the digital economy and information space makes new demands on tax control and methods of its assessment. In this regard, the article highlights global trends in the development of tax administration and determines the principles of constructing an effective system of tax administration and control. The article reveals the essence of the risk-oriented approach in conducting control measures, highlights the key elements of tax authorities’ risk-oriented model of control and supervision and the introduction of information systems in the Russian Federation. The authors state that it is necessary to improve the methodology for evaluating the effectiveness of tax control as an important scientific and practical task for the development of the state’s fiscal policy. A comparative analysis of the main approaches to the formation of methods for evaluating the effectiveness of tax administration process and control is carried out. Taking into account the given scientific and methodological provisions, the development directions of tax authorities control activities effectiveness assessment are formulated.

Keywords: Taxation , Tax administration , Tax audit , Effectiveness of tax control , Desk audit , Field audit , Risk oriented tax control

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد